eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".Ogłoszenie z dnia 2022-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia
do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA DŁUGOSZA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000209480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANA III SOBIESKIEGO 12

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 345-13-88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp3.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp3.radom.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://psp3-radom.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia
do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-536e31ee-bcf6-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00107249/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosz w Radomiu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124899/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSI.26.2.2022.AF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 209300,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 – obejmuje dostawę sprzętu – laptopów oraz tabletów i laminatorów biurowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 26000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2 – obejmuje dostawę sprzętu – drukarek 3D z akcesoriami

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 23000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3 – obejmuje dostawę sprzętu audio-video

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32341000-5 - Mikrofony

32342450-1 - Rejestratory głosu

4.5.5.) Wartość części: 8500,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 4 – obejmuje dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - audio-video

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32333200-8 - Kamery wideo

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 2000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 5 – obejmuje dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych – robotyka

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

4.5.5.) Wartość części: 83000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 6 – obejmuje dostawę sprzętu do pracowni technicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.5.5.) Wartość części: 10000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 7 – obejmuje dostawę mebli do przechowywania pomocy dydaktycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 24000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 8 – obejmuje dostawę narzędzi oraz pomocy dydaktycznych do pracowni technicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.5.5.) Wartość części: 1800,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 9 – obejmuje dostawę interaktywnych pomocy dydaktycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 10 – obejmuje dostawę oprogramowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 11000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16747,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51389,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25957,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLTECH SP JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740013894

7.3.3) Ulica: SPÓLDZIELCZA 33

7.3.4) Miejscowość: PŁOCK

7.3.5) Kod pocztowy: 09-407

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25957,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia w zakresie części 2 w wysokości: 23000,00 zł W postępowaniu dla tej części zostały
złożone 5 ofert. Ceny brutto jakie zaproponowali Wykonawcy za realizację zamówienia dla części 2
przewyższają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Z uwagi
na brak możliwości zwiększenia powyższej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty Zamawiający
podjął decyzję o unieważnieniu części 2 postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ww. ustawy.
Wobec powyższego Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu części 2 postępowania podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 5

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 5

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25044,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78391,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6399,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11623,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10404,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOJA SZKOŁA KORNELIA KLAMANN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891632051

7.3.3) Ulica: STAROWIEJSKA 4

7.3.4) Miejscowość: KIEŁPINO

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10404,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1519,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3999,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1519,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOJA SZKOŁA KORNELIA KLAMANN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891632051

7.3.3) Ulica: STAROWIEJSKA 4

7.3.4) Miejscowość: KIEŁPINO

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1519,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69349,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280028,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69349,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOJE BAMBINO SP ZOO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: GRANICZNA 46

7.3.4) Miejscowość: ŁÓDŻ

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69349,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8355,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12915,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8355,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TESORA MARZENA PACZYŃSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5471958484

7.3.3) Ulica: KASZTANOWA 5

7.3.4) Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8355,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23247,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65140,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29802,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOJE BAMBINO SP ZO O

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: GRANICZNA 46

7.3.4) Miejscowość: ŁÓDŹ

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29802,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
1) Zgodnie z art. 259 ww. ustawy, jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert
częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się
przepisy art. 255-258,
2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy, Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia na
stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Zgodnie z art. 255 pkt 2 pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty
podlegały odrzuceniu
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W części 8 postępowania wpłynęła 1 oferta
1.Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2a, 01-237 Warszawa
Oferta firmy Tronus podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 jako niezgodna z
warunkami zamówienia. Wykonawca zobligowany był złożyć wraz z oferta przedmiotowych środków
dowodowych Zgodnie z rozdziałem IX SWZ Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający nie wezwie wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7787,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7787,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8708,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24108,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8708,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EDUCARIUM SP Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542684799

7.3.3) Ulica: GRUNWALDZKA 207

7.3.4) Miejscowość: BYDGOSZCZ

7.3.5) Kod pocztowy: 85-451

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8708,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
1) Zgodnie z art. 259 ww. ustawy jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert
częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się
przepisy art. 255-258,
2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy, Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia na
stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Zgodnie z art. 255 pkt 2 pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały
odrzuceniu
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W części 10 postępowania wpłynęła 1 oferta
1.Tronus Polska Sp. z o.o., Ordona 2a, 01-237 Warszawa
Oferta firmy Tronus podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 jako niezgodna z
warunkami zamówienia. Wykonawca zobligowany był złożyć wraz z oferta przedmiotowych środków
dowodowych Zgodnie z rozdziałem IX SWZ Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający nie wezwie wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123615,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123615,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.