eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR - sprzęt nurkowyOgłoszenie z dnia 2022-07-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR – sprzęt nurkowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.3.) Oddział zamawiającego: TOPR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490018902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 63 a

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: topr@topr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.topr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/aa790ecf-7c84-41fc-846e-085193b4d250

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ratownictwo górskie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR – sprzęt nurkowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c91631f1-db89-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177299/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182337,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z 7 elementów:
1. Suchy skafander nurkowy - 3 szt.
• szycie na miarę,
• wklejony system montażu suchych rękawic z możliwością szybkiej wymiany manszet
• wytrzymały i lekki materiał (do stosowania w jaskiniach) ripstop o gramaturze w zakresie 500-550 g/m2
• wzmocnienia na kolanach i miejscach narażonych na uszkodzenia
• zamek gazoszczelny umieszczony z przodu
• naniesienie oznaczeń organizacji (wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego)
• kryza neoprenowa
• kieszenie boczne
• w komplecie buty nurkowe (możliwość wyboru rodzaju butów)
• krajowa obsługa posprzedażowa/serwis
• coroczne przeglądy serwisowe (przez okres min.3 lat)
• certyfikat CE
• gwarancja na materiał, szwy oraz klejenia (co najmniej 5 letnia )

2. Oświetlenie nurkowe bezprzewodowe - 6 szt.
• oświetlenie naręczne (latarka) ze zintegrowanym źródłem zasilania
• kabel ładowania zgodny ze standardem USB
• panel wskazania trybu pracy oraz stanu naładowania akumulatora
• moc światła min. 2000 lm
• pełny serwis posprzedażowy także po okresie gwarancji
• certyfikat CE

3. Zestaw butli nurkowych - twinset - 3 szt.
• zestaw dwubutlowy aluminiowy z separatorem z możliwością rozseparowania do butli pojedynczych
• pojemność butli 7 l
• składowe zestawu muszą posiadać certyfikat CE, UDT

4. Butle aluminiowe 11l (S80) - typu “stage” - 8 szt.
• z uprzężą umożliwiającą szybkie przypięcie i odpięcie
• z zaworem “do rozbudowy”
• składowe zestawu (poza uprzężą) muszą posiadać certyfikat CE, UDT

5. Kompresor nurkowy stacjonarny - 1 szt.
• silnik elektryczny
• obudowa dźwiękochłonna max. 62 dB
• automatyczny spust kondensatu
• automatyczne zatrzymanie przy końcowym ciśnieniu
• licznik godzin
• okres międzyprzeglądowy filtra min. 45 h,
• panel operacyjny z przyciskiem start/stop i testem kondensatu, a także wyłącznikiem awaryjnym
• monitorowanie fazy
• 2 x węże napełniające i zawór napełniający
• wyłącznik bezpieczeństwa
• zawór utrzymujący ciśnienie i zawór zwrotny,
• 3 x koncentryczne zawory ssące/ciśnieniowe
• separatory oleju / wody po 2 i 3 stopniu,
• zawory bezpieczeństwa po każdym stopniu,
• 10 l zbiornik kondensatu
• drzwi inspekcyjne po obu stronach
• ciśnienie napełniania 200 bar o wydatku min.320 l/min.
• czyszczenie powietrza do oddychania zgodnie z EN 12021
• krajowa obsługa posprzedażowa/serwis
• certyfikat CE

6. Kompresor nurkowy przenośny - 1 szt.
• silnik spalinowy
• waga max. 55 kg
• możliwośc instalacji licznika czasu pracy filtra i automatycznego zrzutu kondensatu
• zespół filtrujący zawarty w urządzeniu o jak największym czasie pracy wymiennych gotowych wkładów filtracyjnych
• krajowa obsługa posprzedażowa/serwis
• certyfikat CE

7. Rebreather sidemountowy - 2 szt.
• aparat nurkowy o obiegu zamkniętym
• boczna konfiguracja (CCR Sidemount)
• czas pracy pod wodą min. 3 h
• kontroler urządzenia w komunikacji CAN
• analogowe złącze do podłączenia dodatkowego kontrolera
• trwała i odporna obudowa ze stopów metali lekkich
• butla zasilająca w tlen schowana wewnątrz obrysu urządzenia
• krajowa obsługa posprzedażowa/serwis
• certyfikat CE

Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty fabrycznie nowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 37412240-3 - Przyrządy lub akcesoria do nurkowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37412242-7 - Skafandry nurkowe

37412220-7 - Butle do nurkowania

37412241-0 - Aparatura oddechowa do nurkowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona w postępowaniu oferta została odrzucona w oparciu o art.226 ust.1 pkt 5 ustawy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221842,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221842,80 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.