eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyca › Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy DobrzycaOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA W DOBRZYCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368455126

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocińska 20

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 74 18 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: awachonska@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gskdobrzyca.bipfirma.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Dobrzyca

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6080043350

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rynek 14

1.11.4.) Miejscowość: Dobrzyca

1.11.5.) Kod pocztowy: 63-330

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.11.9.) Numer telefonu: 62 74 13 013

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ugdobrzyca.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://gminadobrzyca.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a5cdc26-fb96-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00188335/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyca

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zostały zawarte w Rozdziale XVI. SWZ: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI / ZŁOŻENIE OFERTY

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny Zamawiającego i Gminy Dobrzyca zawarty został w Rozdziale III. SWZ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE W SPRAWIE OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 465251,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż oraz uruchomienie 4 instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy do 110 kWp na terenie Gminy Dobrzyca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej.
2. Zamawiający wymaga, aby we wszystkich 4 zaprojektowanych instalacjach fotowoltaicznych Wykonawca zastosował moduły monokrystaliczne typu N, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji całego zadania inwestycyjnego zamieszczono w dokumentacji projektowej zamówienia - stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
3. W ramach prac objętych zadaniem wykonawca zobligowany jest do wykonania dla wskazanych przez Zamawiającego 4 obiektów następujących działań związanych z procesem inwestycyjnym:
1) Uzgodnienie dokumentacji z Operatorem Systemu Dystrybucji (Energa-Operator S.A.) /o ile jest to niezbędne do oddania instalacji fotowoltaicznych (PV) w użytkowanie;
2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z wymaganiami zamawiającego;
3) Dostawa i montaż niezbędnych komponentów w celu uruchomienia i oddania do eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.
4. Zestawienie danych technicznych/obiektowych oraz innych szczegółowych informacji odnośnie obiektu Zamawiającego, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja:1. Oczyszczalnia ścieków Dobrzyca, ul. Jarocińska - dz. 988/4 (posadowienie na gruncie)
PPE: 590243844026282212 (C21), moc umowna = 100 kW,
OSD – Energa-Operator S.A.

2. Stacja wodociągowa Dobrzyca, ul. Gorzeńskiego (dwupoziomowy dach) - dz. nr 1020/11
PPE: 590243844026064146 (C21), moc umowna = 60 kW
OSD – Energa-Operator S.A.

3. Stacja wodociągowa Koźminiec - dz. nr 123 (posadowienie na gruncie)
PPE: 590243844025961170 (C11), moc umowna = 40 kW
OSD – Energa-Operator S.A.

4. Stacja wodociągowa Karminek - dz. nr 37/1 (posadowienie na gruncie)
PPE: 590243844026346761 (C21), moc umowna = 56 kW
OSD – Energa-Operator S.A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09330000-1 - Energia słoneczna

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:
Kryterium nr 1 (K1) – Cena - 60 %;
Kryterium nr 2 (K2) – Jednostkowy koszt marży energii oddanej/zakupionej [PLN/MWh] - 30%
Kryterium nr 3 (K3) – Gwarancja na montaż - 10%

Sposób obliczenia kryterium K1
Kryterium cena ofertowa (brutto) - K1- 60%, punkty obliczone wg wzoru:
K1=(X/Y)x 60
gdzie:
K1 = liczba uzyskanych punktów dla Wykonawcy
X = najniższa cena ofertowa brutto
Y = cena ofertowa brutto badanej oferty
Punktacja przyznawana ofertom w/w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z najniższą łączną ceną ofertową otrzymuje 60 pkt, pozostałe oferty są punktowane liniowo wg. powyższej formuły arytmetycznej.
Sposób obliczenia kryterium K2
Kryterium marży sprzedaży energii (brutto) - K2- 30%, punkty obliczone wg wzoru:
K2=(X/Y)x 30
gdzie:
K2 = liczba uzyskanych punktów dla Wykonawcy
X = najniższa cena marży sprzedaży energii 1 MWh (brutto)
Y = cena ofertowa brutto ocenianej oferty marży energii 1 MWh (brutto).
Punktacja przyznawana ofertom w/w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z najniższą łączną ceną ofertową otrzymuje 30 pkt, pozostałe oferty są punktowane liniowo wg. powyższej formuły arytmetycznej.
UWAGA:
Brak podania przez Wykonawcę w przedmiotowym kryterium K2 ceny marży energii oddanej/zakupionej
w odniesieniu do 1 MWh skutkowało będzie całkowitym odrzuceniem złożonej oferty.

Sposób obliczenia kryterium K3
Kryterium gwarancji (w latach)
- 4 lata - 0 pkt
- 5 - 6 lat - 5 pkt
- 7 lat i powyżej - 10 pkt
Gwarancja pisemna Wykonawcy na montaż.

UWAGA:
Brak podania przez Wykonawcę w przedmiotowym kryterium K3 okresu gwarancji w latach skutkowało będzie całkowitym odrzuceniem złożonej oferty. Zamawiający wymaga jednocześnie gwarancji na montaż nie mniejszej, niż 4 lata (48 miesięcy).

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
L=K1+ K2+K3

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą punktów przyznanych wg zasad opisanych powyżej.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przestawionym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów wyboru.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty art. 248 ustawy Pzp) z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą cenę lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jednostkowy koszt marży energii oddanej/zakupionej [PLN/MWh]

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na montaż

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca powinien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, oraz że posiada opłaconą polisę w wysokości, o wartości co najmniej
400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)
UWAGA: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
zdolność techniczna (doświadczenie):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał 2 zamówienia polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy źródeł wytwórczych co najmniej 100 kWp każde, w określonej lokalizacji.
UWAGA 1. Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.
UWAGA 2. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie odpowiednio: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się (jeżeli dotyczy) / podwykonawcy (jeżeli dotyczy) / podmiotu udostepniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
- wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (np. oświadczenie Wykonawcy) - wzór formularza dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
- polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, dotyczących urządzeń/materiałów, które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy:
1) Zamawiający żąda złożenia kart katalogowych (dotyczy: modułów fotowoltaicznych, których szczegółowe wymagania sprzętowe minimalne/maksymalne zamieszczono w załączonej dokumentacji projektowej, tj. w załączniku nr 11 do SWZ -- STWiOR), potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi. Karty katalogowe muszą zawierać szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (wskazanych powyżej urządzeń, tj. modułów fotowoltaicznych).
2) Certyfikat, który potwierdza, iż Wykonawca posiada certyfikację producenta/dystrybutora głównego do montażu i serwisu oferowanych komponentów sprzętowych (dotyczy: paneli fotowoltaicznych/falowników).
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, (Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), zwane dalej „upoważnionymi podmiotami, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
5. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w przypadku przedmiotowych środków dowodowych – dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, może dokonać również notariusz.
7. Przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty (wystawione przez Wykonawcę) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty (wystawione przez Wykonawcę) zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie wymienione w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, stanowiące załączniki nr 3a, 3b i 3c do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp. Zmiana Umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Katalog zmian Umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw i montażu:
1) wystąpienia siły wyższej,
2) zjawiska pogodowe uniemożliwiające montaż instalacji, w tym w szczególności: długotrwałe ciągłe opady deszczu, opady śniegu, temperatura poniżej 0oC powodująca oblodzenie i utrzymujące się ośnieżenie miejsc montażu instalacji, temperatura poniżej -5oC w miejscu montażu instalacji.
3) zmiana umowy w zakresie terminu jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania przeszkody.
4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;
2) wstrzymanie prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
3) zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconych przed zmianą części wynagrodzenia.
5. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych, z zastrzeżeniem rygoru, o którym mowa w § 18 ust. 4 Umowy;
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
6. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.
7. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.