eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiśniowa › "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2023/2024"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2023/2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIŚNIOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 150

1.5.2.) Miejscowość: Wiśniowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-124

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17-2775063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wisniowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wisniowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2023/2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b615861-faf1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066428/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2023/2024”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wisniowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: ”https://platformazakupowa.pl/pn/wisniowa Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami (pytania do treści SWZ, odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, odpowiedzi na wezwanie do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust.1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń, odpowiedzi na wezwanie do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń, odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
przedmiotowych środków dowodowych, odpowiedzi na inne wezwania, wnioski, informacje, oświadczenia, odwołania i wszelka inna
korespondencja) odbywa się za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe
(jeżeli są wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. W procesie składania oferty, w
tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty (elektroniczny) Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego opisane zostały SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 13.1. Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.
13.1.1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
13.1.1.3. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
13.1.1.4. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
13.1.1.5. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
13.1.1.6. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
13.1.1.7. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
13.1.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
13.1.2.3. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa,
13.1.2.4. z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 17 277 50 63,
13.1.2.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2023/2024” znak: ZEAS.271.1.9.2023,
13.1.2.6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy,
13.1.2.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
13.1.2.8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
13.1.2.9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
13.1.2.10. posiada Pani/Pan:
13.1.2.10.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
13.1.2.10.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
13.1.2.10.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
13.1.2.10.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 13.1.2.11. nie przysługuje Pani/Panu:
13.1.2.11.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
13.1.2.11.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
13.1.2.11.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEAS.271.1.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2023/2024”.
I Zadanie 1: (Żłobek) obejmuje:
1) Świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 11 miesięcy, od 1 września 2023 r. do 31 lipca 2024 r. w dniach roboczych, usług gastronomicznych polegających na dostawach:
 śniadań - około 32 dzieci,
 I danie (zupa) – około 32dzieci
 II danie (obiad), około 32 dzieci
 podwieczorek - około 32 dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej,
 odbiorze i utylizacji resztek po spożytych posiłkach, oraz dostarczenie na nich pojemników.
Zadanie 2: (Przedszkole) obejmuje:
11) Świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 11 miesięcy, od 1 września 2023 r. do 31 lipca 2024 r. w dniach roboczych, usług gastronomicznych polegających na dostawach:
 śniadań - około 146 dzieci,
 I danie (zupa) – około 80 dzieci
 II danie (obiad), około 146 dzieci
 podwieczorek - około 80 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej,
 odbiorze i utylizacji resztek po spożytych posiłkach, oraz dostarczenie na nie pojemników.
Zadanie 3 (szkoły) obejmuje:
1) przygotowywanie ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup lub innych dań zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży;
2) przygotowywanie posiłków o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 550 kcal. i gramaturze:
a) zupy – nie mniej niż 350 ml,
b) inne dania – nie mniej niż 250 g,
c) w przypadku dań mięsnych lub wkładki – mięsa nie mniej niż 80g,
d) dania mięsne powinny zawierać „sztukę mięsa na osobę” (z wyłączeniem skrzydełek), a podawane mięso nie powinno być tłuste i przerośnięte;
3) posiłki będą dostarczane wg załączonego jadłospisu na 14 tygodni i po tym okresie jadłospis będzie obowiązywał od nowa na kolejne 14 tygodni;
4) Łącznie 238 posiłków

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą
ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków (od surowca do gotowego posiłku) oraz dostarczania ich.

zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli:
-Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do przewożenia posiłków spełniającym określone normy do przewozu posiłków (SANEPID)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj .
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., - wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.
poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej;
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.
-Wykaz dostępnych Wykonawcy pojazdów przystosowanych do przewożenia posiłków spełniających określone normy do przewozu
posiłków (SANEPID) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami (zał. nr 4 do SWZ).
- Zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność
związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków (od surowca do gotowego posiłku) oraz dostarczania
ich.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/wisniowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.