eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryki"Ogłoszenie z dnia 2021-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8657 110

1.5.8.) Numer faksu: 81 8657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umryki.bip.lubelskie.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da53b65c-300d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001883/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ryki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235633/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.31.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia – „Budowa kablowej linii oświetleniowej w miejscowości Ryki ul. Przemysłowa na dz. ozn. nr 145”, której zakres robót obejmuje:
- wykonanie linii kablowej nN o dł. ok. - 370 m, (kabel zapewnia inwestor o dł. ok 400 m)
- dostawa i montaż 6 szt. słupów stalowych ocynkowanych oświetleniowych 10 m (z wysięgnikiem) - słupy dostarcza wykonawca
- montaż 4 szt. słupów stalowych ocynkowanych oświetleniowych 10 m (z wysięgnikiem) - słupy zapewnia inwestor
- montaż 7 opraw oświetleniowych LED – oprawy zapewnia inwestor
- dostawa i montaż 3 opraw oświetleniowych LED - oprawy dostarcza wykonawca
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy,
- dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o podłączenie nowego oświetlenia z zakładem Energetycznym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 38949,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Budowa kablowej linii oświetleniowej w miejscowości Nowy Bazanów na dz. ozn. nr 737”, której zakres robót obejmuje:
- wykonanie linii kablowej nN o dł. ok. - 172 m,
- montaż 4 szt słupów stalowych ocynkowanych oświetleniowych 6 m (z wysięgnikiem) –słupy zapewnia inwestor
- montaż 4 opraw oświetleniowych LED 36W –oprawy zapewnia inwestor
- szafka SON – 1 szt
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy,
- dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o podłączenie nowego oświetlenia z zakładem Energetycznym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 10750,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33210,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33210,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.