eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › remont elewacji, tarasu, schodów i izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. gen. W. Andersa 5 w Warszawie - etap IOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
remont elewacji, tarasu, schodów i izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. gen. W. Andersa 5 w Warszawie – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012547634

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szwoleżerów 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-464

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgn.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie Nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

remont elewacji, tarasu, schodów i izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. gen. W. Andersa 5 w Warszawie – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b5efe4e-fba3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031255/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Andersa 5 Remont budynku w zakresie konstrukcyjnym, izolacji, elewacji i nawierzchni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/ user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Strony, jako Administratorzy danych osobowych uzyskanych od siebie w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej umowy zobowiązane są do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ dalej RODO) oraz jakichkolwiek podobnych lub analogicznych praw, wymogów ustawowych lub kodeksów postępowania regulujących użytkowanie, przechowywanie lub przesyłanie danych osobowych oraz zobowiązane są do niedopuszczenia do żadnych działań mogących spowodować naruszenie lub w inny sposób skutkować naruszeniem przez którąkolwiek ze Stron tych regulacji.
2. W związku z zawarciem Umowy dochodzi do przekazywania pomiędzy Stronami danych osobowych (między administratorami danych):
a) osób reprezentujących drugą Stronę;
b) osób wyznaczonych przez drugą Stronę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją Umowy.
3. Strony oświadczają, że osoby wymienione w pkt 2 lit. a) i b) w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomione z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych.
4. Informacje dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dostępne są pod adresem: http://www.zgn.waw.pl oraz w siedzibie Administratora.
5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@zgn.waw.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście M.st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ-114/R/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1117702,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu I etapu robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej : wykonanie remontu schodów z wymianą systemu odprowadzania wód opadowych, remontu części elewacji na poziomie parteru z wymianą stolarki okiennej oraz witryn, wykonanie izolacji ścian fundamentowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót (roboty elewacyjne, roboty izolacyjne) zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 100 % wartości zamówienia podstawowego). Termin płatności, okres rękojmi jak w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 57 ustawy pzp, o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ;
2) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia, o wartości brutto co najmniej po 600.000,00 zł każde zamówienie, obejmujące swoim zakresem wykonanie remontu, przebudowy lub rozbudowy budynku ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
3) załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4) wskazanie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Uwaga! Wykonawca, który ubiega się o zamówienie winien wykazać wykonanie 2 zamówień jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Sumowanie wykonanych zamówień przez dwa różne podmioty nie potwierdza ich wykonania przez jeden podmiot, tzn. nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców udowodni, że wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia, o wartości brutto co najmniej po 600.000,00 zł każde zamówienie, obejmujące swoim zakresem wykonanie remontu, przebudowy lub rozbudowy budynku ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
3) załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4) wskazanie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego wraz z informacją o podstawie do jej dysponowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia, o wartości brutto co najmniej po 600.000,00 zł każde zamówienie, obejmujące swoim zakresem wykonanie remontu, przebudowy lub rozbudowy budynku ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
3) załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4) wskazanie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego wraz z informacją o podstawie do jej dysponowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dokumenty rejestrowe lub wskazanie miejsca, z którego źródła Zamawiający może je pobrać;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
6) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się zamówienie oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy;
7) kosztorysy ofertowe .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
2) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie do oferty mają obowiązek dołączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2a do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy pzp Zamaw.dopuszcza zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15% i zmiany te nie powodują zmian ogólnego charakteru umowy.2.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Umową, niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospod.h oddzielenie zamówienia podstawowego objętego Umową wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego objętego Umową jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe na zasadach określonych w ust. 3.3.Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 1 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykon. w Ofercie. Roboty te mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe zatwierdzonego przez Zamawiającego i po podpisaniu przez Strony nowej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 4. W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych nie przekracza 50 % kwoty umownej Zamawiający dopuszcza podpisanie przez Strony Aneksu zmieniającego wartość niniejszej umowy, zaś w przypadku przekroczenia tej wartości zostanie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą. 5.W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią materiały nie ujęte w Ofercie - ceny tych materiałów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydaw. SEKOC.z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakce. przez Zamawiającego.6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia jednej z nastę. okoliczności:1)wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych;2)wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych niepozwalających na prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót zewnętrznych takich jak:a)temperatura niższa niż minus 5 stopni Celsjusza w zakresie robót zewnętrznych mierzona o godzinie 07.00;b)prędkość wiatru przekraczająca 10 m/s przez więcej niż 3 godz. dziennie w godz. 8.00-16.00; c)burza, gęsta mgła lub gołoledź przez więcej niż 3 godziny dziennie w godz. 8.00-16.00;d)opady śniegu lub deszczu przez więcej niż 3 godziny dziennie w godz. 8.00-16.00.Do okresów realizacji w których występują niekorzystne warunki pogodowe nie są wliczane są soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Warunki pogodowe muszą zostać potwierdzone raportem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej najbliżej miejsca budowy. e)w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatk. ;f)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; g)w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, o charakterze siły wyższej;h)w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć.7.Zam. dopuszcza zmiany wartości Umowy w przypadkach wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych, o których mowa w § 7.8.Na podstawie art. 433.4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zama.y zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 10% wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.9.Zam. jest upraw.y do zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia poniższych zdarzeń:1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, rozruchy, akty wandalizmu, 2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie,3) epidemia, 4) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwyk.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b. com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców do trzech, których zaprosi do negocjacji.
2. Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu, spełniającej wszystkie wymagania specyfikacji warunków zamówień publicznych.
3. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom;
2) których oferty zostały odrzucone;
3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom, w przypadku, gdy wykonawcy plasują się na dalszych pozycjach (od czwartej w dół).

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.