eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › " Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P miejscowości Mężyk"Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
" Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P
miejscowości Mężyk”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570798870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 067 255 28 23

1.5.8.) Numer faksu: 67 255 29 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpczarnkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpczarnkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P
miejscowości Mężyk”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29dc1f71-fb80-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039145/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdpczarnkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami określone zostały przez Zamawiającego w pkt VII SWZ. Adres strony internetowej - https://platformazakupowa.pl/pn/zdpczarnkow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale VII SWZ, tj. Informacja o środkach
komunikacji elektronicznej, w rozdziale VIII SWZ tj. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkieminformacyjnym RODO zawarto
w rozdziale XXVI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkieminformacyjnym RODO zawarto
w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-2.2410.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk. Przebudowa mostu drogowego na rzece Miała, w km 5+664,00 drogi powiatowej nr 1337P we wsi Mężyk. Przedmiot zamówienia dotyczy rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego obiektu z uwzględnieniem zwiększenia szerokości drogi i podniesienia nośności, przy zachowania warunków swobodnego przepływu wód. W ramach przebudowy zostanie wykonana rozbiórka istniejącego mostu z przyległymi murami oporowymi oraz rozbiórka ruin po małej elektrowni wodnej. Zbudowane zostaną nowy fundament obiektu z betonu (korek) w osłonie ścianek szczelnych. Zaprojektowano ustrój nośny ramowy konstrukcji z prefabrykatów typu skrzynkowego zespolony z płytą żelbetową, żelbetowe ścianki czołowe i skrzydła. W ramach przebudowy mostu zostanie odtworzona nawierzchnia drogowa z podbudową tłuczniową na długości wykonywanych robót. Zamontowane zostaną bariera drogowa i balustrada ochronna na ściankach czołowych wlotu i wylotu obiektu. Obiekt zostanie wyposażony w schody dla obsługi na skarpie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
– Cena (C) – 60%
– Okres gwarancji (G) – 40%
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów
Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wzoru:
x=Cn/Cb×100×60%
X – ilość otrzymanych punktów
Cn – cena oferty z najniższą ceną
Cb – cena oferty badanej
Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Oferty z okresem gwarancji i rękojmi niższym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 36 miesięcy – otrzymają 0 pkt.
oferty z okresem gwarancji i rękojmi od 37 do 59 miesięcy – otrzymają 20 pkt.
oferty z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy – otrzymają 40 pkt
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Pkt = C + G
Gdzie: Pkt – suma punktów przyznanych w kryterium cena oraz wysokość gwarancji.
W zakresie w/w kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy i art. 109 ust. 1, pkt 1, 4 i 7 ustawy.
1) wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2) wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust.2 ustawy.
3) zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
4) wykluczenie Wykonawcy następuje na okres określony w art. 111 ustawy.
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanie minimum czterech robót, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z budową, odbudową, rozbudową, przebudową lub remontem obiektu mostowego o długości ustroju nośnego co najmniej 20 m i ciężarze pojazdów dopuszczonych do poruszania się po tym obiekcie co najmniej 15 nie mniejszej niż 500 000,00 z brutto (każda robota) wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej).
b) dysponowanie osobą, która posiada wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podstawa prawna: Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą – wg załącznika nr 8 do SWZ (dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej).
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, zwana dalej „ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r.”.) z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Wykluczenie wykonawcy z postępowanie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. następować będzie na okres trwania wymienionych w nim okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 5 do SWZ).
c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
d) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
e) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
f) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy,
• art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
• art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy,
(według Załącznika Nr 12 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, Załącznika Nr 12a do SWZ).
g) Oświadczenie własne wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu wykonanych robót (załącznik nr 7 do SWZ) wykonanie minimum czterech robót, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie związanych z budową, odbudową, rozbudową, przebudową lub remontem obiektu mostowego o długości ustroju nośnego co najmniej 20 m i ciężarze pojazdów dopuszczonych do poruszania się po tym obiekcie co najmniej 15 t nie mniejszej niż 500 000,00 z brutto (każda robota) wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej).
b) wykazu osób (załącznik nr 8 do SWZ), o których mowa w rozdziale XVI pkt 2 ppkt 4) lit b) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
45.000,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100).
przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN.
Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299, z późn. zm.).
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy nr: 58 8951 0009 0000 1182 2000 0030, z dopiskiem „wpłata wadium – sprawa nr ZDP-2.2410.5.2022
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, zatrzymania wadium, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w terminie i na warunkach oraz w przypadkach określonych w art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania określone szczegółowo zostały w dziale XVIII SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na następujących warunkach:
1) W terminie 30 dni od podpisania umowy Wykonawca, który jest zainteresowany otrzymaniem jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek o udzielenie zaliczki, w którym będzie podany numer rachunku bankowego, na który zaliczka ma być przelana oraz w którym wskaże formę, w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie zaliczki.
2) Warunkiem zastosowania i otrzymania zaliczki jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących foramch:
a. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
e. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
f. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
g. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2017);
3) Przez wniesienie zabezpieczenia zaliczki należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu gwarancji.
4) Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w umowie.
5) Zaliczka przekazana będzie jednorazowo w całości na rachunek bankowy Wykonawcy podany we wniosku, o którym mowa w pkt. 1. Zaliczka przekazana będzie w ciągu 30 dni od wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
6) Wysokość zabezpieczenia wynosi 100% wartości udzielonej zaliczki. Przewiduje się możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy, lecz nie może to być inna forma niż wskazana w pkt. 2.
7) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo nie przyjąć gwarancji, która nie była z nim uzgodniona.
8) Zabezpieczenie zaliczki będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po jej całkowitym rozliczeniu lub zwróceniu.
9) Zamawiający dokona wypłaty z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli:
a. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w terminie określonym w pkt. 10 – w takiej sytuacji Zamawiający dokona rozliczenia zaliczki wypłacając z zabezpieczenia zaliczki kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą udzielonej zaliczki a kwotą rozliczenia zaliczki uznaną na dzień określony w pkt. 10;
b. Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie– w takiej sytuacji Zamawiający dokona wypłaty kwoty zabezpieczenia zaliczki stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą udzielonej zaliczki a kwotą rozliczenia zaliczki uznaną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Zamawiający zażąda wypłaty z zabezpieczenia zaliczki.
10) Wypłata zaliczki nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej.
11) Udzielona zaliczka powinna zostać rozliczona w terminie do dnia płatności wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 Pzp. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określnone w
projektowanych pozstanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdpczarnkow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-25 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących, w ramach realizowanych robót budowlanych, czynności polegające na:
 pełnieniu roli operatorów sprzętu w zakresie realizacji zamówienia;
 wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych, polegających na wykonaniu prac związanych z betonowaniem elementów mostowych, wraz z robotami towarzyszącymi mostowymi wykonywane przez pracowników fizycznych.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.