eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Buk › ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJOgłoszenie z dnia 2022-07-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Buk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Buk

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-320

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 618 884 410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: buk@buk.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ab1321b-f927-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033853/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Buk do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2022/2023 w komunikacji zamkniętej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina 2. Szczegóły zostały określone w rozdziale VIII SWZ. 3. 3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w SWZ - rozdział XXXIX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w SWZ - rozdział XXXIX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Dowóz dzieci do szkół w Poznaniu i Owińskach
Trasa nr 1. Opalenica – Buk – Wielka Wieś – Dakowy Suche – Dobieżyn – Otusz – Niepruszewo – Kalwy – Poznań
Trasa nr 2. Ceradz Dolny – Sędzinko -Buk- Poznań
Trasa nr 3. Buk - Niepruszewo - Owińska
W roku szkolnym 2022/2023 Zamawiający przewiduje dowóz dzieci w liczbie 29 w wieku od 8 lat do 22 lat w tym 1 dziecko niepełnosprawne ruchowo z miejscowości Niepruszewo gmina Buk, w związku z czym Zamawiający wymaga aby środek transportu umożliwiał wjazd wózków inwalidzkich.
Do dowiezienia do szkół i ośrodków w Poznaniu są dzieci i młodzież z następujących miejscowości: Buk, Wielka Wieś, Dobieżyn, Dakowy Suche, Otusz, Kalwy Niepruszewo, Opalenica, Sędzinko, Ceradz Dolny
Dzieci należy dowieźć codziennie do placówek oświatowych w Poznaniu oraz dwa razy w tygodniu dowieźć (poniedziałki i czwartki) z Niepruszewa i Buku do Owińsk i dwa razy w tygodniu odebrać (środy i piątki) z tego Ośrodka.
Dowozy odbywać się będą łącznie przez 186 dni.
Szacuje się liczbę kilometrów do przejechania w celu wykonania zamówienia w roku szkolnym 2022/2023 na ok. 134 000 km.
Dzieci należy dowieźć codziennie:
1) do Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41 ( 14 dzieci) w tym z:
Buk – 6
Niepruszewo – 1
Dakowy Suche - 1
Dobieżyn – 2
Otusz – 3
Wielka Wieś – 1
2) do Szkoły Podstawowej dla dzieci z autyzmem w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82 – 1 dziecko z Ceradza Dolnego,
3) do Zespołu Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1 – 1 dziecko z Sędzinka,
4) do Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, ul. Kanclerska 31 w Poznaniu (4 dzieci) – 1 dziecko z Opalenicy, 2 dzieci z Buku, 1 dziecko z Wielkiej Wsi,
5) do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a – 1 dziecko z Buku,
6) do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Reggio Emilia w Poznaniu, ul. Drużbickiego 9 – 1 dziecko z Opalenicy
7) do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Koniczynka” w Poznaniu, ul. Swoboda 22/24 – 1 dziecko z Niepruszewa,
8) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach przy pl. Przemysława 9 – 1 dziecko z Buku i 1 dziecko z Niepruszewa,
9) do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi – Premium” w Poznaniu, al. Niepodległości 36 – 1 dziecko z Buku,
10) do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zawsze Razem” w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego nr 109 – 1 dziecko z Kalw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady dokonywania oceny:
- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert
- oferta z najniższą ceną brutto ( z VAT) podaną w formularzu ofertowym otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium cena,
- oferta, która otrzyma maksymalną łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
- ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku,
- 1 pkt = 1 %
- maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
2. Ilość punktów w kryterium cena (dla danego zadania) będzie wyliczona według poniższego wzoru: Cn = Najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/Cena brutto oferty nieodrzuconej x 80% (waga kryterium cena) x 100
3. Ilość punktów w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego, przeznaczonego do właściwego wykonania niniejszego zadania, zostanie przyznana wg poniższych zasad:
a) podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w SWZ w czasie do 30 minut od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – 20 pkt.,
b) podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w SWZ w czasie powyżej 30 minut do 1 godziny od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – 10 pkt.,
c) podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w SWZ w czasie powyżej 1 godziny od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – 0 pkt.
Brak wskazania przez Wykonawcę, zgodnie z treścią pkt 2 Formularza oferty, żadnego zakresu czasu będzie traktowane jako zaoferowanie podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Dowóz dzieci do szkoły w Stęszewie
Do dowiezienia do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie, ul. Wojska Polskiego 18 jest 1 dziecko z Buku i 1 dziecko z Dakowych Suchych
Dowozy odbywać się będą łącznie przez 186 dni
Dzieci należy dowieźć codziennie do placówki oświatowej w Stęszewie.
Szacuje się liczbę kilometrów do przejechania w celu wykonania zamówienia w roku szkolnym 2022/2023 na ok. 9 600 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady dokonywania oceny:
- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert
- oferta z najniższą ceną brutto ( z VAT) podaną w formularzu ofertowym otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium cena,
- oferta, która otrzyma maksymalną łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
- ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku,
- 1 pkt = 1 %
- maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
2. Ilość punktów w kryterium cena (dla danego zadania) będzie wyliczona według poniższego wzoru: Cn = Najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych/Cena brutto oferty nieodrzuconej x 80% (waga kryterium cena) x 100
3. Ilość punktów w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego, przeznaczonego do właściwego wykonania niniejszego zadania, zostanie przyznana wg poniższych zasad:
a) podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w SWZ w czasie do 30 minut od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – 20 pkt.,
b) podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w SWZ w czasie powyżej 30 minut do 1 godziny od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – 10 pkt.,
c) podstawienie pojazdu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w SWZ w czasie powyżej 1 godziny od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – 0 pkt.
Brak wskazania przez Wykonawcę, zgodnie z treścią pkt 2 Formularza oferty, żadnego zakresu czasu będzie traktowane jako zaoferowanie podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający wymaga odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający wymaga posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, certyfikatu kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla przynajmniej jednej z osób zarządzających Firmą Wykonawcy.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający wymaga by Wykonawca:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 1 usługę polegającą na przewozie w komunikacji zamkniętej dzieci niepełnosprawnych przez okres minimum 1 roku szkolnego, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto
b) dysponuje w celu realizacji zamówienia:
- dla zadania nr 1: trzema samochodami, w tym jednym o liczbie miejsc min. 20 (+/- 2) plus kierowca i opiekun, drugim i trzecim o liczbie miejsc minimum 16, wszystkie samochody winny być wyposażone w szyny do mocowania wózków inwalidzkich w sposób zapewniający bezpieczny transport dziecka w wózku,
- dla zadania nr 2: jednym samochodem o liczbie miejsc min. 2 plus kierowca i opiekun,
- w przypadku zadania nr 1: samochody do przewozu dzieci muszą posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie w zakresie OC i NW a także zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wydane przez Stację Kontroli Pojazdów z wpisem o przystosowaniu pojazdu do przewozu min. 2 wózków inwalidzkich,
- W przypadku zadania nr 2: samochody do przewozu dzieci muszą posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie w zakresie OC i NW,
- wszystkie samochody, które będą wykorzystywane do realizacji dowozów muszą spełniać wszelkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2310 z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późniejszymi zmianami),
c) dysponuje w celu wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 - min. trzema osobami (kierowcami), które posiadają uprawnienia do kierowania ww. pojazdami, dla zadania nr 2 - min. jedną osobą (kierowcą), który posiadają uprawnienia do kierowania ww. pojazdem,
d) dysponuje w celu wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 - min. trzema pełnoletnimi opiekunami zdolnymi do opieki i pomocy przewożonym dzieciom; dla zadania nr 2 - min. jednym pełnoletnim opiekunem zdolnymi do opieki i pomocy przewożonym dzieciom.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz certyfikatu kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla przynajmniej jednej z osób zarządzających Firmą Wykonawcy,
3. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załączniki nr 4.1., 4.2. do SWZ) z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór oświadczenia – załączniki nr 5.1.. 5.2. do SWZ,).
5. wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia (załącznik nr 6.1, 6.2 do SWZ) wraz załącznikami tj. fotografiami, dowodami rejestracyjnymi pojazdów wskazanych w wykazie z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NW a w przypadku zadania nr 1 także zaświadczeniami o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów wydanym przez Stację Kontroli Pojazdów w wpisem o przystosowaniu pojazdu do przewozu min. 2 wózków inwalidzkich.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):
a) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
c) do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
e) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
● oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
● sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
- kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
f) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmiany w umowie w następujących przypadkach:
1. Po akceptacji Zamawiającego - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SWZ.
2. Po akceptacji Zamawiającego - zmiana pojazdów, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, na inne o nie gorszych parametrach technicznych, posiadającym wszelkie niezbędne badania techniczne i dokumenty określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
a) Formularz ofertowy,
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.