eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM - OBIEKT SO W OSTROŁĘCE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I BUDYNEK SO W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SO W
OSTROŁĘCE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I BUDYNEK SO W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gomulickiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297444161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dyrektora@ostroleka.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SO W
OSTROŁĘCE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I BUDYNEK SO W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c802310-fe04-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112571/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c802310-fe04-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 3. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 3. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątania pomieszczeń i utrzymaniu czystości:
4.4.1.1. w mieszkania będącym własnością Sądu i zlokalizowanym
na 4 (czwartym) piętrze budynku wielorodzinnego w Ostrołęce
przy ul. Psarskiego 14/25;
4.4.1.2. w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnętrznych
w Obiekcie Sądu zlokalizowanym w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5;
4.4.1.3. na terenie elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół Obiektu,
oraz wykonanie na bieżąco drobnych usług naprawczych i konserwatorskich w/na: Terenach Sprzątania, o których mowa w ust. 6.1.1. poniżej SWZ, strona: 7. SWZ poniżej i w ust. 6.2.1. poniżej SWZ, strona: 16. SWZ poniżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2.1. Kryterium Cena (C): w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
cena oferowana minimalna brutto
Cena = -------------------------------------------- x100 x 60 %
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena.
17.2.2. Kryterium: Doświadczenie pracownika (D) rozpatrywane będzie
na podstawie następujących zasad:
• za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników z doświadczeniem minimum 6 miesięcy
w wykonywaniu usługi Sprzątania w obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki) – 20 pkt
• za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników z doświadczeniem minimum 6 miesięcy
w wykonywaniu usługi Sprzątania w obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki) – 40 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) w kryterium „Doświadczenie pracownika” otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że skieruje
do realizacji zamówienia pracowników z doświadczeniem powyżej
6 miesięcy w wykonywaniu usługi Sprzątania w 5 obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki).
17.3. Oferty oceniane będą według wzoru:
L = C + D
gdzie:
L = całkowitej liczbie punktów przyznanych ofercie badanej
C = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena”
D = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Doświadczenie pracownika”.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracownika (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątania pomieszczeń i utrzymaniu czystości:
4.4.2.1. w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnętrznych
w Budynku Sądu zlokalizowanym w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 28;
4.4.2.2. na terenie elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół Budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2.1. Kryterium Cena (C): w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
cena oferowana minimalna brutto
Cena = -------------------------------------------- x100 x 60 %
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena.
17.2.2. Kryterium: Doświadczenie pracownika (D) rozpatrywane będzie
na podstawie następujących zasad:
• za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników z doświadczeniem minimum 6 miesięcy
w wykonywaniu usługi Sprzątania w obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki) – 20 pkt
• za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników z doświadczeniem minimum 6 miesięcy
w wykonywaniu usługi Sprzątania w obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki) – 40 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) w kryterium „Doświadczenie pracownika” otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że skieruje
do realizacji zamówienia pracowników z doświadczeniem powyżej
6 miesięcy w wykonywaniu usługi Sprzątania w 5 obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki).
17.3. Oferty oceniane będą według wzoru:
L = C + D
gdzie:
L = całkowitej liczbie punktów przyznanych ofercie badanej
C = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena”
D = liczbie punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Doświadczenie pracownika”.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracownika (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.
11.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.
11.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłacone/ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia na nie niższą niż
300 000,00 zł. Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważnej
i opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy/Usługi.
11.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów – wykazu usług:
CZĘŚĆ Pierwsza Zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Sprzątania w ilości: w 2 (dwóch) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda
realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia
w sposób ciągły przez minimum 12 (dwanaście) miesięcy oraz każda
z nich jest o wartości co najmniej: 200 000,00 zł brutto licząc w skali
12 (dwunastu) miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:
• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą w skali
12 (dwunastu) miesięcy;
• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni
• użytkowej każdego z obiektów co najmniej: 2 000,00 m2.
Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.
CZĘŚĆ Druga Zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Sprzątania w ilości: w 2 (dwóch) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia
w sposób ciągły przez minimum 12 (dwanaście) miesięcy oraz każda
z nich jest o wartości co najmniej: 150 000,00 zł brutto licząc w skali
12 (dwunastu) miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:
• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą w skali
12 (dwunastu) miesięcy;
• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego z obiektów co najmniej: 1 000,00 m2.
Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.
11.1.5. Zdolności technicznej lub zawodowej – dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania Zamówienia:
Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami/pracownikami zdolnymi
do wykonania Zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia – dysponował:
• 1 (jednym) pracownikiem zapewniającym wykonywanie Umowy/Usługi (wykonywanie na bieżąco drobne naprawy i prace konserwatorskie) w godzinach i w dniach urzędowania Sądu, to jest
od godziny 700 do godziny 1100 (Konserwator). Konserwator musi posiadać kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną urządzeń
o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz wskazane w orzeczeniu lekarskim brak przeciwskazań do pracy na wysokości to jest powyżej 1 m.
• 4 (czteroma) pracownikami:
 1 (jeden) pracownik zapewniający wykonywanie Sprzątania
w godzinach i w dniach urzędowania Sądu, to jest od godziny 700
do godziny 1400 (Serwis dzienny);
 3 (trzech) pracowników zapewniających wykonywanie Sprzątania w godzinach i w dniach urzędowania Sądu, to jest od godziny 1500
do godziny 1900 (Serwis popołudniowy).
• 1 (jednym) pracownikiem zapewniającym wykonywanie Umowy/Usługi – mechaniczne, gruntowne mycie posadzek nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w tygodniu – preferowany dzień – każda środa tygodnia od godziny 1600 do godziny 1800;
• 1 (jednym) pracownikiem zapewniającym wykonywanie Umowy/Usługi – pracownik nadzorujący realizację Umowy/Usługi – Koordynator.
CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia – dysponował:
• 2 (dwoma) pracownikami:
 1 (jeden) pracownik zapewniający wykonywanie Sprzątania
w godzinach i w dniach urzędowania Sądu, to jest od godziny 700
do godziny 1400 (Serwis dzienny);
 1 (jeden) pracownik zapewniający wykonywanie Sprzątania
w godzinach i w dniach urzędowania Sądu, to jest od godziny 1500
do godziny 1900 (Serwis popołudniowy).
• 1 (jednym) pracownikiem zapewniającym wykonywanie Umowy/Usługi – mechaniczne, gruntowne mycie posadzek nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w tygodniu – preferowany dzień – każdy piątek tygodnia
od godziny 1600 do godziny 1800;
• 1 (jednym) pracownikiem zapewniającym wykonywanie Umowy/Usługi – pracownik nadzorujący realizację Umowy/Usługi – Koordynator.
Z uwagi na złożoność i charakter powierzanych zadań wymaga się aby zadania/obowiązki Umowy/Usługi wykonywane były przez pracowników Wykonawcy, w szczególności:
• posiadających co najmniej 6 (sześcio) – miesięczne doświadczenie
w wykonywaniu Sprzątania w obiektach użyteczności publicznej np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki;
• zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w wymiarze godzin/czasu pracy zgodnym z ilością pracowników, czasem pracy
i podziałami Obiektu i/lub Budynku – Obiekt – ust. 6.1.1. powyżej SWZ, strona: 12. ÷ 13. SWZ powyżej i Budynek – ust. 6.2.1. powyżej SWZ, strona: 17. ÷ 18. SWZ powyżej – przez cały okres realizowania Umowy/Usługi;

• posiadających pełną zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań Sprzątania i/lub Konserwatora;
• posiadających aktualne szkolenia w zakresie przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;
• posiadających aktualne zaświadczenie lekarskie, lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika sprzątającego pomieszczenia i utrzymującego czystość oraz Konserwatora, z zastrzeżeniem że wykonując obowiązki Konserwatora nie występują przeciwskazania do jego pracy na wysokości to jest powyżej 1 m;
• nie figurujących w ewidencji Krajowego Rejestru Karnego;
• posiadających, odznaczających się komunikatywnością, zdyscyplinowaniem, kulturą osobistą i schludnym wyglądem;
• ubranych jednolicie, a w przypadku pracownika/ków z Serwisu dziennego wraz z identyfikatorem;
• bez uzależnień (alkohol oraz środki odurzające).
Wykonawca spełni warunek, jeżeli w terminie i w trybie określonym
w ust. 12.1. poniżej SWZ, strona: 30 ÷ 34. SWZ poniżej przekaże Zamawiającemu oświadczenia i/lub dokumenty ważne/aktualne na dzień ich złożenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowy wykaz stanowi Rozdział 12. SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy wykaz stanowi Rozdział 12. SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9.1. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Rozdział 13. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

23.1.1. CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy);
23.1.2. CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy),
w sytuacji składania oferty na dwie części Usługi: należy zsumować powyższe kwoty.
23.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
23.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
23.3.1. pieniądzu;
23.3.2. gwarancjach bankowych;
23.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
23.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: z dnia 14 września 2022 r.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami).
23.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK numer rachunku: 42 1130 1017 0021 1002 0290 0004 z dopiskiem „Wadium – ZP/5/2023”.
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo znajduje się w Rozdziale 13. SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres znajduje się w Załączniku nr 9 do SWZ - Umowa Wykonawcza

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.