eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w AugustowieOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790505432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kodrem.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kodrem.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6010f92a-fb94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6010f92a-fb94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.kodrem.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie.
2. Przedmiot zamówienia objętego nadzorem określa postepowanie o udzielenie zamówienia - ogłoszenie nr 2023/BZP 00178230/01 z dnia 17.04.2023r. z ewentualnymi późniejszymi zmianami.
3. Przez Inspektora Nadzoru należy rozumieć zespół wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji.
4. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmował będzie:
1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie
technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego przepisów w tym zakresie obowiązujących.
2) Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych, posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz koordynacja czynności specjalistów, wchodzących w skład zespołu pełniących funkcje inspektorów nadzoru robót branżowych.
3) Sprawdzanie posiadania i przedkładania Zamawiającemu przez Wykonawców wymaganych w umowie na roboty: ubezpieczeń, gwarancji oraz uprawnień.
4) Opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy rysunków, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego.
5) Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw
przewidzianych przez Wykonawców do wbudowania, kontrola dokumentów jakości,
aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp. - w celu niedopuszczenia do wbudowania
materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.
6) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów.
7) Akceptacja harmonogramu realizacji umowy na roboty wraz z planem odbiorów i planu płatności, w porozumieniu i z akceptacją Zamawiającego w ciągu 5 dni od ich przedłożenia Inspektorowi przez Wykonawcę robót.
8) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i materiałów z umową na roboty budowlane
i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia i materiały.
9) Kontrola zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy
wykonywaniu robót.
10) Jeśli będzie to konieczne, organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
11) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców.
12) Wydawanie Wykonawcy robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
13) Żądanie od Wykonawcy robót, Kierownika Budowy lub Kierownika robót dokonania
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem na budowę.
14) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy
Wykonawcy robót.
15) Pisemne opiniowanie, na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla umowy na roboty i dla inwestycji oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie robót, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
16) Pisemne opiniowanie, na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie zasadności zawieszenia i wznowienia robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla umowy na roboty i inwestycji.
17) Wydawanie poleceń Wykonawcy robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac
w przypadkach określonych umową na roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy robót na wznowienie całości lub części robót w przypadkach przewidzianych w umowie na roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. Inspektor pisemnie zaopiniuje zasadności zawieszenia i wznowienia robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla umowy na roboty budowlane na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie.
18) Przeprowadzanie z Wykonawcami robót odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych realizowanych umów na roboty. Odbiory należy przeprowadzać w obecności pracownika Zamawiającego.
19) Ocena i weryfikacja propozycji robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych
przedstawionych przez Wykonawców robót w zakresie finansowym i rzeczowym.
20) Nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne), wykonanych przez Wykonawców robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu.
21) Akceptacja wszystkich prób przy oddaniu do eksploatacji.
22) Dopilnowanie zapewnienia przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej.
23) Przegląd i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym.
24) Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawców robót wymaganych
odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania
pozwolenia na użytkowanie.
25) Sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy robót pod względem merytorycznym
i formalnym oraz rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty.
26) Przygotowanie dla umowy na roboty wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawienia protokołów odbioru robót. Określanie koniecznych do sporządzenia dokumentów dla prawidłowego zakończenia robót budowlanych i zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiającego.
27) W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów
z Wykonawcami robót.
28) Udział w odpowiedniej procedurze rozjemczej.
29) Organizowanie z udziałem Zamawiającego, także na jego wniosek, okresowych narad na budowie w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót i sporządzanie protokołów z tych narad.
30) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych
problemach, opóźnieniu robót, planowanych płatnościach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia.
31) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
względem finansowym, formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych
i rzeczowym oraz z zasadami kwalifikowalności, z podaniem skutków: koszt i czas oraz zarządzanie zmianami umowy na roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentów, dotyczących zmian wynikających w szczególności z wymogów umowy na roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.
32) Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę robót i Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym czyli – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalności. Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
33) Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu w ciągu 5 dni od powstania konieczności robót dodatkowych protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych; protokoły podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
34) Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego w formie pisemnego raportu o wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie.
35) Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym określonym przez Zamawiającego terminie, przyczyn niedotrzymania terminu na ukończenie z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
36) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umów na roboty włączając miedzy innymi ustalenie punktów krytycznych.
37) Dopilnowanie wdrożenia procedur zapewnienia jakości.
38) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania wszelkich postanowień gwarancyjnych.
39) W okresie gwarancyjnym przygotowanie pod względem merytorycznym, formalnym
i finansowym zlecenia (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) ws. Usunięcia wad i napraw gwarancyjnych innemu wykonawcy, w przypadku jeśli wykonawca robót nie usunie wad lub nie dokona napraw gwarancyjnych w wyznaczonym terminie. Inspektor zobowiązuje się egzekwować od Wykonawcy wykonanie wszelkich postanowień gwarancyjnych.
40) Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w tej umowie i/lub umowach na roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Do 10% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi lub kierowanie dwoma robotami budowlanymi (przez jedną robotę Zamawiający rozumie zamówienie objęte jedną umową o roboty budowlane) o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto każda, polegającymi na budowie budynku wielorodzinnego lub budynku o przeznaczeniu zbliżonym do budynku stanowiącego przedmiot robót budowlanych, które mają być nadzorowane.
b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) w zakresie robót budowlanych oraz czynne członkostwo we właściwej izbie.
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami we wszystkich branżach potrzebnych do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz czynne członkostwo we właściwej izbie, które będą pełnić nadzór nad robotami branżowymi odpowiadającymi posiadanym uprawnieniom.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego –Załącznik nr 6 do SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy podmiotowy środek dowodowy składa każdy z Wykonawców odrębnie.
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujących minimum 2 nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi lub kierowanie dwoma robotami budowlanymi (przez jedną robotę Zamawiający rozumie zamówienie objęte jedną umową o roboty budowlane) o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 zł brutto każda, polegającymi na budowie budynku wielorodzinnego lub budynku o przeznaczeniu zbliżonym do budynku stanowiącego przedmiot robót budowlanych, które mają być nadzorowane wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi lub roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 9 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawców do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, obejmujący co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, czynne członkostwo we właściwej izbie i min. 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru lub kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000 zł (słownie zł: cztery tysiące 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Poza wyżej wymienionymi, Zamawiający nie dopuszcza innych form wniesienia wadium.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 89 2490 0005 0000 4530 2812 7607 z adnotacją: „Nadzór inwestorski - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie”
6. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna(poręczeniach lub gwarancjach)należy wnieść w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie Pzp;
3) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji;
4) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5) w przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia, to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia, jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; poręczeń lub gwarancji – wymaga się , by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Warunkiem zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wynagrodzenia brutto) Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pełen okres ważności najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
1. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwota gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej,
5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust.10 i 11, tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu,
7) w przypadku gdy, gwarancję lub poręczenie wnoszą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia, jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
16. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminach:
1) 70 %wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
30 %wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umow

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wartość wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy będzie skorygowana
tak aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę wartości wynagrodzenia umownego, wynikającą
z jakiejś zmiany w prawie (włącznie z wprowadzeniem nowych przepisów prawa i
uchyleniem lub modyfikacją istniejących przepisów prawa) lub z prawnej lub oficjalnej
rządowej interpretacji takich przepisów, dokonanej po dacie wejścia w życie Umowy z
Inspektorem, a mającej wpływ na wykonanie przez Inspektora jego zobowiązań
z tytułu niniejszej Umowy.
2. Zmiana może nastąpić w przypadku zmiany kosztów realizacji umowy o co najmniej 5% w stosunku kwartalnym lub dłuższym w odniesieniu do tych okresów, jeżeli wzrost tych kosztów zostanie wykazany przez Wykonawcę w sposób nie budzący żadnych wątpliwości w szczególności w oparciu o wskaźniki ogłaszane w komunikatach Prezesa GUS.
3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany do Umowy
możliwe są w trybie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia
w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana
Umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach:
1) Ustawowej zmiany przepisów podatkowych, np. zmiany stawki podatku VAT. Wówczas
może nastąpić zmiana wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki.
2) Działania siły wyższej, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji Umowy o czas
niezbędny dla usunięcia skutków działania siły wyższej, bez dodatkowego wynagrodzenia
za okres przerwy w wykonywaniu zamówienia.
3) Wystąpienia przyczyn zależnych od Zamawiającego, wówczas może nastąpić zmiana
terminu realizacji Umowy o czas trwania przerwy wynikającej z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu
zamówienia.
4) Rezygnacji z wykonania części zamówienia, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia Inspektora i zmianą terminu realizacji.
5) Wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się niezbędne,
wówczas zmiana Umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji i wysokości
wynagrodzenia.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.