eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi wsparcia IT (0365, infrastruktura sieciowa)Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi wsparcia IT (0365, infrastruktura sieciowa)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Komisja Egzaminacyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014925224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lewartowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-190

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cke-efs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cke.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wsparcia IT (0365, infrastruktura sieciowa)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4cd2c40-fbbb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142174/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi wsparcia IT (O365, infrastruktura sieciowa).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4cd2c40-fbbb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się (bezpłatnie) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamówienia.gov.pl
5. Informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@cke-efs.pl (nie dotyczy składania ofert i załączników do oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne:
1) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Do zachowania elektronicznej formy wymagane jest opatrzenie oferty wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ofertę podpisuje wyznaczony pełnomocnik, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 1 SWZ.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Ofertę, oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w następujących formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls,
.ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv
Zamawiający zaleca stosowanie plików o rozszerzeniu .pdf używając formatu kwalifikowanego podpisu PAdES. W przypadku gdy Wykonawca chce załączyć dokument elektroniczny o rozszerzeniu innym niż ww. wtedy powinien podpisać dokument za pomocą formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, adres poczty elektronicznej sekretariat@cke.gov.pl, telefon +48 22 53 66 500;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych w CKE: iod@cke.gov.pl, do którego można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych w CKE;– w temacie prosimy wpisywać RODO i rodzaj sprawy;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp’’;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i zawieranych umowach o dofinansowanie;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych* przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKE/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 596402,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia IT (0365, infrastruktura sieciowa), w tym:
1) wsparcie IT (w tym wsparcie techniczne) w zakresie użytkowania i administrowania usługami oraz infrastrukturą teleinformatyczną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
2) dostawa licencji Azure Active Directory Premium P1 lub równoważnej (w ilości 150 szt.);
3) szkolenie dla pracowników IT Zamawiającego z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania sieciami LAN/WAN.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72246000-1 - Usługi doradcze w zakresie systemów

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena spełniania warunków oraz braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana ‎wg formuły spełnia - nie spełnia, oraz na podstawie kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 1) kryterium „skrócenie czasów SLA”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) kryterium „Skrócenie terminów dostarczenia i wdrożenia licencji”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) kryterium „posiadanie certyfikatu Vmware”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej:
1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 umowę obejmującą usługi wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej oraz administrowania środowiskiem wirtualizacyjnym Vmware, o wartości tych usług w umowie nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w walucie obcej – równowartości odpowiednio 100 000 PLN brutto wg. średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia);
2) dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną oddelegowane do realizacji zamówienia, w tym:
a) co najmniej 1 osobą, która świadczyła minimum 2 lata usługi wsparcia technicznego w zakresie infrastruktury teleinformatycznej oraz
b) co najmniej 1 osobą, która posiada minimum roczne doświadczenie polegające na administrowaniu środowiskiem wirtualizacyjnym opartym na rozwiązaniu Vmware.
2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu spełniają łącznie z zastrzeżeniem, że warunek dotyczący zdolności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) musi spełnić co najmniej jeden
z Wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnia łącznie z zasobem, z zastrzeżeniem warunki określone w ust. 1 pkt 1) musi spełnić Wykonawca albo co najmniej jeden podmiot udostępniający zasób, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
5. Wykonawca podlega także wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).
6. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w ust. 6 i 7 musi spełnić każdy z nich.
7. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasób innego podmiotu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w ust. 6 i 7 Wykonawca jest zobowiązany wykazać wobec każdego podmiotu, na którego zasób się powołuje – jeżeli dotyczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 6 SWZ oraz wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa każdy z ww. Wykonawców i podpisuje dokument, który jego dotyczy. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania każdego z Wykonawców, oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnianie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu w zakresie określonym w rozdziale X ust. 6 SWZ, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu.

Wraz z ofertą Wykonawca składa również:
1) oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale X ust. 7 SWZ, wg treści określonej w załączniku nr 8 do SWZ. Oświadczenie podlega rygorom określonym w art. 128 ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – wg treści określonej w załączniku nr 2a do SWZ.

4. Oświadczenia składane wraz z ofertą, potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, zakazu udzielania zamówień, o których mowa w rozdziale X SWZ, wg treści określonej w Załączniku nr 2 i 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 6 SWZ oraz wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa każdy z ww. Wykonawców i podpisuje dokument, który jego dotyczy.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu w zakresie określonym w rozdziale X ust. 6 SWZ, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa również:
1) oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale X ust. 7 SWZ, wg treści określonej w załączniku nr 8 do SWZ. Oświadczenie podlega rygorom określonym w art. 128 ustawy Pzp.
2) oświadczenie, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – wg treści określonej w załączniku nr 2a do SWZ.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi/dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wg treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług/dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje usługi/dostawy, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt. 2) a) i b) niniejszej SWZ) wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.
4. SPOSÓB OCENY: Ocena spełniania braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana ‎wg formuły spełnia - nie spełnia.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

-

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularz oferty – stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany w rozdziale IX SWZ.
4. Oświadczenia składane wraz z ofertą, potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, zakazu udzielania zamówień, o których mowa w rozdziale X SWZ, wg treści określonej w Załączniku nr 2 i 8 do SWZ.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5 należy sporządzić i podpisać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XXI SWZ.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om) realizację części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców- wg treści Formularza oferty.
8. Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg treści określonej w Załączniku nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadach opisanych w rozdziałach X-XI SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale XII SWZ.

Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg treści określonej w Załączniku nr 9 do SWZ.
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 6 SWZ oraz wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa każdy z ww. Wykonawców i podpisuje dokument, który jego dotyczy. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania każdego z Wykonawców, oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnianie.
6. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
7. Wykonawca podlega także wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).
8. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w ust. 6 i 7 musi spełnić każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. (...)
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, gdy nastąpi:
1) W trakcie realizacji umowy wydarzenie/a noszące znamiona „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizacje umowy, protokolarnie ocenią skutki, jakie dla wykonania umowy miała siła wyższa, i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego wynikające z treści umowy;
2) Konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia oraz w harmonogramie spowodowana czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego, lub spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia lub terminów wynikających z harmonogramów zamówienia w pierwotnie określonym czasie.
3) Zmiana procedur wymaganych do realizacji zamówienia, które będą korzystne dla Zamawiającego, określonych w załączniku nr 1 (OPZ) do Umowy bez zmiany wynagrodzenia.
4) Zmiana sposobu lub terminu płatności, które będą korzystne dla Zamawiającego;
5) Możliwość zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację zgodnie z art. 439 ustawy Pzp. Możliwość zmian opisana jest w par. 4 ust. 6 umowy.
6) Możliwość zmiany postanowień Umowy w formie aneksu, niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 - 5 powyżej, w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - (...),
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. (...)
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. (...)
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. (...)
3. Ww. zmiany wymagają podpisania aneksu przez strony w terminie 7 dni roboczych lub innym uzgodnionym przez strony od zgłoszenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę potrzeby dokonania zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę skłąda się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
W ramach kryterium „posiadanie certyfikatu Vmware” aby otrzymać punkty w tym kryterium, należy w formularzu oferty zaznaczyć fakt posiadania przez daną osobę wymaganego certyfikatu oraz certyfikat taki (co najmniej jego cyfrowe odwzorowanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) złożyć wraz z ofertą. Certyfikat nie podlega uzupełnieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.