eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów w roku szkolnym 2023/2024.Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów w roku szkolnym 2023/2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413159

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 3

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów w roku szkolnym 2023/2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f920be3c-fdf9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075012/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Zapewnienie dzieciom i uczniom bepłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów w roku szk. 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.namyslow.eu; https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
zgodnie z punktem 8 i 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu, numer telefonu +48 77 41 90 300;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Wojciech Olender z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: iod@namyslow.eu, numer telefonu 887 818 800;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów w roku szkolnym 2023/2024 nr ZP.271.94.2023.AD, prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 7 lat od dnia wpływu ostatniej płatności na konto beneficjenta (płatności na realizację projektu), a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje zostały zawarte w punkcie 20 dodatkowych postanowień SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pozostałe informacje zostały zawarte w punkcie 20 dodatkowych postanowień SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.94.2023.AD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów poprzez zakup biletów miesięcznych - około 543 bilety w skali miesiąca, według dołączonego orientacyjnego wykazu dzieci i uczniów dowożonych do jednostek oświatowych. Liczba dowożonych osób, wskazanych w wykazie, może w poszczególnych miesiącach ulegać zmianie ze względu na migracje uczniów. Zmiana ilości dzieci i uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Zamawiającego imiennych list osób uprawnionych do dowozu. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu, w każdym autobusie, przez osobę dorosłą wskazaną przez Zamawiającego, w celu zapewnienia opieki dzieciom i uczniom podczas przewozu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 5 i 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Opiekunów na poszczególnych trasach przewozu, w imieniu Zamawiającego, zapewniają dyrektorzy jednostek, do których dowożone są dzieci lub uczniowie.
Zamówienie realizowane będzie w formie przewozów regularnych na terenie Gminy Namysłów – na podstawie biletów miesięcznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, z późn. zm).
Przewóz uczniów realizowany będzie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 21.06.2024 r., z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej oraz przerw w pracy poszczególnych jednostek oświatowych. Dzieci i uczniowie powinni być dowiezieni do przedszkoli i szkół w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć oraz z nich odebrani - w godzinach ustalonych z dyrektorami poszczególnych jednostek. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia w pełni sprawnych technicznie środków przewozowych o minimalnej liczbie miejsc siedzących odpowiadających liczbie dzieci i uczniów na danej trasie.
Przewozy dzieci i uczniów mogą obywać się wyłącznie środkami transportu, które spełniają wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) oraz innych przepisach związanych z przewozem osób. Środki transportu muszą służyć zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przewożonym dzieciom i uczniom, a więc powinny być wyposażone minimum w:
 drzwi zdalnie sterowane z miejsca kierowcy,
 mechanizm samopowrotu, szerokie i miękkie uszczelki lub inne rozwiązania zapobiegające niebezpieczeństwu odniesienia obrażeń przez pasażera spowodowanych ruchem drzwi i jego uwięzieniem podczas ich zamykania;
 sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu;
 siedzenia skierowane do przodu i wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
 siedzenia skrajne wyposażone w elementy zabezpieczające pasażerów przed przemieszczaniem się w bok;
 dwie gaśnice, a w przypadku autobusu o długości nieprzekraczającej 6,00 m jedna gaśnica;
 apteczkę doraźnej pomocy.
Pojazdy, którymi będą przewożone dzieci i uczniowie, muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW). Stan techniczny pojazdów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych.
W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi posiadać możliwość wprowadzenia autobusu zastępczego spełniającego ww. wymagania w taki sposób, by zmiany w harmonogramie przewozów były jak najmniejsze tj. maksymalnie do 30 minut od zgłoszenia zdarzenia.
W przypadku ograniczenia w funkcjonowaniu lub zamknięcia jednostek oświatowych, w związku z uzasadnionymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i uczniów niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a tym samym zaprzestania przewozu dzieci i uczniów, Zamawiający obniży Wykonawcy wynagrodzenie umowne za miesiąc, w którym pozostawał w gotowości do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia na następujących warunkach i o wskazane wysokości:
1) 2-3 dni pozostawania w gotowości w miesiącu: 4 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,
2) 4-5 dni pozostawania w gotowości w miesiącu: 7 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,
3) 6-7 dni pozostawania w gotowości w miesiącu: 11 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,
4) 8-9 dni pozostawania w gotowości w miesiącu: 15 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,
5) 10-14 dni pozostawania w gotowości w miesiącu: 18 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,
6) 15-18 dni pozostawania w gotowości w miesiącu: 28 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,
7) powyżej 18 dni pozostawania w gotowości w miesiącu: 33 % miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie transportu dzieciom i uczniom do niżej wymienionych jednostek oświatowych z następujących miejscowości:
1) Przedszkola nr 3 w Namysłowie z miejscowości: Łączany – 7 biletów;
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie z miejscowości: Smarchowice Małe – 2 bilety;
3) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie z miejscowości: Ligotka – 10 biletów;
4) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie z miejscowości: Łączany, Smarchowice Małe – 16 biletów;
5) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie (przedszkole i szkoła podstawowa kl. I-III) z miejscowości: Brzezinka, Głuszyna, Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów – 65 biletów;
6) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie - Oddziału w Smogorzowie (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) – z miejscowości: Brzezinka, Głuszyna, Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie – 53 bilety;
7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Jastrzębie, Nowy Folwark i Ziemiełowice – 48 biletów;
8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej - Przedszkola w Bukowie Śląskiej z miejscowości: Baldwinowice, Igłowice, Kamienna, Rychnów, Woskowice Małe – 37 biletów;
9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej - Szkoły Podstawowej w Kamiennej z miejscowości: Baldwinowice, Bukowa Śląska, Igłowice, Rychnów, Woskowice Małe – 63 bilety;
10) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ligocie Książęcej (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie, Wszeradów – 191 biletów;
11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Smarchowice Wielkie (ul. Apostoły), Minkowskie, Nowe Smarchowice, Żaba z przysiółkami: Krzemieniec i Żabka – 51 biletów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli umowy, w tym sposobu wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, a także stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierowców przy pomocy odpowiednio uprawnionych do tego służb (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz trudności skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, które mogłyby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma emisji spalin pojazdów służących do przewozu uczniów i dzieci

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110, art. 111 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.), tj. koncesję, licencję lub zezwolenie.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy
lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niezbędnym potencjałem technicznym gwarantującym realizację zamówienia, tj. środkami transportu w ilości co najmniej 8 szt. przeznaczonymi do realizacji przewozów + min 1 autobusem rezerwowym. Pojazdy muszą mieć aktualne badanie techniczne pojazdów oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: - na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
- dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
x uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm), tj. koncesję, licencję lub zezwolenie.
- dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
x wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110, art. 111 ustawy Pzp oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2.1.2 SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5. SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 2.1.2 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.2 SWZ składa każdy z nich.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w § 14 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.