eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Utwardzenie i uporządkowanie terenu na działkach ewidencyjnych nr 1709/5, 1709/4, 1712/1 w miejscowości Brzozów.Ogłoszenie z dnia 2023-05-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utwardzenie i uporządkowanie terenu na działkach ewidencyjnych nr 1709/5, 1709/4, 1712/1 w miejscowości Brzozów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 133061061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@brzozow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://brzozow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19ebe0e0-eeba-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie i uporządkowanie terenu na działkach ewidencyjnych nr 1709/5, 1709/4, 1712/1 w miejscowości Brzozów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19ebe0e0-eeba-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028729/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Utwardzenie i uporządkowanie terenu na działkach ewidencyjnych nr 1709/5, 1709/4, 1712/1 w miejscowości Brzozów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208386

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający będąc jednostką samorządu terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonawca jest spółką prawa handlowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000189907. Wszystkie udziały w spółce posiada Gmina Brzozów. Gmina Brzozów sprawuje nad spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ponad 90% działalności wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego lub przez inną osobę prawną nad którą zamawiający sprawuje kontrolę.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.25.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Utwardzenie i uporządkowanie terenu na działkach ewidencyjnych nr 1709/5, 1709/4, 1712/1 w miejscowości Brzozów.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233140-2 Roboty drogowe, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Przedmiotem zamówienia jest niwelacja terenu, rozplantowanie mas ziemnych, wyburzenie istniejącego budynku (budynek zdegradowany nigdy nie dokończony, zakończony na poziomie 0.00 z wykonanymi piwnicami), w ramach zadania należy utwardzić zjazd z drogi powiatowej.
Projektowane warstwy zjazdu o powierzchni 15 m2
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym naturalnym, o średniej grubości 15 cm
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0 – 31.5 mm, o średniej grubości 8 cm
Niwelacji terenu należy dokonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj: ziemię należy rozplantować nie zmieniając stosunków wodnych na działce oraz na działkach sąsiednich, powstały nasyp ma za zadania wyrównanie terenu, rozplantowanie mas ziemnych pozostałych na działce w pryzmach, w wyniku prac nie powstaje budowla ziemna w rozumieniu prawa budowlanego a jedynie są to prace kosmetyczne i porządkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6860000971

7.3.3) Ulica: ul. Legionistów 10

7.3.4) Miejscowość: Brzozów

7.3.5) Kod pocztowy: 36-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54017,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.