eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaświły › Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkimOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAŚWIŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaświły, 7

1.5.2.) Miejscowość: Jaświły

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857168001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jaswily.iap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c3ac436-fafa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004630/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jaswily

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jaswily

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zostały zamieszczone w Rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Jaświły,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp.
Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
4. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rl.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, o parametrach zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wymagania ogólne dla pojazdu:
a) samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2022 lub 2023), nieużywany, nie rejestrowany, bezwypadkowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pochodzący z autoryzowanego punktu sprzedaży
b) typ pojazdu: VAN/BUS/Kombi
c) wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem – prawo jazdy kat. B
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
e) ilość miejsc – przystosowany do przewozu 9 osób – 1 kierowca + 8 pasażerów
f) możliwość przewozu osoby pozostającej na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy (szybki demontaż foteli/ławek w II lub III rzędzie)
g) stanowisko wyposażone w pasy bezpieczeństwa do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby pozostającej na wózku podczas jazdy
h) wyposażony w składane najazdy (szyny) z możliwością szybkiego montażu, służące do wprowadzania do pojazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
i) posiada wyciąg ze świadectwa homologacji jako samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych; możliwość dwuetapowej rejestracji (jeżeli dotyczy)
j) oznakowany zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych
k) spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym:
• ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 - z późniejszymi zmianami).
3. Wykonawca powinien posiadać i przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające rejestrację pojazdu, z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
4. Odbiór samochodu nastąpi według ustalenia – w siedzibie Zamawiającego lub w punkcie sprzedaży dostawcy.
5. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako wymagania minimalne, chyba, że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (podział) danego parametru.
6. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
7. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez
Zamawiającego wymagania, Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
W/w dokumenty należy przedstawić w jęz. polskim.
8. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty Wykonawców spełniających warunki postępowania oraz niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania — zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) opis parametrów technicznych oferowanego samochodu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie w/w dokumentu dokona oceny zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) opis parametrów technicznych oferowanego samochodu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie w/w dokumentu dokona oceny zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE /KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następującym zakresie:
a. wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;
b. dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;
c. w zakresie terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
d. warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;
e. danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony i osób reprezentujących;
f. numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego Umowie;
g. poprawienia Umowy w związku z wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych;
h. zmiany postanowień Umowy korzystnej dla Zamawiającego, a polegające w szczególności na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia;
i. zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;
j. zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jest połączona z inną zmianą Umowy korzystną dla Zamawiającego;
k. zmiany niektórych elementów Przedmiotu umowy na inne, spełniające warunki określone w Umowie, o parametrach co najmniej nie gorszych niż określone dla elementu zastępowanego w Załączniku nr 1, w przypadku gdy wymieniany element nie jest możliwy do nabycia, zwłaszcza wskutek wstrzymania jego produkcji lub element proponowany przez Wykonawcę posiada lepsze właściwości i wyższą funkcjonalność.
2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających potrzebę zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jaswily

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.