eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Świadczenie usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w PruszkowieOgłoszenie z dnia 2021-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MSCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22/ 739 13 84

1.5.8.) Numer faksu: 22/ 758 75 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mscz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tworki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/mscz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e2052d1-2026-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00194010/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/AM/15/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 273000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego z siedziby MSCZ przy ul. Partyzantów 2/4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) wykonawca zobowiązany jest do odbioru z siedziby Zamawiającego odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodach 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180107, 180108*, 180109, 180202*, o łącznej szacunkowej ilości 30.000 kg, ich transportu oraz unieszkodliwiania;
2) wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego odbierania odpadów z siedziby Zamawiającego;
3) wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, szczególnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797);
4) wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany jest posiadać aktualne zezwolenia na transport i unieszkodliwianie wszystkich odpadów medycznych objętych przedmiotem zamówienia;
5) wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu:
a) pojemników przystosowanych do gromadzenia i transportu odpadów medycznych. Szacunkowa liczba poszczególnych rodzajów pojemników w okresie 12 m-cy wynosi: 0,7l – 900 szt., 1l – 1.100 szt., 2l – 800 szt., 5l – 55 szt., 10l – 60 szt., 20l – 65 szt., 30l – 65 szt., 60l – 70 szt.;
b) worków na odpady medyczne 120l. Szacunkowa liczba poszczególnych rodzajów worków w okresie 12 m-cy wynosi: worki czerwone – 1.200 szt., worki żółte – 600 szt.;
6) w koszt wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wliczyć załadunek, odbiór, rozładunek i utylizację odpadów, koszty transportu i ubezpieczenia, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
7) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 4 ustawy o odpadach, wymaga przedkładania przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcenie. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ww. dokumentu jeden raz w miesiącu, wraz z fakturą VAT za wykonane usługi. Dokument ten stanowi podstawę do zapłaty wynagrodzenia za dany miesiąc za zrealizowane usługi. Ww. dokument musi zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego i wykonawcy oraz rodzaje (wg kodów) i ilość (w kilogramach) odebranych w ciągu miesiąca odpadów medycznych;
8) odbiór odpadów dokonywany jest transportem wykonawcy;
9) miejscem odbioru odpadów jest pomieszczenie wstępnego magazynowania odpadów medycznych, znajdujące się na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;
10) wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów medycznych w dni robocze, 2 razy w tygodniu, w godzinach 9:00 – 14:00;
11) w przypadku konieczności dodatkowego odbioru odpadów musi on nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym, faksowym lub e-mailowym;
12) wykonawca zobowiązany jest do przekazania po każdym odbiorze, wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów z dokładnym oznaczeniem instalacji, w której wykonano unieszkodliwianie, z podaniem jej lokalizacji osobno dla każdego kodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819);
13) Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania wykonawcy odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach i nieuszkodzonych workach foliowych oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) wykonawca, na czas realizacji zamówienia, zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wagi posiadającej legalizację potwierdzoną odpowiednim dokumentem, o zakresie ważenia od 0,5 kg do 20 kg i o dokładności ważenia 0,1 kg. Legalizacja wagi musi być ważna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia;
15) każdy worek z odpadami ważony jest na wadze przez Zamawiającego;
16) wykonawca zobowiązany jest do terminowego odbioru odpadów oraz do nieodpłatnego przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie gromadzenia, klasyfikacji, transportu wewnętrznego i czasowego składowania odpadów medycznych;
17) odpowiedzialność związana z procesem transportu i unieszkodliwiania odpadów przechodzi na wykonawcę w momencie odbioru wraz z kartą przekazania odpadów i obciąża wykonawcę do chwili zakończenia unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 314280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 314280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 314280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EMKA S.A.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SABA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146249404

7.3.3) Ulica: Jaktorowska 15a

7.3.4) Miejscowość: Żyrardów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 314280,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.