eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i wdrożenie "Wirtualnego narzędzia do prowadzenia kursu językowego" - platformy językowej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-05-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i wdrożenie „Wirtualnego narzędzia do prowadzenia kursu językowego” - platformy językowej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Broniewskiego, 48

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-771

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chat.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://chat.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie „Wirtualnego narzędzia do prowadzenia kursu językowego” - platformy językowej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-382909b7-e657-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083295/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i wdrożenie „Wirtualnego narzędzia do prowadzenia kursu językowego” - platformy językowej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Dostępny ChAT” współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00199425

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie „platformy językowej”, w tym:
a. dostarczenie platformy językowej dedykowanej dla uczelni ChAT zawierającej logo uczelni i projektu,
b. udostępnianie platformy językowej użytkownikom poprzez domenę Zamawiającego (student.chat.edu.pl, chat.edu.pl),
c. dostarczenie licencji online na korzystanie z platformy językowej,
d. udzielenie gwarancji na okres zawarty w umowie,
e. szkolenie personelu uczelni w zakresie obsługi platformy językowej.

Platforma językowa musi być rozwiązaniem umożliwiającym, studentom z niepełnosprawnościami, naukę języka angielskiego w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnego urządzenia - komputera, tabletu czy smartfonu (Android/iOS). Platforma pozwoli na:
• naukę języka angielskiego online,
• odbywanie zajęć / indywidualnych lekcji online z wybranym lektorem,
• dostęp do funkcji powtórek online,
• indywidualny plan nauki online,
• materiały online.
Wykonawca udostępni bibliotekę materiałów dydaktycznych, spełniających wymagania opisane w niniejszym zapytaniu co do ich zakresu i sposobu udostępnienia.
Materiały dydaktyczne powinny być merytoryczne i składać się z interaktywnych, multimedialnych lekcji, przedstawiając zawartość w postaci materiałów wideo lub audio.
Wykonawca musi być producentem oferowanego rozwiązania lub autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie: dostarczania, wdrażania i modyfikacji rozwiązania i dysponować stosownymi certyfikatami wydanymi przez producenta.
Wykonawca posiada prawo do modyfikacji kodu źródłowego do oferowanego rozwiązania w zakresie:
● wyglądu interfejsu użytkownika w tym dostosowania do identyfikacji wizualnej Uczelni;
● wprowadzania zmian do kodu źródłowego oferowanego rozwiązania, w tym wprowadzania modyfikacji funkcjonalnych w celu zapewnienia zgodności rozwiązania z ustawodawstwem polskim.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt. 6 pzp Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie odpowiedział na pytania jednego z wykonawcy zadane do SWZ które zdaniem wykonawcy mogły mieć istotny wpływ na treść przyszłej oferty. Zamawiający uznał bowiem, że zostały złożone po terminie i nie miał obowiązku udzielenia odpowiedzi na te pytania. Jeden z wykonawców zaskarżył zaniechanie udzielenia odpowiedzi na pytanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie która zarejestrowała sprawę pod sygnaturą akt KIO 1371/23. Odwołanie zostało złożone po terminie otwarcia ofert, zaś wykonawca ten nie złożył oferty w postępowaniu. Ostatecznie Zamawiający podjął decyzję o uwzględnieniu odwołania w całości. Postępowanie odwoławcze zostało umorzone w całości. W tej sytuacji obowiązkiem jest wykonanie czynności zgodnie z żądaniem odwołania a zatem unieważnienie postępowania. Zamawiający nie podejmował szerszej polemiki w tym zakresie albowiem bez względu na wynik tego postępowania odwoławczego musiałoby ono zostać unieważnione z inne podstawy prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.