eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 137Ogłoszenie z dnia 2021-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 137

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 137 - Integracyjne w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004341100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: G. Roweckiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-217

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 -252-91-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@pm137.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pm137lodz.wikom.pl/strona/o-nas

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pm137lodz.bip.wikom.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 137

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf446027-06fb-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00073097/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Doposażenie w sprzet i pomoce dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 137 - Integracyjnego w Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt nr RPLD.11.01.01-10-B002/19, pn. „Jutro bez barier”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00161853/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/PM137/TP/D/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 92928,19 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 75551,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 -BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 65000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 -DYWANY, PODUSZKI, KOCE

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 10551,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.