eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rytwiany › Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rytwiany wraz z podmiotami objętymi ubezpieczeniemOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rytwiany wraz z podmiotami objętymi ubezpieczeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYTWIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszowska 15

1.5.2.) Miejscowość: Rytwiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-236

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rytwiany@rytwiany.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rytwiany.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mentor.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rytwiany wraz z podmiotami objętymi ubezpieczeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a32fd77-cfb1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038129/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rytwiany i jej jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Fn.271.1.2023.SB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 249000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I zamówienia - Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym:
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.5.5.) Wartość części: 144000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cześć II zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC PPM);
2) ubezpieczenie autocasco (AC);
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów (NNW);
4) ubezpieczenie assistance (ASS);
5) ubezpieczenie Zielona Karta (ZK).
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

4.5.5.) Wartość części: 96000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cześć III zamówienia - ubezpieczenie NNW członków OSP.
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

4.5.5.) Wartość części: 9600,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, unieważnia Część I zamówienia - Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Rytwiany wraz z podmiotami objętymi ubezpieczeniem, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47514,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51056,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51056,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5261033426

7.3.3) Ulica: ul. H. Raabego 13

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 02-793

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51056,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6392,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16208,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6392,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIQA TU S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 107 000 61 55

7.3.3) Ulica: UL. CHŁODNA 51

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-867

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6392,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.