eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › ZABEZPIECZENIE PRZEŚWITÓW POMIĘDZY POMOSTAMI OBIEKTÓW MOSTOWYCHOgłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZABEZPIECZENIE PRZEŚWITÓW POMIĘDZY POMOSTAMI OBIEKTÓW MOSTOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myśliwska 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZABEZPIECZENIE PRZEŚWITÓW POMIĘDZY POMOSTAMI OBIEKTÓW MOSTOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6255b10a-f977-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077675/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zabezpieczenie prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt14 i 16.8 SWZ.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wyk. jest bezpłatne.
3. Instrukcja korzystania z Platformy:
-w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wyk. do Platformy; po
wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; -w
przypadku, gdy Wyk. nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce „Postępowania", „Lista postępowań otwartych" wybrać
niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego; -
po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać
pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do
24h (8h roboczych).
4. Zalecenia Zam. dotyczące podpisów.
4.1. Zalecenia Zam. odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),
-dla dokumentów w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature).
4.2. Zalecenia Zam. odnośnie podpisu osobistego:
-w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
-dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
4.3. Zalecenia Zam. odnośnie podpisu zaufanego: -wielkość plików nie może przekraczać 10MB,
-dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf), -dokumenty w formacie innym niż „pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
5. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;
-komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min.8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu
min.2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta
(sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej -
sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera -włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wyk. formaty plików (np.Acrobat Reader dla plików w formacie„pdf")
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w
formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym
do10MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email:kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu
archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn:
„Zabezpieczenie prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych”.
W ramach realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z § 1 ust. 2 TOM II SWZ, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności
do:
a) opracowania dokumentacji formalnej i projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, dalej zwanej „Dokumentacją projektową” wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów,
b) wykonania z należytą starannością robót budowlanych dalej zwanych „Robotami” na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiającego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowień
zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach,
mających związek z procesem budowlanym dla realizowanych robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie
wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację czynności, o których mowa dla 111 prześwitów wskazanych PFU (dalej jako:
„zakres podstawowy”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia Przedmiotu umowy w zakresie wskazanym poniżej w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na ten cel (prawo opcji). Przedmiot umowy w zakresie, jaki może zostać zlecony Wykonawcy w ramach prawa opcji, obejmuje kolejne prześwity wskazane w PFU (SWZ TOM III), nie więcej jednak niż 82 sztuki, dla których Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 TOM II SWZ (dalej jako: „zakres opcjonalny”).

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi w terminie umożliwiającym zakończenie wykonywania zakresu
opcjonalnego w ciągu 18 miesięcy, licząc do daty zawarcia Umowy (z uwzględnieniem terminów realizacji określonych w
SWZ TOM II).

Prawo opcji zostało opisane w SWZ TOM II.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach
każdego z podanych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji Robót

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w: 1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;. 2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego . Ponadto
Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość wezwania
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
„Nie dotyczy”
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Nie dotyczy”
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
„Nie dotyczy”

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) 1 (jedno) zamówienie obejmujące swym zakresem montaż zabezpieczeń prześwitów między obiektami mostowymi o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion 00/100).
Jako jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę potwierdzającą powyższe wymagania.
Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC) lub Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia
się Świadectwa Przejęcia).
Datą zakończenia w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia jest data wskazana w tym dokumencie jako data zakończenia zamówienia.
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych
zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

b) dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną je powierzone.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę stanowiące Personel kluczowy, którą musi mieć dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

A. Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Budowy

wymagania liczba osób: co najmniej 1

Minimalne kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności mostowej lub inne równoważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Minimalne doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej, przy wykonaniu (zakończeniu) co najmniej 1 (jednego) zamówienia obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont obiektu/ów mostowego/ych. Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Datą zakończenia w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia jest data wskazana w tym dokumencie jako data zakończenia zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załącza dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 ) Formularz 2.1. Oferta;
2) Formularz 2.2. Tabela elementów zryczałtowanych (TEZ);
3) Formularz 2.3 Kryteria pozacenowe.
Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe" nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
4) Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
4.1 ) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
4.2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.1)
powyżej;
4.3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4.4) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.3. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa
w pkt 4.1) powyżej;
4.5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust.
4 ustawy Pzp;
4.6) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 10.2., 11.9. i 13.3. IDW

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji V pkt
5.5.) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 5.4) Ogłoszenia wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 2) w pkt 5.4) Ogłoszenia wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. wykonają poszczególni wykonawcy. 5. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.7) Ogłoszenia, przy czym: 1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 5.7) Ogłoszenia składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.4)
Ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu umowy w wysokości
nieprzekraczającej 5 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 TOM II (SWZ).
W przypadku udzielenie zaliczki Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- określone w SWZ TOM II Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dot. Sekcji 4.2.10 - okres realizacji zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia został zrealizowany:

a) w zakresie opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2a) TOM II SWZ, wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 a) TOM II SWZ
Umowy i przekazanie ich Zamawiającemu: – do 21 dni od daty zawarcia Umowy (dla Przedmiotu umowy w zakresie
podstawowym). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin wykonania ww. obowiązków dla
Przedmiotu umowy w zakresie opcjonalnym wynosi 28 dni od daty doręczenia Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z
prawa opcji. Termin opracowania Dokumentacji projektowej winien uwzględniać czas niezbędny na uzyskanie akceptacji
Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego tj. zgodnie z procedurą odbioru określoną w §19 TOM II SWZ;

b) w zakresie wykonania Robót (odrębnie dla zakresu podstawowego oraz dla zakresu opcji) w terminie nie dłuższym niż
110 dni licząc od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo opracowanej Dokumentacji projektowej
odpowiednio dla zakresu podstawowego lub zakresu opcjonalnego.
Minimalny terminie realizacji Robót wynosi 90 dni licząc
od dnia licząc od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo opracowanej Dokumentacji projektowej
odpowiednio dla zakresu podstawowego lub zakresu opcjonalnego, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin
realizacji Robót” (SWZ Tom I, pkt. 21 ppkt. 21.1.2.).

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi w terminie umożliwiającym zakończenie wykonywania zakresu
opcjonalnego w ciągu 18 miesięcy, licząc do daty zawarcia Umowy (z uwzględnieniem terminów realizacji określonych w
SWZ TOM II).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.