eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojcieszów › Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy WojcieszówOgłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOJCIESZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390767191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wojcieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-550

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756666511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@wojcieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c46169d4-f924-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/ - zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
2. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.)
jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail).
3. W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/ lub
2) poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl a następnie wybranie opcji „Przystąp do postępowania”.
3) Wykonawca nie posiadający konta zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.
4) Rejestracja Wykonawcy na Platformie trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w Postępowaniu. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w tym potwierdzeniu.
UWAGA: Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ korzystając ze „Strefy publicznej” Platformy nie rejestrując konta. Rejestracja konta jest niezbędna w celu złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu.
5. Zalecenia odnośnie podpisu elektronicznego:
1) Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES.
2) W przypadku dokumentów w formacie innym niż „pdf” wymagany będzie oddzielny plik z podpisem elektronicznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3) Jeżeli wykonawca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym to zgodnie z ustawą może podpisać ofertę podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę (osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dane osobowe, które znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji obowiązków ustawowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych umożliwiających wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi część Formularza ofertowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GO.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 178078,14 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów
2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnie zbieranych) powstałych i zebranych na nieruchomościach zamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy
Wojcieszów, wraz z wyposażeniem wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i inne oraz w worki na selektywnie zbierane odpady oraz wyposażenia PSZOK w pojemniki na selektywnie zebrane odpady przekazane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z
wywozem zgromadzonych odpadów, a także transport odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.
3. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem:20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-25 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie; 2)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojcieszów, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wojcieszów zgodnie z art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r., poz. 888), - posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), lub posiada zezwolenie na transport odpadów,
zgodnie z art. 24 w/w ustawy o odpadach, o ile są ważne zgodnie z art. 233 w/w ustawy o odpadach, - aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) będzie dysponował na czas realizacji zadania specjalistycznymi pojazdami w minimalnych ilościach:− 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi dostosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów, w tym min. 1 pojazdem z zabudową o pojemności 13÷22 m3 i min. 1 pojazdem z zabudową o pojemności max. do 8 m3 (w celu odbioru odpadów z nieruchomości dostępnych ze względu na ich położenie);
− 2 pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi dostosowanymi do odbioru odpadów selektywnie zbieranych, budowa pojazdu powinna umożliwić odbiór co najmniej 2 różnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych w czasie jednego transportu – pojazdy co najmniej dwukomorowe;
− 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej (hakowiec, bramowiec).
Wyżej wymienione pojazdy muszą spełniać standardy emisji spalin, przewidziane co najmniej normą EURO 5.
Pojazdy wymienione wyżej:
- muszą być w dyspozycji Wykonawcy, - winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
- muszą być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
b) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości o masie nie mniejszej niż 500 Mg/rok.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego
kontraktu/umowy/zlecenia. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wojcieszów,
b) aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) lub posiada zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z art. 24 w/w ustawy o odpadach o ile jest ono ważne zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach,
c) aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa (BDO), z art. 49 ustawy o odpadach,
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych sąwykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;
e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ;
f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 300.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
g) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,
h) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – zgodnie z
Załącznikiem Nr 9, do SWZ).
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada lub ma do nich dostęp, o ile Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność, oraz udostępni dane umożliwiające Zamawiającemu dostęp do tych
środków – dotyczy w szczególności odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego itp.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców, oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo
należy złożyć wraz z ofertą.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w przypadkach, o których mowa wart. 455 ustawy oraz w przypadkach wskazanych w projekcie umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Zmiana treści umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej o której mowa w rozdziale I ust. 5

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.