eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubenia › Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - ZakrągOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - Zakrąg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubenia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubenia 131

1.5.2.) Miejscowość: Lubenia

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-042

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178503914

1.5.8.) Numer faksu: 178755090

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubenia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubenia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - Zakrąg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-911846e2-f62a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044753/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - Zakrąg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub
informacje Wykonawcy
przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia . W przypadku zaistnienia
sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 , art. 66 i art. 69 PZP komunikować należy
się poprzez pocztę elektroniczną na adres b.baran@lubenia.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. dot. osób będących:
1) Wykonawcami – osobami fizycznymi,
2) Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
3) pełnomocnikami Wykonawców,
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imię i Nazwisko: Danel Panek
telefon kontaktowy: 791 790 718
adres e-mail: biuro@mpls.com.pl*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka – Zakrąg” Znak Sprawy: 271/12/2023
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
13. Nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. *Wyjaśnienia: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
18. ** Wyjaśnienia: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
19. - Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cz. 3 przewidziane zmiany umowy:
2. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia niewypłaconego Wykonawcy, do którego zastosowanie będą miały przepisy zmieniające wysokość należnego podatku od towaru i usług.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy:
a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że:
b. zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych,
c. zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń,
d. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
e. przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji.
f. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane przez strony o ile nie naruszają przepisów art. 454 i 455 prawa zamówień publicznych.
4. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
1) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego ograniczającego normalny sposób funkcjonowania państwa,
2) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych z występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271/12/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1015802,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest
- budowy sieci kanalizacji grawitacyjna– 2,47 km
- budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych – 366,5 m – 17 szt.
- roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.
Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag
(1) Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty): 60%
(2) Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały: 40%
2 Sposób obliczenia ceny:
1) Cena – 60 %
Ocena będzie następowała wg wzoru:
Pc=Cmin/Cn x R x 100
gdzie:
Pc – ocena punktowa oferty „n” – kryterium cena
Cmin – najniższa oferowana cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.
Cn – cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktów
2) Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem
zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia z uwzględnieniem wymaganego minimum 60 m-cy jednak nie dłuższy niż 84 m
ce- 40 %
Ocena będzie następowała wg wzoru:
Pt = Tbad/Tnx R x 100
gdzie:
Pt – ocena punktowa oferty „n” – kryterium gwarancja i rękojmia
Tbad – termin gwarancji i rękojmi oferty badanej.
Tn – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i
zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia wynosi 40 punktów
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę
łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku
w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku –poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5
zaokrągli w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia z uwzględnieniem wymaganego minimum 60 m cy jednak nie dłuższy niż 84 m-ce

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu;
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

1) że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonanie minimum 1 zadania polegającego na: robocie budowlanej polegającej na wybudowaniu:
• sieci kanalizacyjnej lub
• Przyłączy kanalizacyjnych lub
• sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
długości łącznie co najmniej 2,0 km


2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych –uprawnienia bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ) – kierownik budowy

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie art. 125 Pzp. ( Załącznikiem nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór –załącznik nr 4 do SWZ);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,(wzór-załącznik nr 3 do SWZ);
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty (wzór – załącznik nr 8 do SWZ);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór- załącznik nr 9 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie art. 125 Pzp. ( Załącznikiem nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór –załącznik nr 4 do SWZ);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,(wzór-załącznik nr 3 do SWZ);
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty (wzór – załącznik nr 8 do SWZ);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór- załącznik nr 9 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15000,00 pln

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub przez notariusza.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) Wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych
- w sytuacji gdy wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:
a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas tego przekroczenia,
b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, określonych szczegółowo w § 5 ust. 5 i ust. 6,
c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego,
e) działaniami siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość́ wykonywania robót.
f) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie,
2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,
3) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian).
4) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych,
5) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie,
6) wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy
7) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,
cd w innej możliwej sekcji

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cz. 2 opisu zmiany umowy :
9) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
10) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże ) błędów projektowych,
11) Wykrycie instalacji , urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji w urządzeń wymagających przebudowy a uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie co najmniej 14 dni co Wykonawca wykaże,
12) Wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 , potwierdzonych zaświadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co Wykonawca wykaże,
13) Wystąpienie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 (minus pięć) stopni Celcjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00, poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze inspektora nadzoru , uniemożliwiające realizację robót w przyjętej technologii , co Wykonawca wykaże,
14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym , których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 dni , co Wykonawca wykaże,
15) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego,
16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych,
3) kolejności i terminu wykonania robót określonych w Harmonogramie szczegółowym realizacji robót w przypadkach określonych w § 5 ust. 4 z zastrzeżeniem, iż w takim wypadku nie może dojść do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1,
4) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w Umowie.
5) zmiany podwykonawcy – spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę̨ z dotychczasowym podwykonawcą. Jeżeli zmianie podlega podwykonawca, na którego zasobach opierał się̨ Wykonawca wykazując spełnienie udziału w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiający będzie żądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż̇ wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.
6) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o których mowa w par. 4ust. 1 pkt 4 umowy
7) zmiany kierowników robót w przypadkach, o których mowa w par 4ust. 1 pkt 4 umowy.
8) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych
9) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie środków finansowych w ramach roku budżetowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.