eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Marszew › Budowa budynku dydaktyczno - socjalnego do obsługi pawilonu dydaktyczno - szkoleniowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie ( etap II - roboty wykończeniowe wewnętrzne)Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku dydaktyczno - socjalnego do obsługi pawilonu dydaktyczno - szkoleniowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie ( etap II - roboty wykończeniowe wewnętrzne)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MARSZEWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000099748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszew

1.5.2.) Miejscowość: Marszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 742 13 61

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 742 13 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@marszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: marszew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku dydaktyczno - socjalnego do obsługi pawilonu dydaktyczno - szkoleniowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie ( etap II - roboty wykończeniowe wewnętrzne)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67a29524-f93e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00147607/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego do obsługi pawilonu dydaktyczno-szkoleniowego ZSCKR w Marszewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67a29524-f93e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 2. Komunikacja z wyłączeniem składania ofert odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" (Formularze do komunikacji").

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy”. 2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). 3. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 4. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 5. Informacje, oświadczenia lub inne dokumenty, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 1). w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 2). jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”). 6. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu
korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie – mgr Grażyna Borkowska z siedzibą w Marszew 22, 63 - 300 Pleszew, tel: 62 742 13 61. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZSCKR w Marszewie jest Lena Edyta Lachowicz, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu 62 742 13 61, lub pod adresem e-mail: lenalachowicz@poczta.onet.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
budynku dydaktyczno-socjalnego do obsługi pawilonu dydaktyczno-szkoleniowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie (etap II - roboty wykończeniowe wewnętrzne)”, numer sprawy: KGS.272.3.2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm). Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 10 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KGS.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, robót instalacyjnych sanitarnych oraz instalacyjnych elektrycznych w budynku dydaktyczno - socjalnym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. 2. Zakres robót do wykonania: 1). Roboty budowlane wykończeniowe: wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy segmentowe, montaż okien, podokienników i parapetów zewnętrznych), ślusarka, tynki i okładziny (tynki, izolacje, gładzie, licowanie ścian płytkami), malowanie, wykonanie posadzek (zasypka fundamentów i wykonanie podkładu, zagęszczenie nasypów, stabilizacja podłoża, podkłady betonowe, izolacje, płyty posadzkowe, posadzki antypoślizgowe, posadzki z płytek gresowych). 2). Roboty instalacyjne sanitarne: wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej (przyłącza wodociągowe, wodomierze ultradźwiękowe, rurociągi, izolacje rurociągów), wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji grzewczej (kotłownia c.o, grzejniki, ogrzewanie podłogowe), wykonanie instalacji wentylacyjnej. 3). Roboty instalacyjne elektryczne: wykonanie instalacji zasilania oraz instalacji oświetleniowej i gniazd. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załączniki nr I – V do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262522-6 - Roboty murarskie

44220000-8 - Stolarka budowlana

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie / przebudowie / remoncie budynku, w zakres których wchodziły: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne elektryczne oraz instalacyjne sanitarne o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto każda z robót. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, niniejszy warunek dotyczący zdolności zawodowej nie podlega sumowaniu pomiędzy członkami konsorcjum ani pomiędzy wykonawcą, a podmiotem na zasoby którego wykonawca się powołuje tzn. warunek ten musi spełniać każdy z podmiotów samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której jeden podmiot (np. członek konsorcjum) wykazuje się wykonaniem jednej roboty, a drugi podmiot drugiej. 2. W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował: 1). min.1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. 2). min. 1 osobą na stanowisku kierownika robót w branży elektrycznej, która posiada
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r.poz. 682 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. 3). min. 1
osobą na stanowisku kierownika robót w branży sanitarnej, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby te muszą być ponadto członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz.U. z 2023 r.poz. 334). Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę kilku funkcji podczas wykonywania zamówienia w przypadku posiadania przez tą osobę odpowiednich uprawnień budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 7 do SWZ). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2. Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r, poz. 835). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa powyżej, wykonawca składa Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2 do SWZ). 2. Podpisany kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, sporządzany na podstawie kosztorysu załączanego do SWZ. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Zobowiązanie innego podmiotu, do udostępnienia zasobów (Załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy. 6. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasób oraz odpowiednio
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ)– jeżeli dotyczy. 8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ)- jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000, 00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00 / 100 ). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1). pieniądzu; 2). gwarancjach bankowych; 3). gwarancjach ubezpieczeniowych; 4). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2) – 4), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Uczestnicy postępowania ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez uczestników wspólnie biorących udział w postępowaniu lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy załączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym pływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy (choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne)- zmiana kierownika budowy / robót. Nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danej funkcji. 3. Rezygnacja z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa w toku umowy. 4. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne, zaniechane, zwiększenie ilości robót). 6. Zmiana terminu zakończenia robót wynikająca z wystąpienia opóźnień spowodowanych przez: 1). przestoje i opóźnienia zawinione przez zamawiającego (w tym nieterminowe przekazanie obiektu) lub zawieszenie
wykonania robót przez zamawiającego, 2). konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 3). działanie siły wyższej
rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. pożar, epidemia, wojna, klęski żywiołowe itp.), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 4). wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 5). wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, lub wystąpienie warunków uniemożliwiających wykonywanie robót: np. silne i długotrwałe (ponad 5 dni roboczych) ulewy.
W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez zamawiającego. W takich przypadkach strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia, równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 7. Zwiększenie / zmniejszenie ceny umowy będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 7 Projektu Umowy.
8. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy zamawiającego albo wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 9. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez zamawiającego osobę. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika zamawiającego. 10. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Projekcie umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.