eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubiewo › Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz realizacja usług związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubiewie w ramach konkursu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz realizacja usług związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubiewie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBIEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hallera 9

1.5.2.) Miejscowość: Lubiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-526

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 33 493 10

1.5.8.) Numer faksu: (52) 519 02 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.glazik@lubiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lubiewo.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz realizacja usług związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubiewie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc32b761-f925-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012221/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz realizacja usług związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubiewie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant nr 4391/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAP-u dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ug.glazik@lubiewo.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAP-u dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ug.glazik@lubiewo.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2) Ofertę należy zaszyfrować. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3) Opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdziale XII SWZ.
4) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert oraz załączników składanych wraz z ofertą)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty i załączniki składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal”: „Formularz do komunikacji”. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ug.glazik@lubiewo.pl.
3) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
4) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: ug.glazik@lubiewo.pl.
5) Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych (innych niż oferty i załączniki składane wraz z ofertą) oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubiewo z siedzibą przy ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiPP.271.1.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego dla serwerowni Urzędu Gminy w Lubiewie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej
stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń informatycznych fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi itp.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Adres dostawy przedmiotu zamówienia: serwerownia Urzędu Gminy w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 41, 89-526 Lubiewo.
6. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00.
7. Za termin wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawę sprzętu informatycznego i jego wdrożenie.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.
9. W odniesieniu do serwerów Zamawiający wymaga procesorów zapewniającego minimalną wydajność na poziomie 11136 pkt. w teście Passmark CPU Mark, znajdujący się na liście https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik na dzień 29.06.2022 r.). Załącznik nr 11 do SWZ stanowi wynik testu.
10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
48820000-2 Serwery
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) dotyczy Części nr 1
A. Cena brutto – znaczenie 60%
B. Dodatkowy okres gwarancji – znaczenie 40%
Sposób oceny ofert:


A/ W kryterium cena brutto (A) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

A = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60 %

B/ W kryterium dodatkowy okres gwarancji (B) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji:
- 12 miesięcy dodatkowej gwarancji – Wykonawca otrzyma 20 punktów
- 24 miesiące dodatkowej gwarancji – Wykonawca otrzyma 40 punktów.

W sytuacji, kiedy Wykonawca zaproponuje gwarancję na poziomie minimalnym, wymaganym przez Zamawiającego w kryterium „dodatkowy okres gwarancji”, otrzyma 0 punktów.

UWAGA !!!
Minimalny okres gwarancji w przypadku serwerów wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, natomiast minimalny okres gwarancji w przypadku macierzy wynosi 12 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Maksymalny dodatkowy okres gwarancji jakości oceniany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji jakości wynoszącego więcej niż 24 miesiące oceniona będzie wartość 24 miesiące.

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór:

P (punkty) = A+B

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) usługę wykonania audytu cyberbezpieczeństwa,
W ramach przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić audyt oraz wykonać diagnozę
cyberbezpieczeństwa dla Gminy Lubiewo zgodnie z wymaganiami programu „Cyfrowa
Gmina” oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych
z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina załączony do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 7A do SWZ- Część nr 2
Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina wraz z formularzem - załącznikiem nr 8
został zamieszczony na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa
[https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina].
Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca
2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwane Rozporządzeniem KRI).
Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane
w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu
certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

b) szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń przeprowadzone
w formie on-line,
c) usługę wdrożeniową w zakresie cyberbezpieczeństwa informatycznego i zarządzania systemami informatycznymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 7 i Załącznik nr 7A do SWZ. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje odbiór częściowy przedmiotu zamówienia - po sporządzeniu i przekazaniu audytu i odbiór końcowy - po przeprowadzeniu szkoleń i zrealizowaniu usługi wdrożeniowej, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.
4. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV:
72150000-1 Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 72150000-1 - Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
dotyczy Części nr 2

A. cena (brutto) – 60%
B. doświadczenie audytora – 40%

Sposób oceny ofert:


A/ W kryterium cena brutto (A) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:

A = Cena oferowana najniższa / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60 %


B/ Kryterium doświadczenie audytora:

W kryterium doświadczenie audytora (B) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie audytora będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w ofercie.
W przypadku gdy wykonawca wskaże, że osoba wskazana w ofercie, która będzie sporządzać audyt cyberbezpieczeństwa posiada doświadczenie w tym zakresie w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert polegające na wykonaniu:
 jednego audytu cyberbezpieczeństwa – otrzyma 10 punktów;
 dwóch audytów cyberbezpieczeństwa – otrzyma 20 punktów;
 trzech audytów cyberbezpieczeństwa – otrzyma 30 punktów;
 czterech audytów cyberbezpieczeństwa – otrzyma 40 punktów;
 nie posiada doświadczenia – otrzyma 0 punktów

UWAGA – W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym Informacji dot. doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zadania Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór:

P (punkty) = A+B

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie audytora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1) Dla Części nr 1


a) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające wiedzę
i doświadczenie w zakresie implementacji środowisk sieciowych i systemowych opartych na posiadanych przez Zamawiającego platformach Microsoft Server, obejmujące instalowanie
i konfigurowanie elementów systemów oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania tymi środowiskami i rozwiązywania dotyczących ich problemów, obejmujące administrowanie systemami i obsługę ich użytkowników przy spełnieniu wymagań dla Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub wymagań równoważnych, tj., określonych na nie niższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem),

b) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające wiedzę
i doświadczenie z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na posiadanych przez Zamawiającego przełącznikach sieciowych Extreme Networks przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla Extreme Certified Specialist Campus EXOS lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż ECS Campus EXOS, potwierdzone certyfikatem Extreme Certified Specialist Campus EXOS lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem),

c) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające wiedzę
i doświadczenie z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na oferowanym systemie kontroli dostępu do sieci klasy NAC, wymagany jest certyfikat inżynierski z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na oferowanym systemie kontroli dostępu do sieci klasy NAC (zaświadczeniem),

d) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę
i doświadczenie w zakresie wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów z infrastrukturą vSphere V6.7, przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż VCP-DCV , potwierdzone certyfikatem VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem).

2)Dla Części nr 2 lit. a (audyt cyberbezpieczeństwa)

a) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia audytu wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji
z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Wykaz certyfikatów wskazanych w ww. rozporządzeniu znajduje się poniżej:
1. Certified Internal Auditor (CIA)
2. Certified Information System Auditor (CISA)
3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
4.Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
5. Certified Information Security Manager (CISM)
6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
10. Certified Reliability Professional
11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (Część nr 1) i Załącznikiem nr 5A do SWZ (Część nr 2)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami i cechami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- opis przedmiotu zamówienia złożonego w formie specyfikacji technicznej określającej parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ (Część nr 1).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- opis przedmiotu zamówienia złożonego w formie specyfikacji technicznej określającej parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ (Część nr 1).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ;
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie
z Załącznikiem 2B do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów (jeżeli dotyczy),
6) opis przedmiotu zamówienia złożonego w formie specyfikacji technicznej określającej parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ (Część nr 1).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących dostaw/usług.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku, o których mowa
w art. 455 ustawy Pzp oraz w wypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu. Zmiana terminu może nastąpić o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu wyżej, zaliczyć należy w szczególności:
a) przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było nieuchronne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m. in. pandemia, epidemia, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajki, ataki terrorystyczne oraz działania władz państwowych takie jak: zakaz importu lub eksportu, blokada granic lub portów itp.,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu (przedstawiając stosowne dokumenty i oświadczenia), że niedotrzymanie terminu wynika z przyczyn nienależących po jego stronie;
2) w razie zmiany stawki podatku VAT – dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Część nr 2:
a) usługa wykonania audytu cyberbezpieczeństwa - do dnia 30.09.2022 r.
b) szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń przeprowadzone w formie on-line - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy
c) usługę wdrożeniową w zakresie cyberbezpieczeństwa informatycznego i zarządzania systemami informatycznymi - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.