eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup samochodu osobowego typu SUVOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu osobowego typu SUV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272537539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Huberta 43/45

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-543

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego typu SUV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f164f22-fdef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051743/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV rok produkcji 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy https://josephine.proebiz.com/pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy
użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913

Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy na stronie internetowej
https://josephine.proebiz.com/pl
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 300 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie https://josephine.proebiz.com/pl lub
ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w pkt 10.1. adres e-mail, z zastrzeżeniem, że oferta może zostać złożona
wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl
Zamawiający, zgodnie zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określa niezbędne wymagania
techniczne umożliwiające pracę na platformie https://josephine.proebiz.com/pl. Wymagania techniczne znajdują się w stopce ekranu
głównego oprogramowania JOSEPHINE po kliknięciu w słowo Wsparcie https://josephine.proebiz.com/pl/support
Informacje organizacyjne takie jak opis ekranu głównego portalu https://josephine.proebiz.com/pl, rejestracja wykonawcy,
wprowadzenie podpisu elektronicznego użytkownika wykonawcy, logowanie się za pomocą hasła, logowanie się za pomocą podpisu
elektronicznego ,składanie oferty i wymaganych dokumentów, elektroniczna komunikacja znajdują się w dokumencie JOSEPHINE –
Skrócona Instrukcja – Wykonawca, który dostępny jest do pobrania z ekranu głównego portalu JOSEPHINE.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach.
2) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu
do ich wniesienia.
4) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich
danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP –
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8) Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi
prawne i konsultingowe.
10) Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. z poprzedniego akapitu:
11) Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji,
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby
Strona 6 z 20
niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
• do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
• do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.
12) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
13) Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
• prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone
w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
14) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.
15) Polityka prywatności Zamawiającego – Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach jest do pobrania na jej stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcjalasow-
panstwowych-w-katowicach/polityka-prywatnosci

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.270.2.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego
lub demonstracyjnego, lub testowego, typu SUV, rok produkcji 2023 lub 2022, z przebiegiem
nie większym niż 20 000 km. Opis techniczny został zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ.
Warunki realizacji zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ – istotne postanowienia
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie
omyłki zgodnie z przepisami Pzp.
2) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru oferty:
Cena 60 pkt
Termin dostawy 10 pkt
Gwarancja 30 pkt
3) Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: P=C + T + G
4) Sposób oceny oferty w kryterium „Cena oferty”:
C = (najniższa cena spośród badanych ofert): (cena oferty badanej) * 60 pkt
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
5) Termin dostawy:
• 31.12.2023r. – 0 pkt
• 30.11.2023r. – 5 pkt
• 31.10.2023r. – 10 pkt
Sposób obliczenia punktów dla kryterium termin dostawy:
a. Kryterium termin dostawy na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
b. Zamawiający żąda bezwzględnie aby dostawa przedmiotu zamówienia odbyła się
w terminie do dnia 31.12.2023 r.
c. Jeżeli wykonawca, w formularzu ofertowym, zadeklaruje dostawę samochodu w terminie
po dniu 31.12.2023 r. to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie
odrzuceniem oferty. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym stosownej
rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje termin dostawy 31.12.2023 r.
d. Jeżeli wykonawca, w formularzu ofertowym, zadeklaruje dostawę samochodu w terminie
od dnia 1.12.2023 r do dnia 31.12.2023 r. to otrzyma 0 pkt.
e. Jeżeli wykonawca, w formularzu ofertowym, zadeklaruje dostawę samochodu w terminie
od dnia 1.11.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. to otrzyma 5 pkt.
f. Jeżeli wykonawca, w formularzu ofertowym, zadeklaruje dostawę samochodu w terminie
do dnia 31.10.2023 r. to otrzyma 10 pkt.
6) W kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna 30 punktów odpowiadające 30% ogólnej ocenie
oferty.
Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:
G - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium,
przyjmuje się 30 pkt. w przypadku udzielenia 4 letniej (48 miesiące) gwarancji na dostarczony pojazd.
Gwarancja w miesiącach Liczba punktów
36 miesięcy - 0 pkt
42 miesiące - 15 pkt
48 miesięcy - 30 pkt
Sposób obliczenia punktów dla kryterium okres gwarancji jakości:
g. Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości.
h. Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy
liczonych od daty dostawy, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą protokołu
przekazania pojazdu.
i. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres
48 miesięcy.
j. Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy to przygotuje ofertę
niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku niewypełnienia
w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje
najkrótszy tj. 36 miesięczny okres gwarancji jakości.
7) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę (największą sumę
punktów we wszystkich kryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał należycie zamówienie na dostawę fabrycznie nowego
samochodu o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca dołącza:
a) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
c) Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu – (Załącznik nr 7 do SWZ).
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
a) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6 oraz art.
109. Pzp; – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
4) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), o ile wykonawca
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik nr 4 do SWZ), dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
6) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli podmiotowym
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
8) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza:
a) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
c) Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu – (Załącznik nr 7 do SWZ).
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
c) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik
nr 6 do SWZ;
3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
4) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), o ile wykonawca
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik nr 4 do SWZ), dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
6) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli podmiotowym
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
8) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 (słownie: dwa tysiące złotych
zero groszy). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 462 ze zm.).
3) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w BNP PARIBAS nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940 z dopiskiem:
Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu
osobowego typu SUV rok produkcji 2023.
4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. UWAGA! Wniesienie wadium w inny
sposób niż przelew pochodzący z rachunku bankowego Wykonawcy będzie skutkowało
odrzuceniem oferty!
5) Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP, bez konieczności załączania przez
Zamawiającego jakiejkolwiek dokumentacji do żądania zapłaty.
6) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) wiersz
2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia.
7) Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy,
lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie
odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art. 266 Pzp.
9) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –określenie
przedmiotu zamówienia,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty
gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10) Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 Pzp.
11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie
wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na
jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty
wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale V.2.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.
2) Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej
realizacji zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmian przewidzianych
w dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień
umownych. Katalog zmian zawarty jest w projekcie Umowy;
4) Przed zawarciem umowy dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli
wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej
oferty, a która spowodowałaby, że doszłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe.
Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych
w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy Josephine.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.