eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Rewitalizacja Parku im. Władysława Andersa - budowa mostków nad stawamiOgłoszenie z dnia 2022-07-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja Parku im. Władysława Andersa - budowa mostków nad stawami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W GNIEŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363439520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 426 04 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzm@zzm.gniezno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzmgniezno.bipstrona.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Parku im. Władysława Andersa - budowa mostków nad stawami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d74dda5e-e7d0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024327/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja Parku im. Władysława Andersa - budowa mostków nad stawem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00202603/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.ZZM.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Parku im. Władysława Andersa-budowa mostków nad stawami.

2. Zakres robót budowlanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie:
2.1. Rozbiórki istniejących mostków,
2.2. Budowy nowych mostków wraz z konstrukcją posadowienia. Rozwiązania konstrukcyjne wg projektu zamiennego z roku 2021. Rozwiązania architektoniczne i materiałowe wg projektu podstawowego z roku 2019.
2.3. Demontażu i remoncie istniejące instalacji oświetleniowej
2.4. Przebudowie fragmentów ścieżki spacerowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ:
A. Dokumentacja projektowa podstawowa 2019,
B. Dokumentacja projektowa zamienna 2021,
C. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
D. Opinia geotechniczna i badania gruntowe.
E. Dokumenty formalne

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie pod nazwą: „Rewitalizacja Parku im. Władysława Andersa - budowa mostków nad stawami” zostało unieważnione na postawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z cytowanym przepisem „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”.
Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli
nie złożono żadnej oferty. W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert, tj. do 24.06.2022 r. do godz. 08:00 nie złożono żadnej oferty, wobec czego Zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.