eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Mińsk MazowieckiOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Mińsk Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 75 62 500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Mińsk Mazowiecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7de7f14-fdf2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021882/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Modernizacja oświetlenie drogowego w gminie Mińsk Mazowiecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7de7f14-fdf2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami polegająca na składaniu i wysyłaniu dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień/zawiadomień/informacji, odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@minskmazowiecki.pl (przy czym złożenia oferty możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia).
Informacje dot. sposobu komunikacji w ramach postępowania na Platformie e-Zamówienia zawarte są w udostępnionej na Platformie e-Zamówienia instrukcji pn.: „Komunikacja w postępowaniu”.
Zadawanie pytań dot. treści dokumentów zamówienia za pomocą „Formularzy do komunikacji” możliwe jest dla Wykonawców posiadających konto uproszczone. Korzystanie z tych Formularzy w pełnym zakresie możliwe jest dla posiadaczy konta "Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia.
Pliki stanowiące załączniki do pojedynczego Formularza, przesyłane za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” nie mogą mieć większego rozmiaru niż 150 MB.
Datę wpływu dokumentów na Platformę e-Zamówienia lub serwer pocztowy Zamawiającego przyjmuje się jako datę ich przekazania.
Po dokonaniu otwarcia ofert wszelka korespondencja w sprawie prowadzonego postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na Platformie e-Zamówienia lub na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: RI.271.1.15.2023. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi siedem Zadań realizowanych pod następującymi nazwami:
Zadanie 1: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
Zadanie 2: Modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki
Zadanie 3: Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie
Zadanie 4: Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Budy Janowskie na energooszczędne
Zadanie 5:Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Józefów na energooszczędne
Zadanie 6: Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Kolonia Karolina na energooszczędne
Zadanie 7: Wymiana oświetlenia drogowego w sołectwie Niedziałka Druga na energooszczędne
2. Każde z Zadań polega na dostawie energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego typu LED w przypisanej do Zadania ilości opraw oraz demontażu istniejących lamp typu sodowego i montażu opraw nowych (w ilości odpowiednio dla Zadań: 203 szt., 229 szt., 20 szt. oraz 4 x po 15 szt.).
3. Zadanie 1 pn. współfinansowane będzie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.
4. Zadanie 2 współfinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji zadania z zakresu Ochrony Powietrza.
5. Zadania 3, 4, 5, 6 i 7 współfinansowane będą ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów K równą sumie punktów w obu kryteriach. Obliczane liczby punktów zaokrąglone będą do drugiego miejsca po przecinku. Oceniane będą tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 300.000.- zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
• Zamawiający wymaga wykazania posiadania ważnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 300.000.- zł na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę. Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważną polisę przez cały okres realizacji umowy;
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, który:
• udokumentuje, iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem co najmniej 100 sztuk energooszczędnych opraw typu LED lub minimum 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia drogowego obejmującego wymianę co najmniej 100 szt. opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy typu LED wraz z załączeniem dowodów określających czy zamówienie to zostało wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
• wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi:
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,
 uprawnieniami eksploatacyjnymi SEP „E” do sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz do prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach elektrycznych w zakresie do 1 kV (minimum dwie osoby),
 uprawnienia SEP „D” do sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz do prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach elektrycznych w zakresie do 1 kV (minimum jedna osoba).
 zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (minimum jedna osoba).
• Oświadczy, że dysponuje co najmniej jednym podnośnikiem koszowym dopuszczonym do prac w trybie ppn.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie (Załącznik nr 9), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa:
• w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
• w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835);
- oświadczenie, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 10).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty (Załączniki) zgodnie z pkt. VIII. pkt 1 ppkt. 2) lit. c) oraz lit. d) SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego w formie karty katalogowej oprawy (w języku polskim) potwierdzającej spełnianie wymagań Zamawiającego oraz normy PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg.
Wymagany przedmiotowy środek dowodowy podlegający uzupełnieniu na wezwanie zamawiającego, składa każdy Wykonawca wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karta katalogowa oprawy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 1 000.- zł
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium w postępowaniu nr RI.271.1.15.2023”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, podlega odrzuceniu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
- Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców,
- przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie każdego z warunków sytuacji ekonomicznej lub finansowej samodzielnie,
- przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie warunku doświadczenia samodzielnie,
- oświadczenia, w formie załączników nr 6 i nr 7 składa każdy z Wykonawców,
- winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy, która zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamówienia, stanowi Załącznik nr 8.
2. Możliwości dokonania zmian w zakresie zawartej umowy Zamawiający zawarł w treści wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wskazuje na różne terminy realizacji poszczególnych Zadań :
Zadanie 1. do dnia 31.10.2023 r.
Zadanie 2. do dnia 15.09.2023 r.
Zadania 3, 4, 5, 6 i 7. do dnia 31.08.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.