eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Wykonanie przebudowy dachu wraz z wymiana pokrycia na budynku Kolegium Nowe Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w PrzemyśluOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie przebudowy dachu wraz z wymiana pokrycia na budynku Kolegium Nowe Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651431983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Książąt Lubomirskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 735 51 00

1.5.8.) Numer faksu: 16 735 51 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pansp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przebudowy dachu wraz z wymiana pokrycia na budynku Kolegium Nowe Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b95324b-fbaf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075952/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja dachu na budynku Kolegium Nowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w
formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych, pod którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
5. Jeżeli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca
będzie miał dostęp do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel. 16 735 51 00.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit.c, art.9 ust.1 i 2 lit.b i art.10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy pzp; zasada jawności, o której mowa w art.96 ust.3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe , o których mowa w art.10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
5) Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art.22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących skorzystania z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania, w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej , w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub oprawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lu e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PANS-DZP/382/I/12/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Kolegium Nowe Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu zlokalizowanego przy ul. Książąt Lubomirskich 2.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
3. Zakres robót obejmuje:
A. Roboty demontażowe;
1) demontaż instalacji odgromowej,
2) demontaż obróbek blacharskich,
3) demontaż pokrycia dachu z blachy dachówkowej,
4) demontaż rynien i rur spustowych,
5) demontaż obróbek blacharskich (podrynnowych oraz obróbki gzymsu)
6) demontaż istniejących łat,
7) rozbiórka nieczynnego komina spalinowego do poziomu stropodachu,
8) demontaż istniejącego włazu na poddasze nieużytkowe oraz dostosowanie otworu w stropie do wymiarów projektowanego wyłazu oraz zaleceń wybranego producenta,
9) usunięcie warstw posadzkowych na fragmencie przy projektowanym wyłazie, celem wykonania podestu pomocniczego,
10) należy odciążyć istniejący strop poprzez usunięcie 5 warstw istniejących stropodachu tj. papę, płytę asfaltową – 2 cm, płytę cementową – 2 cm;

B. Roboty budowlane;

1) wymiana zużytych elementów drewnianych więźby dachowej (krokwie 10%),(zabezpieczenie istniejącej i projektowanej konstrukcji drewnianej środkami ognioodpornymi do zastosowań wewnętrznych do stopnia niezapalności (NRO))
2) montaż krokiew (o odpowiedniej nośności) w miejscu skutego komina,
3) wzmocnienie konstrukcji dachu (wzmocnienie krokwi prętami, wzmocnienie płatwi słupami skośnymi oraz kleszczami),
3) docieplenie kominów od poziomu stropodachu wełną mineralną twardą gr. 5cm,
4) wykonanie wyprawy tynkarskiej na kominach,
5) montaż osłonowych kratek kominowych wentylacyjnych, zewnętrznych, chromoniklowych, malowanych w kolorze elewacji
6) wykonanie izolacji przeciwwietrznej z membrany,
7) montaż kontrłat,
8) montaż łat (wymiana 30%) materiał z odzysku
9) montaż obróbek blacharskich (gzymsu, podrynnowej, nadrynnowej) z blachy płaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachu,
10) montaż rynien o średnicy Ø150 i rur spustowych o średnicy Ø110 stalowych, systemowych (analogicznie jak istniejące), w kolorze pokrycia dachu,
11) montaż nowego pokrycia dachowego z paneli dachowych z blachy płaskiej na rąbek stojący o grubości min. 0,55 mm powlekanej, w kolorze terakoty, poliester. Szerokość paneli min. 50cm, długość arkuszy paneli powinna być dostosowana do długości połaci dachowej. Z uwagi na długość połaci dachowych oraz brak możliwości wykonania pełnego deskowania zaleca się wykonanie pokrycia z paneli posiadających przetłoczenia usztywniające, zapobiegające powstawaniu pofałdowań oraz zagnieceń blachy podczas użytkowania,
12) wykonanie obróbek blacharskich kominów oraz czapek kominowych z blachy płaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachu,
13) montaż wymianów stalowych HEA140, a następnie poszerzenie otworu w stropie na II piętrze, wykonanie obudowy gk i montaż wyłazu dachowego systemowego przeznaczonego do pomieszczeń nieużytkowanych i nieogrzewanych, o wymiarach zgodnie z rysunkami, światło przejścia minimum 80/80cm, wyłaz dachowy przeszklony, celem doświetlenia strychu, powinien być wyposażony w dolną część ościeżnicy z profilowanym antypoślizgowym stopniem, bezpieczny ogranicznik otwierania uniemożliwiający niezamierzone zatrzaśnięcie otwartego skrzydła wyłazu, zintegrowany kołnierz uszczelniający, aluminiową ościeżnicę.
14) montaż ław i stopni kominiarskich przeznaczonych do montażu w pokryciach z paneli , elementy projektuje się w kolorze pokrycia dachu, rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem oraz zaleceniami producenta,
15) montaż systemowych śniegołapów przeznaczonych do montażu w pokryciach z paneli dachowych z blachy płaskiej na rąbek stojacy, elementy projektuje się w kolorze pokrycia dachu,
16) montaż instalacji odgromowej wg projektu technicznego branży elektrycznej,
17) wykonanie na całości poddasza izolacji stropodachu poprzez ułożenie wełny mineralnej o gr. 15cm, o wsp. max λ= 0,031 W/mK, na oczyszczonym podłożu zabezpieczonym folią paroizolacyjną oraz ułożenie na warstwie wełny folii wiatroizolacyjnej,
18) wykonanie podestu technicznego w poziomie poddasza, na fragmencie między kominami oraz jako dojście od wyłazu strychowego do wyłazu dachowego. Podest należy wykonać z legarów drewnianych o wysokości 15cm (jak warstwa wełny mineralnej), ułożyć na nich płytę OSB gr.22mm (NRO),
19) wykonanie podestu pomocniczego oraz izolacji z wełny mineralnej na projektowanym podeście pomocniczym i wylewki cementowej gr. 5cm,
20) wykonanie żelbetowych ścianek zabezpieczających osunięcie się istniejących warstw posadzkowych wokół wykonanego otworu w stropie niezbędnego do montażu projektowanego wyłazu strychowego oraz wykończenie ich tynkiem cienkowarstwowym,
21)montaż termoizolacyjnego wyłazu pożarowego na poddasze nieużytkowe o odporności ogniowej EI60 (minimum EI30) (drabina systemowa składana stalowa, antypoślizgowe stopnie, poręcz teleskopowa z wbudowanym mechanizmem odciążającym drabinkę)- wymiary wyłazu dostosować do zaleceń wybranego producenta, światło przejścia min. 140x80,
22) montaż stalowej balustrady zabezpieczającej (h=110cm) do ścianek żelbetowych w poziomie poddasza wokół otworu w stropie zgodnie z rysunkiem,
23)zabezpieczenie wszelkich elementów więźby do NRO oraz do wymaganej odporności pożarowej wg dalszej części niniejszego opisu (pkt. 5),
24)uzupełnienie warstw posadzkowych poddasza w miejscu wyburzanego komina. Na wyburzony do poziomu stropu komin wylać płytę żelbetową h=10cm i zbroić siatką #8 o oczkach 15cm (stal A-IIIN). Następnie ubytek uzupełnić matami z wełny twardej.
Z uwagi na zakres prac objętych opracowaniem (przebudowa) opracowano ekspertyzę techniczną znajdującą się w dalszej części niniejszego projektu technicznego.
25) w celu odciążenia istniejącej belki nad schodami oraz nadproża, które będzie bezpośrednio obciążone wymianem, należy bezpośrednio nad belką i nadprożem usunąć 1 metrowy pas istniejących warstw stropodachu. Ubytek uzupełnić matami z wełny twardej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261400-8 - Pokrywanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria:

1) Kryterium nr 1- Cena 80 % (C):
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 80 %
W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt.

2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji 20% (G):
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za sprzęt objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wymagany minimalny okres gwarancji – 3 lata
3 lata – 0 pkt,
4 lata – 10 pkt,
5 lat i więcej – 20 pkt,
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 50 miesięcy lub 4 lata i 5 miesięcy będzie ocenione jako 4 pełne lata.)
UWAGA!
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, Zamawiający na potrzeby punktacji przyjmie maksymalną ilość punktów dla tego kryterium.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), w kryterium okres gwarancji (G).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+G) najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
A) Zdolności technicznej w zakresie doświadczenia :
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu w ramach remontu, przebudowy lub budowy budynku, dachu z blachy o wartości min. 300.000,00 brutto, potwierdzoną dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

B) Zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3A lub 3B do SWZ (Wykonawca udostępniający zasoby).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia:
1) wykazu robót budowlanych na potwierdzenie spełnienia warunku dot. Zdolności technicznej określonego w Rozdz. XVII pkt.1 ppkt.4A) wg. Załącznika Nr 7
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadających uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) na potwierdzenie spełnienia warunku dot. zdolności zawodowej określonej w Rozdziale XVII pkt.1 ppkt. 4B) wg. Załącznika Nr 8 tj.
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
2. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz Oferty, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego prze Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu Oferty.
2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu w przypadku wskazania w pkt. 5 Oferty (Załącznik Nr 2 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3A do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ten z wykonawców, który spełnia dany warunek z zaznaczeniem, który warunek postawiony przez Zamawiającego jest spełniony przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie wg. Załącznika Nr 4 do SWZ , lub inne dokumenty o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy,
5) w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, Wykonawca składa oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 125 ust.5 ustawy Pzp.) , potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi załącznik Nr 3 B, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Rozdziale XV pkt.1 ppkt.4 A i B SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby ( jeżeli dotyczy);
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. (jeżeli dotyczy).
7) Dokument wadium (wnoszone w innej formie niż pieniężne)
8) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
9) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 8.000,00 zł. brutto (osiem tysięcy złotych 00/100)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 13 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 (CEST) z dopiskiem: Wykonanie przebudowy dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Kolegium Nowe Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
Wadium - PANS-DZP/382/I/12/23
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI
Nr rachunku 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794,
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2) zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 6 do SWZ) z którego treści wyraźnie będzie wynikać, które roboty wykonają poszczególni współpartnerzy;
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
4) wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 2), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy zawiera par. 16 załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
2. Informuje się, że niniejsze postępowanie może być unieważnione na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w aktualnym brzmieniu oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do rzeczonej ustawy w
aktualnym brzmieniu. w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi Wykonawca składające ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.