eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryki"Ogłoszenie z dnia 2021-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8657 110

1.5.8.) Numer faksu: 81 8657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da53b65c-300d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001883/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ryki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umryki.bip.lubelskie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl Adres strony internetowej:
https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=343

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Edyta Jeżewska, tel. 81
8657 132 email ryki@ryki.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”oraz do„Formularza do komunikacji”.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania
techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady
korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z
systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym
z dostępem do sieci Internet.Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework
4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich
funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:- specyfikacja połączenia
formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,- format danych oraz kodowanie miniPortal -
Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,- oznaczenia czasu odbioru danych –
miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
setnej części sekundy,-integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem
standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:-
Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,- Mozilla Firefox od wersji 15,- Google Chrome od wersji 20.5.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 8. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i
organizacyjne znajdują się w Rozdziale 11 SWZ postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem
danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym
postępowaniu; 2) 2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować
się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: IODO@zeto.lublin.pl,3) dane
osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego
dróg gminnych na terenie Gminy Ryki” prowadzonym w trybie podstawowym; 4) odbiorcami
danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada:− na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.31.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia – „Budowa kablowej linii oświetleniowej w miejscowości Ryki ul. Przemysłowa na dz. ozn. nr 145”, której zakres robót obejmuje:
- wykonanie linii kablowej nN o dł. ok. - 370 m, (kabel zapewnia inwestor o dł. ok 400 m)
- dostawa i montaż 6 szt. słupów stalowych ocynkowanych oświetleniowych 10 m (z wysięgnikiem) - słupy dostarcza wykonawca
- montaż 4 szt. słupów stalowych ocynkowanych oświetleniowych 10 m (z wysięgnikiem) - słupy zapewnia inwestor
- montaż 7 opraw oświetleniowych LED – oprawy zapewnia inwestor
- dostawa i montaż 3 opraw oświetleniowych LED - oprawy dostarcza wykonawca
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy,
- dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o podłączenie nowego oświetlenia z zakładem Energetycznym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60% Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane,
prace montażowo – instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo – instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Budowa kablowej linii oświetleniowej w miejscowości Nowy Bazanów na dz. ozn. nr 737”, której zakres robót obejmuje:
- wykonanie linii kablowej nN o dł. ok. - 172 m,
- montaż 4 szt słupów stalowych ocynkowanych oświetleniowych 6 m (z wysięgnikiem) –słupy zapewnia inwestor
- montaż 4 opraw oświetleniowych LED 36W –oprawy zapewnia inwestor
- szafka SON – 1 szt
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy,
- dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o podłączenie nowego oświetlenia z zakładem Energetycznym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60% Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane,
prace montażowo – instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo – instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału :
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
- co najmniej dwa zamówienia z których każde polegało na budowie lub przebudowie linii kablowej oświetlenia drogowego o długości minimum 100 mb.
b) w zakresie części 2 zamówienia:
- co najmniej dwa zamówienia z których każde polegało na budowie lub przebudowie linii kablowej oświetlenia drogowego o długości minimum 100 mb.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji
w zakresie części 1-2 zamówienia:
- min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Uwaga:
1) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przez „budowę” rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
2) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę” rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
3) Wykonawca może wykazać w wykazie robót budowlanych także dostawy, jeżeli ich zakres pokrywa się z treścią warunku udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich
na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu.
6) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
7) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
8) Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę̨ częściową (na 2 części zamówienia) to może, w celu wykazania zdolności technicznych i zawodowych, wskazać́ to samo zadanie i tą samą osobę na większą liczbę części zamówienia, jeżeli potwierdzają one spełnianie warunków na wszystkie części w ramach, których zostaną wykazane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w
pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego
zgodnie z (Załącznikiem Nr 8 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2)
SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o
którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6
do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na
wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3
SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:- w pkt. 8.3.1 SWZ składa
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku- w pkt. 8.3.2
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Jeżeli
została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu
wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz
akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót
budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji lub
przedmiarze, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji
wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji lub przedmiarze zmian,
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji lub przedmiarze oraz do przeprowadzenia
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania
decyzji przez właściwe organy,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
założonych w dokumentacji lub przedmiarze i powodujących konieczność wstrzymania robót lub
konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań
technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe rodzaje i
zakresy zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się w par. 18 projektu umowy,
który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.