eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Dostawa biletów mies. dla uczniów uczęszcz. do szkół i przedszkoli, oraz usługa przewozów okazjonal. dla placówek ośw.-eduk. w Gm. Słupno w okresie 01.09.2022-30.06.2023 oraz 01.09.2023- 30.06.2024Ogłoszenie z dnia 2022-07-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa biletów mies. dla uczniów uczęszcz. do szkół i przedszkoli, oraz usługa przewozów okazjonal. dla placówek ośw.-eduk. w Gm. Słupno w okresie 01.09.2022–30.06.2023 oraz 01.09.2023– 30.06.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa biletów mies. dla uczniów uczęszcz. do szkół i przedszkoli, oraz usługa przewozów okazjonal. dla placówek ośw.-eduk. w Gm. Słupno w okresie 01.09.2022–30.06.2023 oraz 01.09.2023– 30.06.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb423184-fa3b-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024504/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa biletów mies.dla uczniów uczęszcz. do szkół i przedszk.dla których org.prow. jest Gm. Słupno, oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół i przedsz. w roku szk. 2022/23 i 2023/24

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej - www.ugslupno.bip.org.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu lub poczty elektronicznej ug@slupno.eu umożliwiającej identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru. Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu lub poczty elektronicznej
ug@slupno.eu umożliwiającej identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu
i daty ich odbioru.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
6)Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
9) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 Element I:
Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół
i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno (Szkoła Podstawowa w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Liszynie, Szkoła Podstawowa
w Święcieńcu, Przedszkole samorządowe w Słupnie, z oddziałami przedszkolnymi
w Liszynie i Święcieńcu – w transzach miesięcznych – na 20 miesięcy nauki szkolnej.
Uprawnieni do przejazdów (uczniowie placówek j.w.) na podstawie biletów miesięcznych korzystać będą z usługi przewozów na określonych dalej trasach, w dni nauki szkolnej w okresie: 1 września 2022r – 30 czerwca 2023r, oraz 1 września 2023r – 30 czerwca 2024r, w ramach zorganizowanej przez Wykonawcę komunikacji publicznej w transporcie drogowym, realizowanej na liniach regularnych.
1.2 Element II:
Przewozy okazjonalne na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno. Usługa polega na przewozie dzieci na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane poza siedzibami szkół i przedszkoli autobusami dostępnymi w czasie przerw w wykonywaniu zadań przewozów opisanych pkt 1.1 (element I), oraz tuż po zakończeniu takich zadań.
1.3 Element III:
Przewozy okazjonalne na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno. Przewozy wykonywane z wykorzystaniem innego taboru, niż służący do wykonywania zadań opisanych w pkt. 1.1, w tym przewozy wykonywane w dni inne niż dni nauki szkolnej.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: wrzesień 2022r. - czerwiec 2024r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: szybkość podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie autobusów obsługujących poszczególne linie w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie autobusów o zwiększonej ilości miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) ponad wymogi minimalne

4.3.6.) Waga: 6

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie autobusów o zwiększonej ilości miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) ponad wymogi minimalne, o tej samej ilości miejsc siedzących

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autobusów zaoferowanych na poszczególnych liniach

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przebieg autobusów zaoferowanych na poszczególnych liniach, wg ostatniego ważnego w dniu składania oferty badania technicznego

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przechowywanie autobusu zastępczego na obszarze Gminy Słupno, (waga kryterium

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że: posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zmianami),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie winien wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem usług/usługi publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym zrealizował co najmniej jedną usługę publicznego transportu zbiorowego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500.000,00 zł, lub usługę przewozów regularnych specjalnych na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego, lub podmiotu prawa handlowego o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł, lub realizował co najmniej jedną usługę przewozów regularnych, w ramach której dostarczał Gminie w okresie min. 7 m-cy bilety miesięczne uprawniające uczniów do przewozów do szkół w ilości nie mniejszej niż 250 biletów miesięcznie.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej dwoma autobusami o pojemności 36 miejsc siedzących i 7 stojących każdy i,
- co najmniej dwoma autobusami o pojemności 52 miejsc siedzących i 10 stojących każdy i,
- jednym autobusem rezerwowym o pojemności 36 miejsc siedzących i 7 stojących i,
- co najmniej trzema autobusami o łącznej pojemności minimum 150 miejsc siedzących (do realizacji przewozów w ramach III elementu zamówienia/umowy.
przez cały okres obowiązywania umowy. Powyższe środki transportu muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005r z przebiegiem nie większym niż 700.000km (dla autobusu rezerwowego dopuszcza się rok produkcji 2002 lub późniejszy) przy czym wszystkie autobusy muszą być sprawne i posiadać ważne przeglądy techniczne, muszą posiadać aktualne polisy OC i NW, oraz muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005r, z przebiegiem nie większym niż 700.000km. ( rok prod. autobusu rezerwowego może być wcześniejszy tj. 2002).
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 7 osobami – kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawami prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00zł
3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie winien wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem usług/usługi publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym zrealizował co najmniej jedną usługę publicznego transportu zbiorowego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500.000,00 zł, lub usługę przewozów regularnych specjalnych na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego, lub podmiotu prawa handlowego o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł, lub realizował co najmniej jedną usługę przewozów regularnych, w ramach której dostarczał Gminie w okresie min. 7 m-cy bilety miesięczne uprawniające uczniów do przewozów do szkół w ilości nie mniejszej niż 250 biletów miesięcznie.
cd w SEKCJI IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty dołączane do oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/
5) Dowód wniesienia wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej dwoma autobusami o pojemności 36 miejsc siedzących i 7 stojących każdy i,
- co najmniej dwoma autobusami o pojemności 52 miejsc siedzących i 10 stojących każdy i,
- jednym autobusem rezerwowym o pojemności 36 miejsc siedzących i 7 stojących i,
- co najmniej trzema autobusami o łącznej pojemności minimum 150 miejsc siedzących (do realizacji przewozów w ramach III elementu zamówienia/umowy.
przez cały okres obowiązywania umowy. Powyższe środki transportu muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005r z przebiegiem nie większym niż 700.000km (dla autobusu rezerwowego dopuszcza się rok produkcji 2002 lub późniejszy) przy czym wszystkie autobusy muszą być sprawne i posiadać ważne przeglądy techniczne, muszą posiadać aktualne polisy OC i NW, oraz muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005r, z przebiegiem nie większym niż 700.000km. ( rok prod. autobusu rezerwowego może być wcześniejszy tj. 2002).
Wraz z wykazem należy załączyć dokumenty, z których jednoznacznie wynikać będzie spełnienie wszystkich powyższych wymagań dotyczących autobusów, w szczególności kopie dowodów rejestracyjnych oraz polis OC I NW.
5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 7 osobami – kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawami prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.