eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Kompleksowy remont 2 mieszkań położonych w Mysłowicach przy ulicy Słupeckiej nr 4E/4 oraz przy ulicy Armii Krajowej nr 25/43Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowy remont 2 mieszkań położonych w Mysłowicach przy ulicy Słupeckiej nr 4E/4 oraz przy ulicy Armii Krajowej nr 25/43

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Mysowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 21

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowy remont 2 mieszkań położonych w Mysłowicach przy ulicy Słupeckiej nr 4E/4 oraz przy ulicy Armii Krajowej nr 25/43

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8aa49e7-f947-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014195/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Kompleksowy remont 2 mieszkań położonych w Mysłowicach przy ulicy Słupeckiej nr 4E/4 oraz przy ulicy Armii Krajowej nr 25/43.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Strona postępowania:
https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
mzgk@mzgk.myslowice.pl, za wyjątkiem oferty, która powinna zostać złożona za pośrednictwem wskazanych w pkt IX i XII SWZ
narzędzi do komunikacji elektronicznej (zob. także: pkt 9 niniejszej sekcji).
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
powyżej adres email (za wyjątkiem oferty, która musi być złożona za pośrednictwem platformy MiniPortal).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 6 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
10. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:
Anna Wójcik, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach - informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul. Partyzantów 21, 41-400
Mysłowice – reprezentowane przez Dyrektora
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego,3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres obowiązywania Umowy, a następnie przez
2 lata licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto
ostatecznie wydatki dotyczące zakończenia projektu. Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach przez IZ.
Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
wykonawcami Umowy).
5. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. osoba fizyczna posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy RODO;
8. osobie fizycznej nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, Strony zachowają w
tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii
Europejskiej w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawartych
Umów zawrą dodatkowe umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wykonawcy i podwykonawców bez dodatkowego
(tj. wykraczającego poza wskazane w zawartych Umowach) wynagrodzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I - Kompleksowy remont mieszkania położonego w Mysłowicach przy ul. Słupeckiej nr 4E/4
a. Roboty budowlane będą polegały na:
Wykonaniu robót demontażowych:
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
 usunięcie istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej
 rozebranie istniejących posadzek
 wykucie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 rozebranie ścianki działowej pomiędzy kuchnią a łazienką
 poszerzenie otworu drzwiowego do pokoju
 usunięcie starych powłok malarskich i tapet
 skucie zmurszałych tynków.
Wykonaniu robót remontowych:
 wykonanie nowej ściany pomiędzy kuchnia a łazienką
 uzupełnienie tynków.
 montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych do lokalu mieszkalnego
 montaż drzwi wewnętrznych
 montaż drzwi przesuwanych do łazienki
 remont okien PCV wraz z czyszczeniem i wymianą okuć i klamek.
 montaż płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchni oraz łazience
 wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni, łazience i przedpokoju.
 uzupełnienia tynków
 montaż sufitu podwieszanego w łazience remontowanego mieszkania i w mieszkaniu poniżej
 wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
 wykonanie powłok malarskich na sufitach i ścianach
 montaż paneli podłogowych i listew przypodłogowych
Wykonaniu robót instalacyjnych:
 wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i łazience
 biały montaż elektryczny
 biały montaż wod-kan kuchnia i łazienka –
 montaż przyborów i sprzętów dla dostosowania mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością
 usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
 prace porządkowe po pracach wykończeniowych (usunięcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie stolarki itp.).
b. Mieszkanie usytuowane jest w obiekcie mieszkalnym wielorodzinnym zrealizowanym w technologii tradycyjnej murowanej, rok budowy obiektu: 1951.
c. Prace będą wykonywane w zamieszkanym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania mieszkańców obiektu.
d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 – Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena oferty (C) 60% 60
2. Gwarancja (G) 10% 10
3. Termin realizacji robót (T) 30% 30
Cena ofert (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:


Oferta z najniższą ceną
------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferty badanej
Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)
Wydłużenie okresu gwarancji (G)
W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ.
Każdy z wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcy gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
G = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 48 miesięcy gwarancji (termin minimalny wymagany),
G = 5, jeżeli wykonawca zaoferuje 54 miesięcy gwarancji,
G = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 60 miesięcy gwarancji.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję, pomiędzy przedziałami określonymi powyżej zamawiający przyzna punkty w ilości odpowiadającej dolnej wartości przedziału (np. w przypadku zaoferowania 25 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 50 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 10 pkt, 54 i powyżej 20 pkt)
Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawcę w ofercie. Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.
Udzielana przez wykonawcę gwarancja winna być bezwarunkowa i wykonalna. Wzór karty gwarancyjnej stanowi integralną część Załącznika nr 2.1 i 2.2 do SWZ.
Termin realizacji robót (T)
W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:
T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 2 miesiące (termin maksymalny wymagany),
T = 15, jeżeli wykonawca zaoferuje 1,5 miesiąca,
T = 30, jeżeli wykonawca zaoferuje 1 miesiąc,
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej. Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:
PO = C + G + T
gdzie:
PO – liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów w kryterium „cena oferty”
G – liczba punktów w kryterium „gwarancja”
T – liczba punktów w kryterium „termin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II - Kompleksowy remont mieszkania położonego w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 25/43
a. Roboty budowlane będą polegały na:
Wykonaniu robót demontażowych:
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
 usunięcie istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej
 rozebranie istniejących posadzek
 wykucie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 rozebranie ścianki działowej pomiędzy kuchnią a łazienką
 poszerzenie otworu drzwiowego do pokoju
 usunięcie starych powłok malarskich i tapet
 skucie zmurszałych tynków.
Wykonaniu robót remontowych:
 wykonanie nowej ściany pomiędzy kuchnia a łazienką
 uzupełnienie tynków.
 montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych do lokalu mieszkalnego
 montaż drzwi wewnętrznych
 remont okien PCV wraz z czyszczeniem i wymianą okuć i klamek.
 montaż płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchni oraz łazience
 wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni, łazience i przedpokoju.
 uzupełnienia tynków
 montaż sufitu podwieszanego w łazience remontowanego mieszkania
 wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
 wykonanie powłok malarskich na sufitach i ścianach
 montaż paneli podłogowych i listew przypodłogowych
Wykonaniu robót instalacyjnych:
 wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni i łazience
 biały montaż elektryczny
 biały montaż wod-kan kuchnia i łazienka –
 usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
 prace porządkowe po pracach wykończeniowych (usunięcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie stolarki itp.).
b. Mieszkanie usytuowane jest w obiekcie mieszkalnym wielorodzinnym zrealizowanym w technologii tradycyjnej murowanej, rok budowy obiektu: 1959 – 1964.
c. Prace będą wykonywane w zamieszkanym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania mieszkańców obiektu.
d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 – Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena oferty (C) 60% 60
2. Gwarancja (G) 10% 10
3. Termin realizacji robót (T) 30% 30
Cena ofert (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:


Oferta z najniższą ceną
------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferty badanej
Przez „cenę” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)
Wydłużenie okresu gwarancji (G)
W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ.
Każdy z wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcy gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
G = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 48 miesięcy gwarancji (termin minimalny wymagany),
G = 5, jeżeli wykonawca zaoferuje 54 miesięcy gwarancji,
G = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 60 miesięcy gwarancji.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję, pomiędzy przedziałami określonymi powyżej zamawiający przyzna punkty w ilości odpowiadającej dolnej wartości przedziału (np. w przypadku zaoferowania 25 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 50 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 10 pkt, 54 i powyżej 20 pkt)
Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawcę w ofercie. Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.
Udzielana przez wykonawcę gwarancja winna być bezwarunkowa i wykonalna. Wzór karty gwarancyjnej stanowi integralną część Załącznika nr 2.1 i 2.2 do SWZ.
Termin realizacji robót (T)
W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:
T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 2 miesiące (termin maksymalny wymagany),
T = 15, jeżeli wykonawca zaoferuje 1,5 miesiąca,
T = 30, jeżeli wykonawca zaoferuje 1 miesiąc,
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej. Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:
PO = C + G + T
gdzie:
PO – liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów w kryterium „cena oferty”
G – liczba punktów w kryterium „gwarancja”
T – liczba punktów w kryterium „termin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że:
1) wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej:
a. Wykonawca zgłaszający się do jednej części postępowania, powinien udokumentować:
 W przypadku składania oferty na część I zamówienia – jedną robotę budowlaną polegającą na kompleksowym remoncie nieruchomości lokalowej – o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
 W przypadku składania oferty na część II zamówienia – jedną robotę budowlaną polegającą na kompleksowym remoncie nieruchomości lokalowej – o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.
b. Wykonawca zgłaszający się do obu części postępowania, powinien udokumentować:
 robotę budowlaną polegającą na kompleksowym remoncie nieruchomości lokalowej – o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda.
 robotę budowlaną polegającą na kompleksowym remoncie nieruchomości lokalowej – o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda.
UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.
2) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia:
 co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
UWAGA: wymóg dotyczący dysponowania osobami z właściwymi uprawnieniami zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która posiada uprawnienia wymienione w obu punktach powyżej
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt 1 powyżej oraz spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
5) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający może wezwać do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym w wezwaniu terminie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 6 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (...)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do wspólnej reprezentacji (wszyscy uczestnicy ubiegający się o udzielenie zamówienia w charakterze Wykonawcy) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian umowy szczegółowo został opisany w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.