eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi serwisu systemu AMMS Plus oraz systemu InfoMedica PlusOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi serwisu systemu AMMS Plus oraz systemu InfoMedica Plus

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141983460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kondratowicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-242

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniait@brodnowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi serwisu systemu AMMS Plus oraz systemu InfoMedica Plus

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36c21acc-faf7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00209715/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Serwis systemu AMMS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://brodnowski.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://brodnowski.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu platformy, o której mowa w pkt 3.5 ogłoszenia. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej Zamawiający i Wykonawcy przekazują przy użyciu platformy, o której mowa w ust.1 lub poczty elektronicznej: zamowieniait@brodnowski.pl.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, to każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej – sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MSB/TP/39/05/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego usługi serwisu i wsparcia technicznego i merytorycznego Systemów AMMS Plus oraz Systemu InfoMedica Plus, szczegółowo określonego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca:
1) przeprowadzi analizę i usprawni działanie modułu Rehabilitacja Systemu AMMS Plus wdrożonego u Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem I OPZ;
2) będzie świadczyć przez okres trwania Umowy usługi Serwisu i wsparcia technicznego i merytorycznego użytkownikom Systemu AMMS Plus i Systemu InfoMedica Plus, zgodnie z rozdziałem II OPZ;
3) będzie świadczyć Prace zlecane związane z wdrożeniami modułów AMMS Plus i InfoMedica Plus, serwisem i wsparciem technicznym i merytorycznym sytemów AMMS Plus i InfoMedica Plus w zakresie zleconym przez Zamawiającego, w maksymalnej liczbie 300 Roboczogodzin, zgodnie z rozdziałem III OPZ;
4) zapewni osobę oddelegowaną do prac serwisowych Systemów AMMS Plus i InfoMedica Plus, która będzie świadczyć usługi stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego w pełnym wymiarze czasu pracy w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, zgodnie z rozdziałem IV OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania

72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy Awarii krytycznej

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usługi serwisu i wsparcia technicznego w zakresie wdrożenia modułów i użytkowania Systemu AMMS o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.
Uwaga: Jeżeli w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca powoła się na doświadczenie uzyskane w ramach realizacji zamówienia wykonywanego wspólnie z innymi Wykonawcami, zobowiązany jest wskazać zakres usług, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia:
1) 1 osobą pełniącą funkcję Koordynatora, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe,
b) posiada znajomość zasad zarządzania projektami,
c) pełniła funkcję kierownika projektu lub jego zastępcy w co najmniej trzech zakończonych wdrożeniem produkcyjnym projektach informatycznych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każdy, w ciągu ostatnich 5 lat;
2) co najmniej 1 osobą oddelegowaną do prac serwisowych Systemu AMMS Plus i Systemu InfoMedica Plus, z których każda spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe,
b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług serwisowych Systemu AMMS.
3) zespołem osób posiadających ważne certyfikaty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie instalowania, serwisowania, oraz szkolenia końcowych użytkowników oprogramowania produkcji Asseco Poland S.A. w zakresie:
• systemu Infomedica plus:
a) oprogramowanie Finanse księgowość – co najmniej 1 osoba;
b) oprogramowanie Kadry i płace – co najmniej 1 osoba;
c) oprogramowanie Gospodarka materiałowa – co najmniej 1 osoba;
d) oprogramowanie Środki trwałe, wyposażenie i elektroniczna inwentaryzacja – co najmniej 1 osoba;
e) oprogramowanie HR Portal – co najmniej 1 osoba;
• systemu MMS:
f) oprogramowanie Ruch chorych – co najmniej 1 osoba;
g) oprogramowanie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – co najmniej 1 osoba;
h) oprogramowanie Rehabilitacja – co najmniej 1 osoba;
i) oprogramowanie Edytor formularzy + Pisma – co najmniej 1 osoba;
j) oprogramowanie Medycyna pracy – co najmniej 1 osoba;
k) oprogramowanie Komercja – co najmniej 1 osoba;
l) oprogramowanie Medyczny Portal Informacyjny – co najmniej 1 osoba.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania się spełnianiem warunku udziału, o którym mowa w pkt. 3 litera a) - l) wskazał tą samą osobę jako posiadającą dwa lub więcej certyfikaty, o których mowa w tym punkcie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcy i podmiotu udostępniającego (jeśli dotyczy) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 i 4.2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.4 ogłoszenia, Zamawiający będzie żądał złożenia:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
UWAGA: Jeżeli wartość zamówienia, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, została w zawartej umowie wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca w wykazie usług wskaże kwotę wynikającą z przeliczenia ceny tejże umowy wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację świadczonej usługi.
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
2. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023, poz. 123 ze zm.) z postępowania wyklucza się również Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 powyższej ustawy. Informacje te zawarte są w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być
opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi do realizacji których wymagane są zdolności zawodowe w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p dołączają do oferty oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ, określające zakres przedmiotu zamówienia, który wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Okoliczności uzasadniające zmiany umowy, zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Skrót pzp/ustawa użyty w ogłoszeniu oznacza ustawę z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Skrót SWZ/specyfikacja oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczoną na stronie zamawiającego http://www.bip.brodnowski.pl oraz https://platforma.eb2b.com.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.