eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rząska › Dostawa środków czyszczących do utrzymania czystości w stołówkach wojskowych 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2023 roku."Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków czyszczących do utrzymania czystości w stołówkach wojskowych 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2023 roku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121506645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Rząska

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-199

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 35wog.szp1@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 35wog.wp.mil.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/35wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czyszczących do utrzymania czystości w stołówkach wojskowych 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2023 roku.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb3059fd-cf9a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017709/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa środków czyszczących do utrzymania czystości w stołówkach wojskowych 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2023 roku.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159529

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 17/ŻYW/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 202620,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czyszczących do utrzymania czystości
w stołówkach wojskowych 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2023 roku

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18930000-7 - Worki i torby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie obarczone jest bowiem niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Celem postępowania przetargowego jest dostawa m.in. produktów:
w poz. 8 tj. Preparat do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, w poz.12 tj. Płyn do dezynfekcji rąk, w poz. 13 tj. Płyn do dezynfekcji, w poz. 35 tj. Środek dezynfekcyjny do podajników automatycznych, w poz. 37 tj. Preparat do dezynfekcji w tabletkach-
o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych zgodnie z OPZ oraz formularzem cenowym. Produkty te są opodatkowane 8% stawką podatku VAT a to w związku z ust. 2 art. 41 i art. 146a pkt 2 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o Vat, poz. 83 załącznika nr 3. Taką też stawkę podatku VAT Zamawiający zastosował w swojej kalkulacji. Przy czym stawka podatku VAT ujęta w kalkulacji nie była udostępniona oferentom.
Niestety Zamawiający w form.cen.niejednoznacznie sformułował opis przedmiotu zam. nie podając dokładnie właściwości jakie powinny zawierać środki dezynfekcyjne przeznaczone do użytkowania w gastronomii. Opis przedmiotu zam. nie definiował należycie, że środki dezynfekcyjne, które Zam. chciał zamówić, były objęte 8 % stawką podatku VAT a to w związku z ust. 2 art. 41 i art. 146a pkt 2 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o Vat, poz. 83 załącznika nr 3 do tej ustawy. Bowiem aby środki dezynfekujące zostały objęte obniżoną stawką pod. VAT, czyli 8%, preparaty te mają zawierać właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, zawarte w PKWiU 2008ex20.20.14.0. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Nie spełnienie choćby jednego z nich będzie skutkowało koniecznością zastosowania podstawowej stawki podatku w wysokości 23%.
W konsekwencji powyższego 6 oferentów zaoferowało środki dezynfekcyjne ze stawką podatku VAT 23 % czyli środki dezynfekcyjne nie zawierające właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o prod.biobójczych, zawarte w PKWiU 2008ex20.20.14.0.
Kolejnym problematycznym punktem okazały się pozycje 16 oraz 17- Rękawice jednorazowe będące wyrobami med., których stawka VAT obniżona została do 8%, na co wskazuje zał. do rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (poz. 6 - wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
W konsekwencji powyższego 1 z oferentów zaoferował 23% stawkę VAT co jest niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.
Reasumując powyższe Wyk. stosując różne stawki VAT zaoferowali dostarczenie produktów o innych właściwościach, niż te które Zamawiający chciał otrzymać
Zamawiający przyznaje, że powyższe jest wynikiem niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez Zamawiającego czego skutkiem była różna interpretacja przez oferentów zastosowania stawki VAT. Wskazać należy że przepisy oraz dokumentacja HACCP nie regulują szczegółowo właściwości środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytkowania w gastronomii, stąd oferenci nie mieli możliwości pozyskania wiedzy na temat wymaganych właściwości z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.
W konsekwencji powyższego oferty są względem siebie nieporównywalne. Zamawiający nie jest uprawniony do zmiany stawki VAT oraz kalkulacji cenowych nadesłanych przez oferentów. Zam. mając na względzie wszystkie w/w powody zmuszony jest unieważnić niniejsze postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.