eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › DOSTAWA ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH, CZYSTOŚCI ORAZ CHEMICZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH, CZYSTOŚCI
ORAZ CHEMICZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: 11 WOG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341260412

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 147

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 11wog.szpub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH, CZYSTOŚCI
ORAZ CHEMICZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97d515cf-fa08-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020530/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa środków pielęgnacyjnych, czystości oraz chemicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/11wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/11wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem VIII SWZ: "1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie elektronicznych dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu
udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/11wog
UWAGA: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/elearning#
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
referencyjnym postępowania – 15/ZP/D/INFR/MUND/ŻYWN/2023
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej,
ani logowania do Platformy zakupowej.
5. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa
się komunikacja Wykonawcy
z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania
do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za
pośrednictwem Platformy zakupowej.
7. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego
uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisem elektronicznym lub podpisu zaufanego lub
podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonana
zmiana specyfikacji udostępniona zostanie na Platformie.
11. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/elearning# .
12. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne. "
Pozostałe zapisy w dokumentacji .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie ochrony danych w odniesieniu do Rodo znajduje się w SWZ. Administratorem danych osobowych uczestników postępowania przetargowego jest 11 WOG

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/ZP/D/INFR/MUND/ŻYWN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa środków czystości – Infrastruktura
Główny CPV – 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ, w załączniku 1a do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 a do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Dostawa środków pielęgnacyjnych i chemicznych – Służba Mundurowa
Główny CPV – 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała
Dodatkowe CPV:
19500000-1 – Guma i tworzywa sztuczne
24400000-8 – Nawozy azotowe i związki azotu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ, w załączniku 1b do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19500000-1 - Guma i tworzywa sztuczne

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Główny CPV – 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
Dodatkowe CPV:
24900000-3 – Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
18400000-3 – Odzież specjalna i dodatki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ, w załączniku 1c do SWZ oraz w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24900000-3 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne

18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy Zamawiający żąda od Wykonawcy w oparciu o art. 107 ust. 1 cyt. ustawy dołączenia do oferty kopii dokumentów :
• Część 1:
1. Karty charakterystyki w języku polskim (zgodne
z rozporządzeniem UE 2020/878 z dn. 18.06.2020 r.) dla następujących pozycji opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1a do SWZ) : 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,43
• Część 2:
1. Karty charakterystyki w języku polskim (zgodne z rozporządzeniem UE 2020/878 z dn. 18.06.2020 r.) dla pozycji 3 i 4 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b do SWZ)
2. Karty katalogowe w języku polskim dla pozycji 1,2,7,8,9 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b do SWZ)
3. Karty techniczne lub deklaracje zgodności UE z nazwą produktu
i parametrami produktu w języku polskim dla pozycji 5 i 6 opisu przedmiotu zamówienia ( zał. 1 b do SWZ)
4. Certyfikat Ecarf Seal of Quality lub równoważny dla pozycji 8 opisu przedmiotu zamówienia ( zał. 1 b do SWZ)
• Część 3:
1. Karty charakterystyki w języku polskim (zgodne z rozporządzeniem UE 2020/878 z dn. 18.06.2020 r.) dla pozycji 1-10 oraz 13 i 14 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 c do SWZ)
2. Atest Higieniczny w języku polskim uzyskany z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH lub równoważny – dla wszystkich pozycji opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1c do SWZ)
3. Pozwolenie na środek biobójczy w języku polskim dla pozycji 4 oraz 10 opisu przedmiotu zamówienia, uzyskany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
5. Karty techniczne/ deklaracje zgodności UE deklaracje zgodności UE z nazwą produktu i parametrami produktu
w j. polskim dla pozycji 11 oraz 12 opisu przedmiotu zamówienia
( zał. 1 c do SWZ).

Uwaga: Od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązuje wyłącznie jeden szablon karty charakterystyki. Karty charakterystyki winny być sporządzone zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r., zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie
art. 107 ust. 2 Ustawy Pzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.
3. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 4 Ustawy Pzp może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Część 1:
1. Karty charakterystyki w języku polskim (zgodne
z rozporządzeniem UE 2020/878 z dn. 18.06.2020 r.) dla następujących pozycji opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1a do SWZ) : 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,43
• Część 2:
1. Karty charakterystyki w języku polskim (zgodne z rozporządzeniem UE 2020/878 z dn. 18.06.2020 r.) dla pozycji 3 i 4 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b do SWZ)
2. Karty katalogowe w języku polskim dla pozycji 1,2,7,8,9 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b do SWZ)
3. Karty techniczne lub deklaracje zgodności UE z nazwą produktu
i parametrami produktu w języku polskim dla pozycji 5 i 6 opisu przedmiotu zamówienia ( zał. 1 b do SWZ)
4. Certyfikat Ecarf Seal of Quality lub równoważny dla pozycji 8 opisu przedmiotu zamówienia ( zał. 1 b do SWZ)
• Część 3:
1. Karty charakterystyki w języku polskim (zgodne z rozporządzeniem UE 2020/878 z dn. 18.06.2020 r.) dla pozycji 1-10 oraz 13 i 14 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 c do SWZ)
2. Atest Higieniczny w języku polskim uzyskany z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – lub równoważny dla wszystkich pozycji opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1c do SWZ)
3. Pozwolenie na środek biobójczy w języku polskim dla pozycji 4 oraz 10 opisu przedmiotu zamówienia, uzyskany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
5. Karty techniczne/ deklaracje zgodności UE deklaracje zgodności UE z nazwą produktu i parametrami produktu
w j. polskim dla pozycji 11 oraz 12 opisu przedmiotu zamówienia
( zał. 1 c do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektami umów:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zaistnienia następujących warunków:
a) w przypadku działania siły wyższej, zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, niecierpiących zwłoki lub innych okoliczności
niezależnych od stron umowy;
b) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wymagają
natychmiastowego działania;
c) zmienionych faktycznych potrzeb Zamawiającego;
d) ograniczenia planu finansowego przeznaczonego na wykonanie umowy;
e) potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy;
f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
g) zmiany obowiązującej stawki VAT.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym,
odpowiednio: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy, wpływ zmian na termin wykonania umowy.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełniania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawca
powiadomi na piśmie niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych
danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez
Wykonawcę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
5. Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/11wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin ważności (liczony od daty dostarczenia do magazynu):
Część 1 – minimum 12 miesięcy, przy czym dostarczony przedmiot zamówienia nie może być wyprodukowany wcześniej niż 3 miesiące od dnia dostawy
Część 2 – minimum 24 miesiące z wyłączeniem pozycji nr 3 opisu przedmiotu zamówienia tj. pasty do obuwia – termin ważności 18 miesięcy
Część 3 - minimum 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.