eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwonak › Przebudowa i rozbudowa Szko造 Podstawowej w Kozieg這wach o wiatro豉pOg這szenie z dnia 2023-05-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa Szko造 Podstawowej w Kozieg這wach o wiatro豉p

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA CZERWONAK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258744

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 毒鏚lana 39

1.5.2.) Miejscowo嗆: Czerwonak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-004

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Pozna雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bz@czerwonak.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.czerwonak.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa Szko造 Podstawowej w Kozieg這wach o wiatro豉p

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6b50f49b-fbc5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00235811

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00035691/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.9 Rozbudowa szko逝 w Kozieg這wach o wiatro豉p

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y z這篡
ofert (wy陰cznie poprzez Platform przetargow) – zobowi您any jest zapozna si z instrukcjami u篡tkownik闚 Platformy
przetargowej dost瘼nymi pod adresem https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptowa regulamin
korzystania z Platformy przetargowej dost瘼ny pod adresem: https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Z這瞠nie oferty poprzez Platform przetargow oznacza akceptacj regulaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 rozdzia逝 3 SWZ.
3. Wymagania techniczne zwi您ane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane s na stronie internetowej Platformy
przetargowej pod adresem: https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie dzia豉nia Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka
57d,lokal B/J, 54-203 Wroc豉w, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedzia趾u do pi徠ku (dni robocze) w
godz. 8.00 - 16.00.
5. Sposoby z這瞠nia oferty za po鈔ednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia z這瞠nia oferty (w zale積o軼i od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zosta造 opisane w Instrukcjach u篡tkownik闚 Platformy przetargowej.
6. Oferty, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz pe軟omocnictwo sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych
zadania publiczne, z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych
danych. Pozosta貫 postanowienia zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakres rob鏒 obejmuje budow wiatro豉pu przylegaj帷ego do sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej w Kozieg這wach. Obecnie w tym miejscu znajduj si schody zewn皻rzne. Rozbudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej: 軼iany murowane z rdzeniami 瞠lbetowymi, dach p豉ski o konstrukcji samono郾ej aluminiowej. Szczeg馧owe rozwi您ania materia這we, parametry materia堯w oraz detale poszczeg鏊nych rozwi您a s wskazane w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45262800-9 - Rozbudowa budynk闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiekt闚

45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷e:

1) zdolno軼i technicznej lub zawodowej – Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li:
a) Wykonawca dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej jedn osob na stanowisku kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze,
lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,
oraz zrzeszon/nymi we w豉軼iwym samorz康zie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551).
Maj帷 na uwadze art. 117 ust. 3 oraz 118 ust. 2 ustawy Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 w sytuacji sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b璠zie polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy, w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy mog polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Opis rozwi您a r闚nowa積ych – je瞠li wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o kt鏎ym mowa w Rozdziale III ust. 5 SWZ oraz dokumenty na potwierdzenie r闚nowa積o軼i zastosowanych rozwi您a (je瞠li s konieczne do wykazania r闚nowa積o軼i) – w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia dokumenty te sk豉dane s wsp鏊nie.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Opis rozwi您a r闚nowa積ych – je瞠li wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o kt鏎ym mowa w Rozdziale III ust. 5 SWZ oraz dokumenty na potwierdzenie r闚nowa積o軼i zastosowanych rozwi您a (je瞠li s konieczne do wykazania r闚nowa積o軼i) – w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia dokumenty te sk豉dane s wsp鏊nie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca sporz康za ofert na formularzu ofertowym stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ. Ponadto wraz z formularzem Wykonawca sk豉da:
1) o鈍iadczenie Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII SWZ zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do formularza ofertowego. O鈍iadczenie sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) pe軟omocnictwa lub inne dokumenty potwierdzaj帷e umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia), je瞠li w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia) dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokument闚 rejestrowych,
3) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 oraz o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII SWZ zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do formularza ofertowego,
4) przedmiotowe 鈔odki dowodowe: opis rozwi您a r闚nowa積ych – je瞠li wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o kt鏎ym mowa w Rozdziale III ust. 5 SWZ oraz dokumenty na potwierdzenie r闚nowa積o軼i zastosowanych rozwi您a (je瞠li s konieczne do wykazania r闚nowa積o軼i) – w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia dokumenty te sk豉dane s wsp鏊nie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. 2. Wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej traktowani s jak Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n. 3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert. 4. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty zgodnie z rozdzia貫m VII ust. 9. 5. W przypadku Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n w stosunku do 瘸dnego z nich nie mog istnie podstawy do wykluczenia okre郵one w tre軼i SWZ. 6. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy (ust. 8 pkt 1) rozdzia逝 XVII SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powy窺ze oznacza, i:
1) o鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
2) o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉da podmiot, kt鏎y w odniesieniu do danego warunku udzia逝 w post瘼owaniu potwierdza jego spe軟ianie; dopuszcza si o鈍iadczenie z這穎ne 陰cznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wsp鏊nie sk豉daj帷e ofert lub przez pe軟omocnika wyst瘼uj帷ego w imieniu wszystkich podmiot闚. 7. W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s do陰czy do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy, stanowi帷ym odpowiedni punkt formularza oferty, stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do SWZ. 8. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian postanowie zawartej umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi帷ymi za陰cznik nr 2 do SWZ oraz w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-13 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.