eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białobrzegi › Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o. wraz z budową miejsc postojowychOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o. wraz z budową miejsc postojowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BIAŁOBRZESKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zygmunta Starego 9

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486133414

1.5.8.) Numer faksu: 486133420

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialobrzegipowiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o. wraz z budową miejsc postojowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc3c47b0-fdf9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060780/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o. wraz z budową miejsc postojowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającegopo , pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej przez platformę Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformy przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformy, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platformy odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania zplatformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.9.Zamawiający informuje, iż w przypadku awarii platformy zakupowej możliwy jest kontakt poprzez adres email: zamówienia@bialobrzegipowiat.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AR.272.11.2023.MN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Karczowanie krzaków 8,00m2, Wycinka drzew 2szt., rozbiórki nawierzchni łącznie 1336,00m2, rozbiórka krawężników i obrzeży łącznie 451,00 m, demontaż słupów energetycznych 2,0 szt., wykonanie koryta o gł. 20, 25, 30 cm łącznie 2215,00m2, wykonanie studzienek ściekowych fi 50cm 8,00 kpl., wykonanie studni żelbetowych fi 120cm 2,00 kpl., wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 mm - 53,00m, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm – 2215,00m2, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o gr 20 i 15 cm lącznie 1861,00 m2, Wykonanie podbudowy z GSC 2,5MPa – 344,00 m2, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych – 407,00 m2, wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S 1376,00m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze niebieskim (miejsca dla niepełnosprawnych)- 78,00 m2, wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego 20,80 m2, ustawienie oznakowania pionowego 8 słupków, 12 tablic, ustawienie krawężnika „15” na ławie betonowej 383,00 m, ustawienie obrzeży bet. „8” - 95,0 m, wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej – 344,00m2, wykonanie trawników – 1373,00m2, regulacja urządzeń infrastruktury łącznie 8,0szt..

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, odbudowie lub budowie drogi, o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto lub ewentualnie 2 roboty budowlane potwierdzające wykonanie robót brukarskich w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, utwardzenia powierzchni itp.
b) Wykonawca dysponuje, albo będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, kierownikiem robót w specjalności drogowej, pełniącym jednocześnie funkcję kierownika budowy, posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają uprawnienia ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Z treści tego zobowiązania (albo innych dowodów) powinien wynikać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego;
b) Sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda oświadczenia
wedle załącznika 3a oraz na wezwanie: a)Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- Wzór oświadczenia o aktualności informacji stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. b)Oświadczenia w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.
1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Wzór oświadczenia dot.grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. c)Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Udział podmiotów
trzecich:1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zasobach podmiotu
udostępniającego zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3b do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. 3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tego podmiotu (na wzorze Załącznika nr 3a do SWZ) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (na wzorze Załącznika nr 3c do SWZ).Na wezwanie wykonawca złoży:a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w który upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. -Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZ b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.
Nr 48 1240 5703 1111 0000 4906 8977
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) – d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie udało się przewidzieć przed wszczęciem postępowania, takich jak:
a) konieczność wykonania robót dodatkowych,
b) zmiana zakresu prac; c) przedłużenie terminu wykonania umowy:-o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej -o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych;
- o czas związany z oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej
lub innych podmiotów właściwych do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk -o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia;-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych,
a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót;-gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych – o okres trwania tych okoliczności;-gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: działanie siły wyższej, klęska żywiołowa, akt terroru, katastrofa – o okres trwania tych okoliczności;
- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - o okres, na który wstrzymano prace;
- wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ w szczególności w przypadku wystąpienia: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - o okres, na który wstrzymano prace.
2) Zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.
3) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych.
4) Zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.
5) Odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.
6) Zmiany podwykonawcy robót z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.
7) Zmiany przepisów mających wpływ na realizacje zamówienia, umowa może zostać zmieniona w tym zakresie, o ile zmiany te zostaną wykazane przez Stronę wnoszącą o dokonanie zmiany umowy na tej podstawie.
2. Zamawiający przewiduje zmianę harmonogramu realizacji robót, zmiana nie wymaga formy aneksu.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, robót zaniechanych oraz robót dodatkowych. Udzielenie robót dodatkowych powodujących zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie odbywać się zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp. Wykonanie robót zamiennych, zaniechanych oraz robót dodatkowych potwierdzone
6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy będzie to wynikało z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia o 30% wartości zamówienia. Wykonawca wykonana minimum 70 % wartości zamówienia. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o zasady określone w § 8 ust. 18. W tym wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 13:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.