eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › TERMOMODERNIZACJI DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIEOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJI DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180193953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmańska 9

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-045

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: l.ferencz@rops.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rops.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TERMOMODERNIZACJI DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b7c7fa5-fba4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027402/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku ROPS w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rops_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_rzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Dziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/ przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa z wyjątkiem Internet Explorer
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: (.zip, .7Z)
- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp. numbers. pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_rzeszow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS), ul. Hetmańska
9, 35-045 Rzeszów, adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ROPS jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
iod@rops.rzeszow.pl. Z IOD należy kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego OZP.261.17.2023.ŁF TERMOMODERNIZACJI DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA
POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE prowadzonym w trybie podstawowym.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie p.z.p.;
4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
a. umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
b. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
c. wnioskodawcom zgodnie z p.z.p.;
d. wnioskodawcom zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.);
e. organom publicznym i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie czynności kontrolnych i audytowych (np. Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa);
f. administratorowi internetowej platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. na podstawie art. 28 ust. 3 RODO;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego zostały zebranie, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.). Kategoria
archiwalna u Administratora: B5.
6. Posiadacie Państwo prawo do:
a. dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
b. usunięcia danych, jeśli zachodzą umożliwiające to okoliczności;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym, wynikającym z przepisów, o których mowa w punkcie 3).
Dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ROPS będzie odbywało się na podstawie przepisów, o których mowa w punkcie 6).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.261.17.2023.ŁF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 561240,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

TERMOMODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE.
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią poniższe dokumenty:
a. PROJEKT TECHNICZNO–WYKONAWCZY;
b. PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA BUDOWLANA;
c. OPINIA KONSTRUKTORA NA TEMAT NOŚNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU;
2. Zakres robót objętych termomodernizacją dachu obejmuje:
a. roboty przygotowawcze i zabezpieczające;
b. roboty demontażowe i roboty wstępne;
c. wykonanie termomodernizacji dachu;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) – waga 60%
Gwarancja na wykonane roboty (G) – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na modernizacji/wymianie pokrycia dachowego remoncie, budowie lub przebudowie dachu o wartości min. 200 000,00 zł brutto każda;
- dysponowanie osobami do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) w następującej specjalności:
Kierownik budowy - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych – wg. wzoru określonego przez Zamawiającego (Załącznik Nr 6 do SWZ), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 7 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy p.z.p. oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy p.z.p. możliwość zmiany postanowień umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień umowy:
- w przypadku:
a. Wynagrodzenia w przypadku:
- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- w przypadkach określonych w § 8 ust. 2,3,4,5 umowy
- w przypadku zmiany zakresu świadczenia umowy w związku z zaistnieniem okoliczności tj. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,
istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców.
b. Terminu realizacji przedmiotu umowy:
- w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów;
- w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy temu opóźnieniu;
- wystąpienia awarii (w tym w szczególności w postaci braku prądu) niebędącej następstwem działań, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, lub zaniechań działań, do których podjęcia Wykonawca był zobowiązany;
- w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy w razie zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego podwykonawców termin wykonania przedmiotu umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej;
- w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy w związku z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców - termin wykonania przedmiotu umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas
niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej;
- w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych i orzeczeń organów administracji publicznej i innych instytucji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
- terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień;
- wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia;
- w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 p.z.p., o ile wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na termin realizacji umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.