eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Rozbudowa drogi gminnej Nr 301778W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk



Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej Nr 301778W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pułtuska 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 662 56 35

1.5.8.) Numer faksu: 23 662 24 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaplonsk.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 301778W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57889886-fe03-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012088/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa drogi gminnej Nr 301778W w miejscowości Poczernin, gm Płońsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaplonsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaplonsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-Zamawiający pod adresem: https://gminaplonsk.ezamawiajacy.pl.
3.W sytuacjach awaryjnych (np. awaria platformy) przewiduje się możliwość komunikacji za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl. W takim wypadku, każda ze stron na zadanie drugiej potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
4.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją korzystania z platformy zamieszczoną bezpośrednio na platformie.
5.Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
6.Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://gminaplonsk.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 2)Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. 4)Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 5)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. 6)Treść pytań Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 7)Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Płońsk tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 8)Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: a)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 9)Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d)Włączona obsługa JavaScript; e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 10)Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 11)Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Aleksandra Jarosławskiego z siedzibą w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk, dane kontaktowe: tel. 23/662 56 35, fax. 23/662 24 26, adres e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NAZWA ZADANIA
Rozbudowa drogi gminnej kategorii D o szerokości jezdni 5,00 m. Pobocza 2 x 0,75 m. gruntowe ulepszone kruszywem łamanym. Długość 740,00 m
ZAKRES ROBÓT:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- odwodnienie
- poszerzenie
- podbudowa
- nawierzchnia
- pobocza
- zajazdy
- oznakowanie
- kanał technologiczny
ODWODNIENIE ORAZ WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Odprowadzenie z nawierzchni asfaltowej zaprojektowane w formie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do przyległych rowów. Spadek poprzeczny daszkowy 2% umożliwi odprowadzenie wody na pobocze oraz do rowów.
STAN ISTNIEJĄCY
Droga o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym. Pas do ruchu kołowego szerokości 4,5-5,0 m.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą.
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew, karp i krzewów kolidujących
z projektowanymi elementami, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i zagospodarowania we własnym zakresie.
4. W przypadku rozbieżności ilości materiałów pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem, nadrzędnym dokumentem jest projekt budowlany.
5. Warunki realizacji robót:
a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego.
b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów (w celu dokonania kontroli) zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów.
c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.
e) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu:
• uproszczony kosztorys wraz z tabelą wartości elementów scalonych, który będzie stanowił załącznik do umowy,
• do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy,
• opłaconą polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy).
Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy wystawionej na czas krótszy niż okres realizacji zamówienia, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy, przed wygaśnięciem obowiązującej polisy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aneks do polisy lub inną polisę zawartą na nie gorszych warunkach w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności polisy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej poświadczonej „Za zgodność z oryginałem”.
f) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, wymaganych np. przez instytucję dofinansowującą realizację zadania, w tym kosztorysu powykonawczego podpisanego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów wskazanych przez Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji postępowania ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32571000-6 - Infrastruktura komunikacyjna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ,
2. Spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na rozbudowie, przebudowie lub budowie dróg o nawierzchni bitumicznej w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia o wartości robót co najmniej 800 000,00 zł brutto każda (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) (Załącznik Nr 7 do SWZ).

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy (Załącznik Nr 8 do SWZ).

Osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób musi brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tej osoby jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 6 do SWZ),
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub ewidencji.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik Nr 7 do SWZ). Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik Nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się.
2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców. Doświadczenia Wykonawców nie sumuje się.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy. Szczegółowy opiszmian znajduje się w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaplonsk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.