eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALNYCH ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ BIUROWĄOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALNYCH
ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ BIUROWĄ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092994411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmańska 28

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-039

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523238348

1.5.8.) Numer faksu: 523238345

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW SPECJALNYCH
ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ BIUROWĄ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b72d720d-fb8e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149501/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witd.bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witd.bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza
się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, odt.
Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale X ust 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/witd.bydgoszcz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1 z późn zm.; zwanym dalej RODO") informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@witd.bydgoszcz.pl;
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WITD.WAT.272.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową oraz
wyposażeniem specjalistycznym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Punkty w kryterium „Warunki gwarancji“ zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu
Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
w skali punktowej do 10 punktów, według wzoru :
Warunki gwarancji – max. 10 pkt:
a) kryterium gwarancji mechanicznej – max. 5 pkt
- powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – 1 pkt
- powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy – 2 pkt
- powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy – 3 pkt
- powyżej 60 miesięcy – 5 pkt
b) kryterium gwarancji na zabudowę specjalistyczną – max. 5 pkt
- powyżej 24 miesięce do 36 miesięcy – 1 pkt
- powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy – 2 pkt
- powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy– 3 pkt
- powyżej 60 miesięcy – 5 pkt
5. Punkty w kryterium „Spełnienia dodatkowych wymagań w zakresie parametrów technicznych“ przyznane będą na podstawie
oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wg poniższych zasad – max. 20 pkt
a) maksymalny moment obrotowy powyżej 380 Nm – max. 5 pkt:
- powyżej 380 Nm do 390 Nm – 1 pkt
- powyżej 390 Nm do 400 Nm – 2 pkt
- powyżej 400 Nm do 410 Nm – 3 pkt
- powyżej 410 Nm do 420 Nm – 4 pkt
- powyżej 420 Nm – 5 pkt
b) maksymalna moc silnika – max. 4 pkt:
- powyżej 160 KM do 170 KM – 1 pkt
- powyżej 170 KM do 180 KM – 2 pkt
- powyżej 180 KM do 190 KM – 3 pkt
- powyżej 190 KM – 4 pkt
c) alternator umożliwiający ładowanie akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych i umożliwiający wytworzenie prądu o
natężeniu powyżej 180 A – max. 2 pkt:
- powyżej 180 A do 200 A – 1 pkt
- powyżej 200 A – 2 pkt
d) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, w tym kurtynowe (nadokienne) – 1 pkt
e) zawieszenie tylne wzmocnione, np. resory dwupiórowe lub wzmocnione amortyzatory – 1 pkt
f) drążki stabilizacyjne przedniej i tylnej osi potwierdzone przez producenta pojazdu bazowego – 1 pkt
g) kamera cofania zamontowana fabrycznie przez producenta pojazdu – 1 pkt
h) czujniki parkowania przednie zamontowane fabrycznie przez producenta pojazdu – 1 pkt
i) reflektory przednie LED – 1 pkt
j) komputer pokładowy wskazujący co najmniej informacje o aktualnej godzinie, temperaturze zewnętrznej, chwilowym lub średnim
zużyciu paliwa – 1 pkt
k) podgrzewana przednia szyba – 1 pkt
l) elementy nadwozia w kolorze zielonym pokryte lakierem metalizowanym (kolor oraz rodzaj lakieru potwierdzony przez producenta
pojazdu) – 1 pkt.
6. Punkty w kryterium „Termin realizacji zamówienia“ przyznane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wg poniższych zasad – max. 10 pkt
- Termin wynoszący do 70 dni od - 10 pkt
- Termin wynoszący od 71 dni do 76 dni - 9 pkt
- Termin wynoszący od 77 dni do 82 dni - 8 pkt
- Termin wynoszący od 83 dni do 88 dni - 7 pkt
- Termin wynoszący od 89 dni do 94 dni - 6 pkt
- Termin wynoszący od 95 dni do 100 dni - 5 pkt
- Termin wynoszący od 101 dni do 106 dni - 4 pkt
- Termin wynoszący od 107 dni do 112 dni - 3 pkt
- Termin wynoszący od 113 dni do 118 dni - 2 pkt
- Termin wynoszący od 119 dni do 124 dni - 1 pkt
- Termin wynoszący 125-130 dni - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienia dodatkowych wymagań w zakresie parametrów technicznych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie
samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową, każde o wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto.
3. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza się łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
obejmują:
- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumntów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ
- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sadowego (dalej zwanego KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (dalej zwanej CEIDG), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej obejmują wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia
polegające na dostawie samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową każde o wartości co najmniej 250 000,00 złotych
brutto – wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określającego czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu – oświadczenie Wykonawcy; załącznik nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w OPZ, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w Formularzu oferty przedstawił parametry techniczne oferowanych pojazdów, w tym: nazwę
producenta, typ/model oraz załączył do Formularza ofertowego wypełniony załącznik nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy przedstawione w Formularzu Ofertowym parametry techniczne oferowanego urządzenia będą
niekompletne lub Wykonawca nie przedstawi tych parametrów, to Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie. Wezwanie nie będzie mogło dotyczyć uzupełnienia nazwy producenta i modelu oferowanego
pojazdu oraz złożenia lub uzupełnienia informacji o parametrach technicznych ocenianych w kryteriach oceny ofert.
Wszelkie niejednoznaczności lub braki przy podaniu nazwy, modelu lub parametrów technicznych ocenianych w ramach
kryteriów oceny ofert, będą obciążały Wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z
postępowania.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego łączączych go z
nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonaja tę część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który podlega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępiowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
8. Jeśli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
9. Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływac się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostepniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
10. Wykonawca w przypadku podlegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów
okreslonych w Rozdziale X SWZ.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest tylko
i wyłącznie na warunkach i w zakresie określnym poniżej:
1) W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę Przedmiotu umowy w wyznaczonym w umowie terminie
– dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy. Na potrzeby umowy Strony przyjmują, że siłą wyższą jest zdarzenie
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując
i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie
stosowanymi sposobami;
2) W przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu umowy – dopuszcza się
zmianę specyfikacji techniczno – użytkowej;
3) W przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty bądź
zakończenia produkcji konkretnych materiałów lub zaprzestania stosowania określonych rozwiązań technicznych,
dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno – użytkowej, zmianę terminu dostawy Przedmiotu umowy,
4) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę – w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witd.bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.