eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Wiśnicz › Ochrona fizyczna mienia i osób zabytkowego zespołu zamkowego w Nowym Wiśniczu.Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ochrona fizyczna mienia i osób zabytkowego zespołu zamkowego w Nowym Wiśniczu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852641794

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zamkowa 13

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Wiśnicz

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-720

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 733 779 455

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: informacja@zamekwisnicz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamekwisnicz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235366

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00232208/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się (przedstawi wykaz) świadczeniem usług ochroniarskich na obiektach i budynkach historycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia objętego usługą, dat rozpoczęcia i zakończenia wykonania tych usług, nazw i adresów obsługiwanych obiektów oraz nazw i adresów zamawiających, a także załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Osoby wykonujące ochronę przedmiotu zamówienia nie muszą posiadać licencji pracownika ochrony. Muszą posiadać sprawność fizyczną, a ze względu na specyfikę obiektów wszystkie osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji usługi powinny cechować się komunikatywnością, samodzielnością i wysoką kulturą osobistą.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
• wykazanie posiadania aktualnej koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021.1995 tj. z dn. 2021.11.04 )
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
• wykazanie aktualnej, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100).
4)Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się (przedstawi wykaz) świadczeniem usług ochroniarskich na obiektach i budynkach historycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia objętego usługą, dat rozpoczęcia i zakończenia wykonania tych usług, nazw i adresów obsługiwanych obiektów oraz nazw i adresów zamawiających, a także załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Osoby wykonujące ochronę przedmiotu zamówienia nie muszą posiadać licencji pracownika ochrony. Muszą posiadać sprawność fizyczną, a ze względu na specyfikę obiektów wszystkie osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji usługi powinny cechować się komunikatywnością, samodzielnością i wysoką kulturą osobistą.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się (przedstawi wykaz) świadczeniem usług ochroniarskich na obiektach i budynkach historycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia objętego usługą, dat rozpoczęcia i zakończenia wykonania tych usług, nazw i adresów obsługiwanych obiektów oraz nazw i adresów zamawiających, a także załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Osoby wykonujące
ochronę przedmiotu zamówienia nie muszą posiadać licencji pracownika ochrony. Muszą posiadać sprawność fizyczną, a ze względu na specyfikę obiektów wszystkie osoby skierowane przez
wykonawcę do realizacji usługi powinny cechować się komunikatywnością, samodzielnością i wysoką kulturą osobistą.

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia środków dowodowych tj.:

- aktualnej koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021.1995 tj. z dn. 2021.11.04 ).
- aktualnej, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100).
- przedstawi wykaz świadczenia usług ochroniarskich na obiektach i budynkach historycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia objętego usługą, dat rozpoczęcia i zakończenia wykonania tych usług, nazw i adresów obsługiwanych obiektów oraz nazw i adresów zamawiających, a także załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
-wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz posiadaniem przez te osoby odpowiednich uprawnień niezbędnych do jego wykonania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.