eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jakubowice Murowane › Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: "Przebudowa dróg wraz z budową węzłów przesiadkowych Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w Łuszczowie Drugim, w Świdniku Dużym Pierwszym"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa dróg wraz z budową węzłów przesiadkowych Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w Łuszczowie Drugim, w Świdniku Dużym Pierwszym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wólka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jakubowice Murowane 8

1.5.2.) Miejscowość: Jakubowice Murowane

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-258

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 478 17 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wolka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa dróg wraz z budową węzłów przesiadkowych Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w Łuszczowie Drugim, w Świdniku Dużym Pierwszym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5287b91a-f872-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022738/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z budową węzłów przesiadkowych Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w Łuszczowie Drugim, w Świdniku Dużym Pierwszym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt. „Przebudowa dróg wraz z budową węzłów przesiadkowych Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku, w Bystrzycy, w Łuszczowie Drugim, w Świdniku Dużym Pierwszym” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5287b91a-f872-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
6. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
7. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-Zamówienia.
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: RI.271.7.2023
9. Sposób komunikacji opisuje instrukcja: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
Szczegółowe informacje na temat komunikacji zawarte są w rozdziale 2 Specyfikacji warunków Zamówienia (SWZ).
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (awaria platformy), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie 1.5.9.) niniejszego ogłoszenia (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Jakubowice Murowane.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@wolka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106097L wraz z budową węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride w Rudniku”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie węzła przesiadkowego oraz budowie dróg w zakresie związanym z prowadzoną inwestycją.
W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania projektowego:
- wykonanie „koncepcji”,
- przygotowanie materiałów oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej,
- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych wszystkich branż),
- wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż,
- przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) wszystkich branż,
- wykonanie projektu branży „zieleń”,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ,
- wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,
- pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych należy uwzględnić, w szczególności:
- budowę odcinka drogi 106097L od skrzyżowania z drogą 106096L o długości około 75,0m,
- budowę węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyżowaniu dróg 106096L i 106097L w Rudniku,
- budowę parkingu 4 miejsca + 1 dla osób z niepełnosprawnościami,
- budowę jednostronnego chodnika,
- budowę zjazdów, w szczególności zjazdu i drogi dojazdowej do przepompowni gazu,
- budowę pętli autobusowej,
- budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz węzła przesiadkowego
- budowę kanału technologicznego (opcjonalnie),
- przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego w technologii LED, oświetlenie węzła przesiadkowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
- ustawienie koszy na śmieci na osobnych, przylegających do chodników nawierzchniach,
- rozbiórkę m.in. obiektów budowlanych, ogrodzeń i innych obiektów kolidujących z projektowanym układem drogowym,
- regulacja wysokościowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dokumentację 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew. 371 w miejscowości Bystrzyca wraz z budową węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie węzła przesiadkowego oraz budowie dróg w zakresie związanym z prowadzoną inwestycją.
W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania projektowego:
- wykonanie „koncepcji”,
- przygotowanie materiałów oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej,
- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych wszystkich branż),
- wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż,
- przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) wszystkich branż,
- wykonanie projektu branży „zieleń”,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ,
- wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,
- pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych należy uwzględnić, w szczególności:
- budowę odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1564L o długości około 100,0m,
- budowę węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 1564L i drogi gminnej w Bystrzyca,
- budowę parkingu 4 miejsca + 1 dla osób z niepełnosprawnościami,
- budowę jednostronnego chodnika,
- budowę zjazdów,
- budowę pętli autobusowej,
- budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz węzła przesiadkowego
- budowę kanału technologicznego (opcjonalnie),
- przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego w technologii LED, oświetlenie węzła przesiadkowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
- ustawienie koszy na śmieci na osobnych, przylegających do chodników nawierzchniach,
- rozbiórkę m.in. obiektów budowlanych, ogrodzeń i innych obiektów kolidujących z projektowanym układem drogowym,
- regulacja wysokościowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dokumentację 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew. 757 w miejscowości Łuszczów Drugi wraz z budową węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie węzła przesiadkowego oraz budowie dróg w zakresie związanym z prowadzoną inwestycją.
W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania projektowego:
- wykonanie „koncepcji”,
- przygotowanie materiałów oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej,
- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych wszystkich branż),
- wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż,
- przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) wszystkich branż,
- wykonanie projektu branży „zieleń”,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ,
- wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,
- pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych należy uwzględnić, w szczególności:
- budowę odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2100L o długości około 100,0m,
- budowę węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 2100L i drogi gminnej w Łuszczowie Drugim,
- budowę parkingu 4 miejsca + 1 dla osób z niepełnosprawnościami,
- budowę jednostronnego chodnika,
- budowę zjazdów,
- budowę pętli autobusowej,
- budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz węzła przesiadkowego
- budowę kanału technologicznego (opcjonalnie),
- przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego w technologii LED, oświetlenie węzła przesiadkowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
- ustawienie koszy na śmieci na osobnych, przylegających do chodników nawierzchniach,
- rozbiórkę m.in. obiektów budowlanych, ogrodzeń i innych obiektów kolidujących z projektowanym układem drogowym,
- regulacja wysokościowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dokumentację 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 zamówienia - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ew. 2039/22, 2593/2 w miejscowości Świdnik Duży Pierwszy wraz z budową węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie węzła przesiadkowego oraz budowie dróg w zakresie związanym z prowadzoną inwestycją.
W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania projektowego:
- wykonanie „koncepcji”,
- przygotowanie materiałów oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej,
- wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-budowlanych wszystkich branż),
- wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż,
- przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) wszystkich branż,
- wykonanie projektu branży „zieleń”,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ,
- wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,
- pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów technicznych (wykonawczych).

W pracach projektowych należy uwzględnić, w szczególności:
- budowę odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2101L o długości około 200,0m,
- budowę węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 2101L i drogi gminnej w Świdniku Dużym Pierwszym,
- budowę parkingu 4 miejsca + 1 dla osób z niepełnosprawnościami,
- budowę jednostronnego chodnika,
- budowę zjazdów,
- budowę pętli autobusowej,
- budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej opcjonalnie) drogi oraz węzła przesiadkowego,
- budowę kanału technologicznego (opcjonalnie),
- przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego w technologii LED, oświetlenie węzła przesiadkowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- ustawienie koszy na śmieci na osobnych, przylegających do chodników nawierzchniach,
- rozbiórkę m.in. obiektów budowlanych, ogrodzeń i innych obiektów kolidujących z projektowanym układem drogowym,
- regulacja wysokościowa, zabezpieczenie lub przebudowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dokumentację 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie głównego projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
1.1 niezbędnego doświadczenia wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
- wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
1.2 niezbędnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
Dysponowanie przynajmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia jako główny projektant branży drogowej:
- posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 2 projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy, rozbudowy dróg publicznych, dla których uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1. i 2. podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania jeśli wykonawca polega na zasobach tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia jako główny projektant branży drogowej posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego (kryterium oceny ofert) niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy i kryteria oceny ofert. Wraz z wykazem należy złożyć dokumenty potwierdzające rzeczywiste doświadczenie tych osób (liczbę wykonanych jako autor/projektant projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy, rozbudowy dróg publicznych, dla których uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert) np. referencje wystawione przez podmiot będący odbiorcą usług lub inne dokumenty.

2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych (tylko jeśli dotyczy), zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że usługa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.

4. Dokumenty wymienione w pkt 1.-2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1. W zakresie określonym w pkt 5.4) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi dysponować wymaganą zdolnością lub wykonawcy łącznie dysponują zdolnościami i odpowiednio każdy z nich wykona usługi do których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5) oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt I. 4 (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.2. Oświadczenie wymagane w sekcji IX pkt I. 3 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt I. 5 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
3.3. Dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.6) ppkt 1 i 2 winien złożyć każdy wykonawca.
4.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7) winny być złożone wspólnie przez wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w załącznikach do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wykonawcy zobowiązani są złożyć razem z ofertą:
1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp, w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji V w punkcie 5.8.
7. Informację o częściach zamówienia, których wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwach ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani na tym etapie postępowania - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.