eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwieńsk › Wyposażenie szkoły w symulator pojazdów kolejowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku"Ogłoszenie z dnia 2023-05-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wyposażenie szkoły w symulator pojazdów kolejowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Czerwieńsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384175265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zielonogórska 43b

1.5.2.) Miejscowość: Czerwieńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-016

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 3278 707

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsczerwiensk@czerwiensk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsczerwiensk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1d1c4d0-8df2-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie szkoły w symulator pojazdów kolejowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1d1c4d0-8df2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013929/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie szkoły w symulator pojazdów kolejowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017573

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSC/MKZ/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 98500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia (dostawy) jest wyposażenie szkoły w symulator pojazdów kolejowych – lokomotywy elektrycznej serii EU07 na bazie odrestaurowanego oryginalnego pulpitu.
Symulator będzie przeznaczony do nauki prowadzenia lokomotywy EU07 przez uczniów Technikum w Czerwieńsku (Zespół Szkół w Czerwieńsku).
Symulator powinien składać się z minimum:
a) jednego monitorowanego stanowiska szkoleniowego maszynisty pojazdu kolejowego,
b) jednego nadzorującego stanowiska instruktorskiego sprzężonego ze stanowiskiem szkoleniowym maszynisty pojazdu kolejowego. Stanowisko instruktorskie ma pozwolić na podgląd zdarzeń w symulatorze oraz na wpływanie na przebieg symulacji.
Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie elektroniki sterującej symulatorem, osprzętu komputerowego z monitorami i telewizorami oraz z biurkiem i krzesłem dla stanowiska instruktorskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82410 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82410 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82410 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dapanor sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 387206115

7.3.3) Ulica: Stanisława Witkiewicza 36/4

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-102

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82410 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.