eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opat闚 › 名IADCZENIE USΣG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIΘ紟 W SYSTEMIE CATERINGOWYM SZPITALA 名. LEONA SP. Z O.O. W OPATOWIEOg這szenie z dnia 2023-05-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
名IADCZENIE USΣG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIΘ紟 W SYSTEMIE CATERINGOWYM SZPITALA 名. LEONA SP. Z O.O. W OPATOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szpital Sw. Leona sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260519700

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Opat闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-j璠rzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalopatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpitalopatow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

名IADCZENIE USΣG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIΘ紟 W SYSTEMIE CATERINGOWYM SZPITALA 名. LEONA SP. Z O.O. W OPATOWIE

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7ee8fa63-fbc5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00235802

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00013927/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.3 安iadczenie us逝g w zakresie przygotowywania i dostarczania posi趾闚 w systemie cateringowym

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://szpitalopatow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalopatow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym post瘼owaniu Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 przekazywania sobie przez strony post瘼owania o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji:
1) Elektronicznie za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem: https://szpitalopatow.ezamawiajacy.pl/ w zak豉dce „Korespondencja”.

2. O鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, kt鏎e wp造n do Zamawiaj帷ego, uwa瘸 si za dokumenty z這穎ne w terminie, je郵i ich czytelna tre嗆 dotrze do Zamawiaj帷ego przed up造wem tego terminu. Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiaj帷ego przyjmuje si dat dostarczenia wiadomo軼i na adres e-mail Zamawiaj帷ego. W przypadku skorzystania z Platformy za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich z這瞠nia/wys豉nia na Platformie.

3. Og鏊ne zasady korzystania z Platformy, z zastrze瞠niem pkt 4;
1) zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki https://szpitalopatow.ezamawiajacy.pl/lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub do za這瞠nia bezp豉tnego konta. Wykonawca zak豉da konto wykonuj帷 kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia has這, nast瘼nie powtarza has這, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj si”.
2) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwi您ku z tym Zamawiaj帷y zaleca Wykonawcom uwzgl璠nienie czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia Oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem z這瞠nia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacj, o mo磧iwo軼i przyspieszenia procedury za這瞠nia konta, w闚czas nale篡 skontaktowa si pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3) Po za這瞠niu konta Wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia Oferty w post瘼owaniu. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej. Za dat przekazania za鈍iadcze oraz informacji przyjmuje si dat ich wys豉nia za po鈔ednictwem zak豉dki „Korespondencja”.

4. Zamawiaj帷y, zgodnie z 3 ust. 3 ww. Rozporz康zenia okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie Zakupowej tj.:
1) Sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) W陰czona obs逝ga JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf.8. Zamawiaj帷y zgodnie z 3 ust. 3 ww. Rozporz康zenia, okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 og鏊nego rozporz康zenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuj, 瞠:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital 安. Leona Sp. z o.o., ul. Szpitalna 4, 27-500 Opat闚, telefon: 15 86 70 400; e-mail: sekretariat@szpitalopatow.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 663 189 833, adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si b璠zie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019r. Prawo zam闚ie publicznych, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 wy陰cznie osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6) Posiada Pani/Pan prawo do 膨dania od administratora dost瘼u do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i prawo do ograniczenia przetwarzania.
7) Nie przys逝guje Pani/Panu prawo do usuni璚ia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO); prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poniewa podstaw prawn przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Pani/Pana dane osobowe nie b璠 profilowane ani te przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane i przetwarzane w formie papierowej i w formie elektronicznej, w tym w systemach informatycznych.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵ony w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SL/27/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g w zakresie przygotowania i dostarczania posi趾闚 w systemie cateringowym dla Szpitala 鈍. Leona sp. z o.o. w Opatowie.

Przygotowanie posi趾闚 ma by zgodne ze standardem 篡wienia obowi您uj帷ym w szpitalnictwie,
z zapewnieniem odpowiedniego sk豉du i kaloryczno軼i posi趾闚 w oparciu
o system HACCP zgodnie z ustaw z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i
i 篡wienia (Dz. U. 2022 poz. 2132).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55521200-0 - Us逝gi dowo瞠nia posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: 6. Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zam闚ie powtarzaj帷ych
1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienia te polega b璠 na powt鏎zeniu us逝g podobnych do us逝g stanowi帷ych przedmiot niniejszego zam闚ienia.
2) Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 1 b璠 polega造 na powt鏎zeniu us逝g zgodnych z zakresem us逝g stanowi帷ymi przedmiot niniejszego zam闚ienia. Zakresem us逝g stanowi帷ych przedmiot zam闚ie, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 1 b璠 us逝gi z zakresu:
- us逝gi dostarczania posi趾闚
-us逝gi dowo瞠nia posi趾闚
Zakres rzeczowy us逝g stanowi帷ych przedmiot zam闚ie, o kt鏎ych mowa w pkt 1 nie przekroczy warto軼i 50 % warto軼i niniejszego zam闚ienia.
3) Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w pkt 1 b璠 udzielane po przeprowadzeniu odr瑿nego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i, a je瞠li warto嗆 szacunkowa b璠zie mniejsza od kwoty o kt鏎ej mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w pkt 1 b璠 udzielane w przypadku wyst徙ienia potrzeby zwi瘯szenia zakresu rzeczowego us逝g na innym zadaniu planowanym lub realizowanym przez Zamawiaj帷ego.
5) Zam闚ienie o kt鏎ym mowa w pkt. 1 mo瞠 obejmowa rodzajowo ca造 lub cz窷ciowy zakres us逝g wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu us逝g b璠 stosowane czynniki cenotw鏎cze z wyceny przedmiotu zam闚ienia niniejszego post瘼owania, a ceny us逝g b璠 odpowiada造 鈔ednim cenom z ostatniego kwarta逝 przed udzieleniem zam闚ienia dla rynku wojew鏚ztwa realizacji przedmiotu zam闚ienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa kryteriami okre郵onymi poni瞠j.
2. Ocenie b璠 podlega wy陰cznie oferty nie podlegaj帷e odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najwy窺z ilo軼i punkt闚 okre郵onych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiaj帷y nie b璠zie m鏬 dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl璠u na to, 瞠 zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej ilo軼i przyznanych punkt闚, wezwie Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen. Wykonawcy, sk豉daj帷 oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy窺zych ni zaoferowane w uprzednio z這穎nych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert lub innych sk豉danych dokument闚 lub o鈍iadcze. Wykonawcy s zobowi您ani do przedstawienia wyja郾ie w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego.
6. Zamawiaj帷y wybiera najkorzystniejsz ofert w terminie zwi您ania ofert okre郵onym w SWZ.
7. Je瞠li termin zwi您ania ofert up造nie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc , kt鏎ego oferta otrzyma豉 najwy窺z ocen, do wyra瞠nia, w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie, pisemnej zgody na wyb鏎 jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiaj帷y zwraca si o wyra瞠nie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, chyba, 瞠 zachodz przes豉nki do uniewa積ienia post瘼owania.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 zmiany ilo軼i i rodzaju diet na dzie bie膨cy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy dodatkowych posi趾闚

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 zmiany jad這spisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

3. Uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:

W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y 膨da podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, dotycz帷ych kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:

W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 z這篡:

- aktualn kopie decyzji w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia
( tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2132), stwierdzaj帷a , 瞠 zak豉d (kuchnia, sto堯wka) w kt鏎ej b璠 przygotowywane posi趾i, spe軟ia wszystkie wymagania konieczne do zapewnienia w豉軼iwej jako軼i zdrowotnej w zakresie przygotowywania posi趾闚 od surowca do gotowej potrawy
- aktualn kopia decyzji/zezwolenia w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) dotycz帷a dysponowania samochodem dopuszczonym do przewozu 篡wno軼i

4. Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie:

1) wykonanych us逝g.
Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz us逝g wykonywanych lub wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty;

Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w tym okresie wykona:

- minimum jedn us逝g z zakresu przygotowania posi趾闚 i 篡wienia zbiorowego
w podmiotach leczniczych zrealizowan w ramach jednej umowy/kontarktu trwajac minimum 10 miesi璚y o warto軼i min. 100 000,00 z.


Do ka盥ej pozycji wykazu dla wszystkich cz窷ci nale篡 za陰czy dowody okre郵aj帷e czy us逝gi te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty.

2) os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego

Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje n/w osobami:

- minimum jedn osob/szefem kuchni, kt鏎a przygotuje jad這spis zgodnie z wymaganiami stosowanymi w ramach 篡wienia zbiorowego w podmiotach leczniczych, posiadaj帷 kwalifikacje zawodowe dietetyka lub technologa 篡wienia zbiorowego

Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e wymagane kwalifikacje zawodowe.


5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez Zamawiaj帷ego, nie mniejsz ni: 100 000,00 z.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) aktualn kopie decyzji w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia
( tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2132), stwierdzaj帷a , 瞠 zak豉d (kuchnia, sto堯wka) w kt鏎ej b璠 przygotowywane posi趾i, spe軟ia wszystkie wymagania konieczne do zapewnienia w豉軼iwej jako軼i zdrowotnej w zakresie przygotowywania posi趾闚 od surowca do gotowej potrawy
2) aktualn kopia decyzji/zezwolenia w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) dotycz帷a dysponowania samochodem dopuszczonym do przewozu 篡wno軼i
3) Wykaz os鏏 bior帷ych udzia w zam闚ieniu
4) Wykaz wykonanych us逝g potwierdzaj帷y opisany warunek wraz z dowodami potwierdzaj帷ymi nale篡te wykonanie tych us逝g.
5) Potwierdzenie, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wnoszenia oferty wsp鏊nej przez dwa lub wi璚ej podmioty gospodarcze (konsorcja/sp馧ki cywilne) oferta musi spe軟ia wymagania okre郵one w art. 58 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia lub pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. W zwi您ku z powy窺zym niezb璠ne jest przed這瞠nie w ofercie dokumentu zawieraj帷ego pe軟omocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do wyst瘼owania w imieniu Wykonawc闚 w spos鏏 umo磧iwiaj帷y ich identyfikacj.
2) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie,
z kt鏎ego wynika jaki zakres rzeczowy zam闚ienia realizowa zamierzaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w rozdziale VI wymagane jest za陰czenie do oferty o鈍iadczenia i przed這瞠nia na wezwanie dokument闚 dla ka盥ego konsorcjanta oddzielnie
2. W odniesieniu do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga aby:
a) Do鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych us逝g wykaza si konsorcjant, kt鏎y b璠zie wykonywa kluczowy zakres us逝g.
b) Pozosta貫 warunki udzia逝 w post瘼owaniu podlegaj sumowaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://szpitalopatow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.