eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Sukcesywne dostawy paliw - bezgotówkowe tankowanie pojazdów na stacji paliwowej Wykonawcy w II półroczu 2023 r"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy paliw – bezgotówkowe tankowanie pojazdów na stacji paliwowej Wykonawcy w II półroczu 2023 r”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385525891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy paliw – bezgotówkowe tankowanie pojazdów na stacji paliwowej Wykonawcy w II półroczu 2023 r”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5a9d310-f869-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057317/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliwa - tankowanie pojazdów w II pólroczu 2023r na stacji Wykonawcy w Zawierciu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/769834

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769834

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/769834. Wymagane jest, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@cuw-zawiercie.pl. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl, jako wiadomość prywatna, niedostępna dla innych uczestników postępowania.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem .Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy PZP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769834

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO zawarta jest Rozdziale II w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje (Pani/Panu):
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0021/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw w II półroczu 2023 r. do pojazdów mechanicznych oraz do urządzeń spalinowych, będących w posiadaniu Centrum Usług Wspólnych, Zespół ds. Remontów i Napraw w Zawierciu Kądzielowie, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, realizowana poprzez bezgotówkowe tankowanie tych pojazdów i urządzeń na stacji paliwowej Wykonawcy (prawo do nieograniczonego dysponowania stacją posiada Wykonawca) zlokalizowanej na terenie miasta Zawiercie, w zakresie poniższych paliw:
1) benzyna bezołowiowa (etylina), w skrócie E95 – w ilości 1 000 litrów. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp, polegającego na możliwości zwiększenia zakresu ilościowego o 250 litrów.
2) olej napędowy, w skrócie ON – w ilości 10 000 litrów. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp, polegającego na możliwości zwiększenia zakresu ilościowego o 3 500 litrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

63712600-9 - Usługi tankowania pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp, polegającego na możliwości zwiększenia zakresu ilościowego o 250 litrów E95 oraz 3 500 litrów ON.Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w przypadku wyczerpania przez Zamawiającego zamówienia podstawowego. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, które rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego, na takich samych zasadach jak zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto – 60 %.
2) Koszt wyrażony wysokością udzielonego opustu w procentach – 40% (w skrócie Upust)
2. Sposób obliczania punktów w kryterium Cena:
C = (Cmin/Cof) X 60
gdzie C – liczba punktów w kryterium cena przyznanych danej ofercie,
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cof – zaoferowana cena brutto oferty badanej.
3. Sposób obliczania punktów w kryterium Upust:
U = (Uof/Umax) X 40
gdzie U – liczba punktów w kryterium Upust przyznanych danej ofercie,
Uof – zaoferowany upust oferty badanej wyrażony w %
Umax – najwyższy zaoferowany upust spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu wyrażony w %,
UWAGA W przypadku nie zaoferowania upustu oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert.
4. Całkowita liczba punktów przyznana ofercie będzie stanowiła sumę punktów w kryterium Cena i kryterium Upust:
Pof = C+U.
Oferty zostaną porównane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów i przeliczone wg wzoru: P = Pof/Pmax X 100
gdzie P – całkowita liczba uzyskanych punktów,
Pof – liczba punktów oferty badanej,
Pmax – najwyższa liczba punktów spośród wszystkich złożonych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmującą co najmniej działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, będącymi przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował stacją paliwową odpowiadającą przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, wyposażoną w co najmniej 2 czynne, zalegalizowane dystrybutory, w tym co najmniej jeden do tankowania ON i co najmniej jeden do tankowania E95, zapewniające rozliczanie ilościowe paliwa i dostępne Zamawiającemu przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, wskaże źródła informacji dotyczących swojej działalności pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych bazdanych),
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualna na dzień złożenia koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC) wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmująca co najmniej działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, które są przedmiotem zamówienia – wystarczającym będzie przedłożenie aktualnego wydruku z Rejestru dostępnego na stronie internetowej: https://rejestry.ure.gov.pl/
2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, z treści którego będzie wynikało spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wskazanego w Rozdz. VII ust. 2 pkt 4), w zakresie oferowanej do realizacji Części zamówienia (Zadania),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty, składanej z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, oraz integralnej części oferty w postaci Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ Wykonawca załącza:
a) Pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (również w przypadku składania oferty wspólnej),
b) jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zam ówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ), c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, winno być załączone do oferty w formie spełniającej wymagania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Załączniku nr 6 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769834

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.