eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śniadowo › Dostawa oleju opalowego w sezonie grzewczym 2023/2024 i 2024/2025 dla potrzeb gminy ŚniadowoOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opalowego w sezonie grzewczym 2023/2024 i 2024/2025 dla potrzeb gminy Śniadowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚNIADOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ostrołęcka 11

1.5.2.) Miejscowość: Śniadowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-411

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 309 08 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sniadowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opalowego w sezonie grzewczym 2023/2024 i 2024/2025 dla potrzeb gminy Śniadowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f38281c2-fdf3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f38281c2-fdf3-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna RODO;
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:
I. Administrator danych osobowych
Urząd Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, tel. 86 309 08 00.
II. Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo,
III. Cele i podstawy przetwarzania
1. Celem przetwarzania danych jest: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. Podstawą przetwarzania jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
oraz w szczególności:
b) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
IV. Okres przechowywania danych
Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67 ze zm.).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.
2. W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.
3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGIZ.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 207.000 litrów w sezonie grzewczym 2023/2024 i 2024/2025 do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Śniadowo, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczepankowie,
2) wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie gminy Śniadowo,
3) cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego z dnia 02.06.2023 r. (lub przed tym dniem, jeżeli w tym dniu cena nie była notowana).
4) olej opałowy powinien spełniać wymagania obowiązującej w Polsce normy jakościowej PN-C-96024:2011 dla gatunku L1
5) opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia:
• Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg.
• Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³.
• Lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s.
• Zawartość siarki max 0,20 % (m/m).
• Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m).
• Zawartość wody max 200 mg/kg.
• Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.
• Temperatura płynięcia max -20ºC
• Temperatura zapłonu min 56ºC
6) ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależna od zapotrzebowania w danym sezonie grzewczym,
7) dostawy opału realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez zarządców poszczególnych obiektów w terminie wskazanym przez wykonawcę w ofercie.
8) autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczoną/zatankowaną ilość opału.
9) dostawy do placówek objętych zamówieniem nie będą łączone, każda placówka zamawia opał indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami, mogą jednak wystąpić sytuacje zamówienia opału w tym samym czasie przez więcej niż jedną placówkę.
10) dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
11) dostawy realizowane mają być w godzinach od 8.00 do 15.00, dokładne godziny Wykonawca powinien ustalić z odbiorcą telefonicznie.
12) zamawiający wymaga by faktury za opał były dostarczane w formie papierowej.
13) oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej.
14) w interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty,
15) czas dostawy zamówienia cząstkowego powinien będzie wynosił w pełnych godzinach:
- minimalny czas dostawy – 24 godziny,
- maksymalny czas dostawy zamówienia cząstkowego 96 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiajacy wymaga posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej zamówieniem - przedkłada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
2. Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
b) zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego,
c) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
d) wprowadzenia podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy,
e) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
f) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany określone w pkt e, f i g będą miały wpływ na koszty wykonana zamówienia przez wykonawcę,
h) dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w liście obiektów) w przypadku oddania do użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy.
i) rezygnacja z dostaw oleju opałowego do obiektów w których dokonano w trakcie trwania umowy wymiany kotłowni olejowej na inny opał np. gazowy, z miesięcznym okresem wypowiedzenia,
j) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: http://ezamowienia.gov.pls

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.