eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radłów › "Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa".Ogłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 3

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-331

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 3435990005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a315b408-f924-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034002/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej nr. 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
1.1. poprzez platformę miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ wyłącznie w celu złożenia, zmiany, wycofania oferty za pośrednictwem stosownego Formularza;
1.2. w zakresie innym niż wskazany w pkt 1.1. na adres elektroniczny Zamawiającego: przetargi@radlow.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
4.1. w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
4.2. w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - wyłącznie poprzez miniPortal. Szczegóły w SWZ rozdział XIII

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników miniPortalu – dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
oraz zaakceptować regulamin korzystania z miniPortalu

2. Złożenie oferty poprzez miniPortal oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu – wskazane są na stronie internetowej miniPortalu: - pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP.

5. Wsparcie techniczne w zakresie działania miniPortalu Wykonawca może otrzymać pod nr tel. +48 22 458 77 06, +48 22 458 78 75, e-mail: miniPortal@uzp.gov.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 – 14:00.

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

7. Sposób złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu oraz potwierdzenia złożenia oferty zostały opisane w Instrukcjach użytkowników miniPortalu.

8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).

9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Ze względu na ograniczenie znaków szczegóły stanowią zapisy w SWZ Rozdział XIV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radłów, adres administratora - Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-336 Radłów.1.2. W jednostce przetwarzającej dane wyznaczona jest osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej (adres e-mail): iod@radlow.pl.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:1.3.1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Radłów na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,1.3.2. realizacji zawartych przez Gminę Urząd Radłów umów z kontrahentami;1.4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
1.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1.5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
1.5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Radłów lub z Urzędem Gminy Radłów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Radłów,
1.5.3. podmioty działające w związku z realizacją własnych zadań jako Administrator Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
1.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
1.7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1.7.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
1.7.2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
1.7.3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
1.7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
1.7.3.2. dane osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,
1.7.3.3. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
1.7.3.4. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
1.8. Ma Pani/Pan także prawo do:
1.8.1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – w takiej sytuacji Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że są one niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
1.8.2. przenoszenia danych,
1.8.3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
1.9. w celu skorzystania z praw określonych powyżej pkt 1.7. i 1.8. należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
1.10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć w świetle posiadanej wiedzy o zakresie lub sposobie przetwarzania danych osobowych uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
1.12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Szczegóły w SWZ rozdział XXX

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPŚ.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia planuje się wykonać nawierzchnię bitumiczną na długości 282 m z krawężnikami wzdłuż jezdni, budowę chodnika po jednej stronie jezdni, wykonanie zjazdów do posesji w obrębie pasa drogowego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, budowę przejścia dla pieszych uczestników ruchu wraz z oświetleniem przejścia.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
- roboty pomiarowe i geodezyjne, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- roboty rozbiórkowe:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie chodników, krawężników,
- rozebranie elementów istniejącego odwodnienia i studzienek ściekowych,
- roboty ziemne,
- ułożenie krawężników betonowych,
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne łącznie z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy odcinającej o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm,
- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej o lepiszczu asfaltowym AC22P 50/70 warstwa po zagęszczeniu 7 cm oraz wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 50/70 z wbudowaniem mechanicznym,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych AC11S 50/70 warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 8 cm na posypce z kruszyny bazaltowej o gr. 5 cm,
- roboty wykończeniowe:
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i włazów kanałowych,
- ustawienie znaków drogowych,
- humusowanie skarb wraz z obsianiem,
- montaż i ustawienie latarni solarnych nad przejściem dla pieszych,
- wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 24 cm,
- wykonanie wykopów liniowych o szerokości 0,8-1,5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory o głębokości do 1,5 m,
- wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku,
- wykonanie wykopów z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową - typu boksowego przy głębokości do 2,5 m,
- montaż igłofiltrów wraz z pompowaniem wód gruntowych,
- wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm,
- montaż kanałów z rur PVC o średnicy 160 mm,
- montaż kanałów z rur polietylenowych SN 8 o średnicy 250 mm,
- montaż kanałów z rur polietylenowych SN 8 o średnicy 300 mm,
- montaż kanałów a rur polietylenowych SN 8 o średnicy 400 mm,
- montaż wylotu kanalizacji deszczowej,
- montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych zbiorczych o średnicy 425 mm,
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm,
- montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1500 mm,
- montaż studni ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem,
- ręczne zasypanie wykopów,
- wykonanie próby wodnej szczelności zamontowanych kanałów,
- wykonanie monitoringu wybudowanego kanału z utrwaleniem danych na nośniku cyfrowym,
- wykonanie odtworzenia nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- wykonanie rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego o śr. zewnętrznej 48,75 mm,
- wymiana hydrantu nadziemnego wraz z uzbrojeniem o średnicy nominalnej 80 mm,
- wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm z obudową,
- wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm,
- oczyszczenie rowów i rurociągów betonowych z namułu,
- wyprofilowanie skarp rowu.
3. Na inwestycję zostały opracowane następujące dokumentacje projektowe:
3.1. Projekt budowlany opracowany przez Usługi Projektowe „TRASA” Andrzej Dunaj sporządzony na „Przebudowę drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie, ul. Kolorowa”,
3.2. Projekt budowlany opracowany przez Macieja Głowackiego w branży sanitarnej pn. Projekt budowy kanalizacji deszczowej.

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany przedmiarem, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik nr 9 do SWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.1. cena ofertowa – 60 pkt,
1.2. okres gwarancji jakości – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający będzie uważał za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potrzebnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia jeśli Wykonawca:

1.4.1. wykaże, że dysponuje zdolnością techniczną w zakresie doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujące przebudowę drogi publicznej o wartości co najmniej 800.000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że roboty budowlane wskazane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z terminami umownymi.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie,

1.4.2. wykaże, że dysponuje zdolnością zawodową w aspekcie zasobów osobowych poprzez wskazanie w załączniku nr 4 do SWZ (wskazanie kierownika budowy) osoby posiadającej:

1.4.2.1. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne lub konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

5. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W związku z powołaniem się na zasoby podmiotów trzecich:

6.1 Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 14 ppkt 14.1.2., lub inny adekwatny dokument lub środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
6.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
6.3 w celu wykazania w stosunku do podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX, w sposób i w trybie tam określonych;
6.4 jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7 Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa dokumenty wskazane w rozdziale IX, w sposób i w trybie tam określonych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia – w postaci następujących dokumentów:
4.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
4.2. wskazania co najmniej jednej umowy o roboty budowlane wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - w celu potwierdzenia, że Wykonawca wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i posiada doświadczenie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań umownych wynikających z udzielenia zamówienia publicznego, na kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 800.000,00 zł brutto (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ);
4.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wskazanie kierownika budowy), wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ),
4.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie podstaw do wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie podstaw do wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (załącznik nr 3a do SWZ).

5. Zamawiający nie będzie wymagać złożenia na wezwanie jakichkolwiek innych podmiotowych środków dowodowych, niż wskazane powyżej.

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym odpowiednio w rozdziale VII i VIII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. Oświadczenie składa się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ pod rygorem nieważności jako dokument elektroniczny podpisany podpisem elektronicznym – w formie elektronicznej (jako dokument
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej /
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy) lub w postaci elektronicznej (jako dokument opatrzony podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej / podpisami zaufanymi
lub podpisami osobistymi osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców. Ponadto w takim wypadku złożyć należy także oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jako podmiotowy środek dowodowy, którego obowiązek złożenia wynika z ustawy.

3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podmiotu trzeciego) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie podmiotu trzeciego winno zostać złożone na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ, pod rygorem nieważności jako dokument elektroniczny podpisany podpisem elektronicznym – w formie elektronicznej (jako dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej /kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu trzeciego) lub w postaci elektronicznej (jako dokument opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej / podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu trzeciego).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy (np. w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
określone w rozdziale VIII warunki udziału w postępowaniu winien spełniać jeden lub część z tych Wykonawców, lub też wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W kontekście takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie żadnego z tych Wykonawców nie mogą istnieć podstawy wykluczenia określone w rozdziale VII, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ust. 5-6 tego rozdziału.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 7 do SWZ. tj.:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Strony umowy przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:
1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; przy czym zakres zmiany ograniczony jest do zmiany kwoty podatku VAT;
2) terminu realizacji umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej;
b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami;
c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
d) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego
w dokumentacji projektowej lub w związku z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;
e) niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie robót budowlanych;
f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo
i efektywność organizacji ruchu przy tym, termin może zostać przedłużony
nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę;
3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku:
a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;
b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego
w dokumentacji projektowej lub w związku z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;
c) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.