eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Remont budynku Krajowej Informacji Skarbowej przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku Krajowej Informacji Skarbowej przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366063511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teodora Sixta 17

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 472 79 00

1.5.8.) Numer faksu: 33 472 79 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.kis@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kis.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku Krajowej Informacji Skarbowej przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81cfc2c6-f863-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075706/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kis.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kis.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące użycia podpisu elektronicznego zawarte są w pkt 12 oraz pkt 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://kis.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 13 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0110-KLL2.260.10.2022.2, ZKP-4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Krajowej Informacji Skarbowej przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsku-Białej polegające na remoncie pomieszczeń sekretariatu oraz gabinetów dyrektorów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według kryteriów określonych poniżej:
- Cena oferty brutto – waga 60% (cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
- Gwarancja i rękojmia – waga 40% (Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach).
Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty, tym wyższa ilość punktów za to kryterium).
Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny oferty, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:
P = Pc + Pg
Gdzie:
P – suma liczby punktów dla badanej oferty,
Pc – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”,
Pg – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja i rękojmia”.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 18 SWZ. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych (zgodnie z art. 226 ustawy Pzp). Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 15 kwietnia 2022 r. poz. 835).
Na podstawie art. 7 ust. 6 i 7 ww. ustawy – osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 złotych,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6-10 Ustawy Pzp,
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ – Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do SWZ,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa w ofercie oświadczenie potwierdzające, że posiada środki finansowe lub ma zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy).
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do SWZ.
6) posiadają zdolność techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi przedstawić wykaz dotyczący wykonania, co najmniej jednej roboty budowalnej w zakresie wykonania remontu o wartości nie mniejszej niż: – 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający uzna, że powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden kontrakt/jedną umowę.
7) posiadają zdolność zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym kierownikiem budowy:
- posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, od których nabycia minęły minimum pełne 3 lata, licząc do dnia otwarcia ofert, oraz
- posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, od których nabycia minęły minimum pełne 3 lata, licząc do dnia otwarcia ofert,
Przez dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, Zamawiający rozumie dysponowanie taką osobą w sposób bezpośredni, czyli gdy stosunek prawny łączy Wykonawcę bezpośrednio z daną osobą, w szczególności w oparciu o umowy o pracę, samozatrudnienie czy umowę o świadczenie usług podpisanych bezpośrednio z tą osobą.
Powyższe funkcje kierownika robót może pełnić jedna osoba o ile posiadane przez nią uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Polski zawodu inżyniera budownictwa wydane na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności
3) zaświadczenia lub innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;
5) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych w formie załącznika nr 7 do SWZ zgodnie z zapisami 8.1.7. SWZ wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie tj. referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, bądź oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyżej wymienionych dokumentów;
2) wykazu w formie Załącznika nr 8 do SWZ zawierającego wskazanie osoby/osób, która/które będzie/będą pełnić funkcję kierownika budowy/robót i która/które będzie/będą uczestniczyła/uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, zgodnie z zapisami w pkt 8.1.8. SWZ. Załącznik ten stanowi informację dotyczącą kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia tych osób niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień osoby/osób wymienionej/wymienionych w wykazie Wykonawca winien złożyć przed przekazaniem terenu budowy.
3) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować zwłaszcza odpowiedzialność deliktową, kontraktową, odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom oraz osobom trzecim przebywającym w granicach terenu realizacji inwestycji. Ubezpieczenie obejmować powinno również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców (w rozumieniu art. 6471 Kodeksu cywilnego).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 r. poz. 299 ze zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 14 1010 1212 0064 6413 9120 0000 z dopiskiem: „Remont budynku Krajowej Informacji Skarbowej przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsku-Białej, ZKP-4/2022”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za wniesione skutecznie, jeżeli wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu środków).
Jeżeli wadium wnoszone jest w gwarancjach lub poręczeniach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa wadium za pomocą środka komunikacji elektronicznej określonego w pkt 3.3.1. SWZ przed upływem terminu składania ofert lub załącza do oferty.
Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji lub poręczeń, musi zawierać w szczególności: określenie postępowania (jego nazwę, nr postępowania i nr zadania, na które składane jest wadium),nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego, jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wystawcy.
Z treści dokumentu wadialnego wniesionego w sposób, o którym mowa w pkt 13.7. SWZ, winno jednoznacznie wynikać, iż wystawca dokumentu gwarantuje wypłatę Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Do oferty należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści musi wynikać, do której czynności powołano pełnomocnika - lidera (np. reprezentowanie w postępowaniu, zawarcia umowy) i jakiego postępowania dotyczy.
W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt 8.1.6. - 8.1.8. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 12

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://kis.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przez termin składania ofert rozumie się termin upływający w dniu 20-07-2022 r. o godz. 10:00:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.