eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Fizyczna ochrona osób i mienia budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz usługą konwojowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych.Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Fizyczna ochrona osób i mienia budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz usługą konwojowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)45-91-484

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wodzislaw.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sąd powszechny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Fizyczna ochrona osób i mienia budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz usługą konwojowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ac3050f-f923-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067768/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ac3050f-f923-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny) w Systemie elektronizacji.
System elektronizacji jest dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów znajdują się w pkt. XI SWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO")
informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, z
siedzibą w Wodzisławiu Śl. (44-300) ul. Sądowa 3 reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w
Wodzisławiu Śląskim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@wodzislaw.sr.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
19
z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.236-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 595755,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fizyczna ochrona osób i mienia budynków Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz usługą konwojowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami przyjętymi w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Własna grupa interwencyjna

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat ISO

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie VII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowane w formie stałej,
bezpośredniej ochrony fizycznej, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia, tj. koncesję MSWiA na prowadzoną działalność gospodarczą i zrealizuje usługi ochrony osób i mienia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - poprzez wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 3 000 000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymaganą polisę.

Jeżeli wartość zamówienia wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, dla potrzeb sprawdzenia spełnienia warunku, Zamawiający przeliczy podaną przez Wykonawcę wartość według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że Wykonawca:
i. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał (lub wykonuje) co najmniej dwie usługi całodobowej ochrony osób i mienia. Każda wykazana usługa musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) ochrona obiektów odbywała się na zasadach określonych ustawą o ochronie osób i mienia;
2) całodobowa ochrona obiektu użyteczności publicznej, przy czym pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
3) wartość usługi minimum 500.000,00 zł brutto (jeśli usługa jest nadal wykonywana, to podana wartość odnosi się do już wykonanej części),
4) okres wykonywania w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy (lub od co najmniej 12 miesięcy),
5) usługa wykonana należycie.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada powyższe doświadczenie.
ii. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum jedenastoma osobami. Każda wykazana osoba musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako obsada na stanowisku
pracownika ochrony,
2) posiada kwalifikacje zawodowe tj. jest wpisana na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia,
3) w okresie ostatnich dziesięciu lat wykonywała nieprzerwanie, należycie, czynności
w zakresie ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej przez okres
minimum trzech lat, przy czym pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
4) jest zatrudniona na umowę o pracę, w ramach której wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie lub minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy,
5) nie posiada statusu osoby niepełnosprawnej,
6) posiada zaświadczenie o niekaralności.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Nie dopuszcza się sumowania posiadanych pracowników przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
iii. dysponuje lub będzie dysponować grupą interwencyjną zdolną do interwencji z czasem dojazdu do obiektu nie dłuższym niż 5 minut.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje lub będzie dysponował grupą interwencyjną w mieście Wodzisław Śląski.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z p. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ważna koncesja wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej; (podstawa: Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia, t.j. Dz.U.2020 poz. 838).
2. Oryginał bądź potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy OC na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł.
3. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu usług zostanie przesłany wraz z wezwaniem.
4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wykaz powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, nr wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (wskazujący na uprawnienia), oświadczenie w przedmiocie posiadanego doświadczenia zgodnie z warunkami postępowania, podstawę dysponowania osobą, oświadczenie w przedmiocie wynagrodzenia, oświadczenie w przedmiocie braku posiadania statusu osoby niepełnosprawnej, nr pozwolenia na broń (jeśli dotyczy),
oświadczenie w przedmiocie niekaralności - wzór wykazu usług zostanie przesłany wraz z wezwaniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga by wraz z ofertą zostały przedłożone następujące przedmiotowe środki dowodowe – w przypadku, w którym Wykonawca ubiega się o zdobycie punktów w tym zakresie: oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ważnego certyfikatu jakości ISO 9001:2015. Zamawiający
oczekuje przedłożenia przez Wykonawcę branżowego certyfikatu jakości wydanego przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy PZP, z którego musi wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub w innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej poświadczenia zgodności lub jako odwzorowanie cyfrowe poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie , w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, z którego musi wynikać, które roboty budowlane , dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ w § 12.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pomocą komunikacji elektronicznej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.