eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z zakresu sprzętu TIK i SPE do Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi, w ramach projektu pn. pn.: "Inni - tacy sami II"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z zakresu sprzętu TIK i SPE do Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi, w ramach projektu pn. pn.: „Inni – tacy sami II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Specjalne nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000222367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gandhiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ps1.projekt2@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ps1lodz.wikom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z zakresu sprzętu TIK i SPE do Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi, w ramach projektu pn. pn.: „Inni – tacy sami II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fe95ac3-c23f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133489/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych z zakresu sprzętu TIK i SPE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn.: „Inni – tacy sami II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133908

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2023/PS1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1.1. Pakiet 1: Wielofunkcyjna tablica multimedialna typu magiczna ściana + magiczna podłoga – pakiet z zestawem oprogramowania
Wielofunkcyjna tablica multimedialna typu magiczna ściana

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Monitor interaktywny
Statyw do monitora sterowanie ręczne
Komputer typu all in one

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.5.) Wartość części: 19500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Łóżko wodne
Zestaw świetlno- dźwiękowy MP3
Kolumna wodna mobilna
Kącik lustrzany
Namiot sensoryczny – huśtawka

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39161000-8 - Meble przedszkolne

4.5.5.) Wartość części: 24179,80 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Projektor do grafiki z regulatorem i zestawem tarcz do efektów (np. niebo, chmury, ptaki, kosmos)
Urządzenie do aromaterapii wraz z 3 zestawami olejków
Basen suchy z piłeczkami (narożny)
Basen suchy z piłeczkami (kwadratowy)
Materac antypoślizgowy
Gruszka rehabilitacyjna duża
Gruszka mała
Zestaw siedzisk do Sali doświadczania świata
Duża ścieżka sensoryczna
Zestaw piankowy- kształtki rehabilitacyjne
Kryjówka wyciszająca piankowa (typu domek)

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39161000-8 - Meble przedszkolne

4.5.5.) Wartość części: 29629,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: Zestaw wspinaczkowy do ćwiczeń

4.5.3.) Główny kod CPV: 37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 4900,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6: Drabinka ścienna z drewnianymi szczeblami
Drabinka ścienna z drewnianymi szczeblami

4.5.3.) Główny kod CPV: 37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 4999,80 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7: Szafka domek z 2 półkami
Szafka – ławeczka
Szafa skrytkowa
Szafka typu domek z 3 półkami i na 4 szerokie szuflady
Szafka typu domek z tablicą magnetyczną i 2 półkami
Biurko z szafką i 1 szufladą
Blat kwadratowy
Nogi kwadratowe
Krzesło obrotowe
Krzesło, z filcową stopką, rozm. 2
Regał ścienny drzewko
Regał półokrągły
Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu
Szuflada szeroka
Aktywna tablica typu przełącz i naciśnij
Siedzisko krótkie
Baza wysoka
Kostka świetlicowa duża
Kostka świetlicowa średnia
Kostka świetlicowa mała
Składany kosz na piłki
Belka
Nogi okrągłe 40 - 58 cm
Krzesło obrotowe z regulacją
Krzesło Bambino rozm. 2
Szafka z 3 półkami
Ławeczka na skrzynię
Zestaw regałów
Biurko z szeroką szufladą
Skrzynia mała
Tablica ścienna - mandala
Blat prostokątny
Dywan edukacyjny - kolorowe kamienie

4.5.3.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 43961,70 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8: Maglownica do terapii zaburzeń SI
Zestaw klocków magnetycznych
Duży stół podświetlany

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 8299,70 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9: Pakiet pomocy edukacyjno-terapeutycznych dla przedszkola

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.5.) Wartość części: 6500,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10: Program multimedialny dedykowany terapii dzieci ze Spektrum Autyzmu

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.5.) Wartość części: 4600,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11: Zestaw multimedialny logopedyczny

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 3300,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12: Zestaw audio do Sali Doświadczania Świata

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 5800,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43213,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50340,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43213,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43213,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15605,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15605,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMBIT Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721326009

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15605,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19135,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23470,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19135,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INBAR Firma Handlowo-Usługowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5831384939

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19135,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29345,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29345,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29345,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351607736

7.3.4) Miejscowość: Łaziska Górne

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29345,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6183,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6183,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6183,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351607736

7.3.4) Miejscowość: Łaziska Górne

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6183,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4530,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4530,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4530,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nowa Szkoła Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7250013378

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4530,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38607,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38607,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38607,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38607,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9543,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9543,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9543,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351607736

7.3.4) Miejscowość: Łaziska Górne

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9543,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4491,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4491,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4491,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4491,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3812,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3875,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3812,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3812,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3400,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3892,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3400,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3400,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4827,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4827,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4827,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMBIT Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721326009

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4827,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.