eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Dostawa urządzeń oraz mebli biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń oraz mebli biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu „Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757439225

1.5.8.) Numer faksu: 757613173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń oraz mebli biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu „Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49a93839-fafd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109226/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49a93839-fafd-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłu danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator, dane kontaktowe: Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary: • na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl, • telefonicznie: +48 75 64 39 222, • pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor Ochrony Danych: W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
• za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych: Dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługujące prawa:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** **Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.271.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych sprzętów komputerowych oraz urządzeń biurowych, tj.:

1. drukarka laserowa kolorowa – 1 sztuka,
2. niszczarka automatyczna – 1 sztuka,
3. kamera internetowa – 1 sztuka
4. mikrofon studyjny – 1 sztuka
5. głośniki komputerowe 2.0 – 1 komplet zawierający 2 głośniki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

30237240-3 - Kamera internetowa

32341000-5 - Mikrofony

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

30191400-8 - Niszczarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(ano : ank x 60)=Pc
Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena,
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
2. Termin wykonania zamówienia – waga 40%

Termin wykonania zamówienia (Pt) – waga 40%

Punkty za kryterium „termin wykonania zamówienia” zostanie przyznane w skali punktowej do 40 punktów. Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły:

Zamawiający wymaga wykonanie zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawcy otrzymają dodatkowe punkty w tym kryterium oceny ofert w przypadku zaoferowania krótszego terminu wykonania zamówienia tj.:
Wykonanie zamówienia w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 20,00 pkt;
Wykonanie zamówienia w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy – 40,00 pkt;
3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:

P = Pc+ Pt
P- łączna ilość punktów badanej oferty
Pc – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
Pt – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "termin wykonania zamówienia"

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych, tj.:
1. ergonomiczne biurko z elektryczną regulacją wysokości – 1 sztuka
2. fotel obrotowy biurowy – 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39121100-7 - Biurka

39113100-8 - Fotele

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(ano : ank x 60)=Pc
Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena,
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
2. Termin wykonania zamówienia – waga 40%

Termin wykonania zamówienia (Pt) – waga 40%

Punkty za kryterium „termin wykonania zamówienia” zostanie przyznane w skali punktowej do 40 punktów. Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły:

Zamawiający wymaga wykonanie zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawcy otrzymają dodatkowe punkty w tym kryterium oceny ofert w przypadku zaoferowania krótszego terminu wykonania zamówienia tj.:
Wykonanie zamówienia w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 20,00 pkt;
Wykonanie zamówienia w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy – 40,00 pkt;
3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:

P = Pc+ Pt
P- łączna ilość punktów badanej oferty
Pc – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
Pt – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "termin wykonania zamówienia"

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dla części I i II zamówienia, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.


d) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 poz. 275 z późn.zm.), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów
w przedmiotowym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu:
a) umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,
b) umowę spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez podmioty realizującej zadanie w tej formie organizacyjnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.