eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyca › Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy DobrzycaOgłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA W DOBRZYCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368455126

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocińska 20

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 74 18 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: awachonska@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gskdobrzyca.bipfirma.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a5cdc26-fb96-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00291265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00188335/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyca

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234587

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 465251,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż oraz uruchomienie 4 instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy do 110 kWp na terenie Gminy Dobrzyca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej.
2. Zamawiający wymaga, aby we wszystkich 4 zaprojektowanych instalacjach fotowoltaicznych Wykonawca zastosował moduły monokrystaliczne typu N, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji całego zadania inwestycyjnego zamieszczono w dokumentacji projektowej zamówienia - stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
3. W ramach prac objętych zadaniem wykonawca zobligowany jest do wykonania dla wskazanych przez Zamawiającego 4 obiektów następujących działań związanych z procesem inwestycyjnym:
1) Uzgodnienie dokumentacji z Operatorem Systemu Dystrybucji (Energa-Operator S.A.) /o ile jest to niezbędne do oddania instalacji fotowoltaicznych (PV) w użytkowanie;
2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z wymaganiami zamawiającego;
3) Dostawa i montaż niezbędnych komponentów w celu uruchomienia i oddania do eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.
4. Zestawienie danych technicznych/obiektowych oraz innych szczegółowych informacji odnośnie obiektu Zamawiającego, na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja:1. Oczyszczalnia ścieków Dobrzyca, ul. Jarocińska - dz. 988/4 (posadowienie na gruncie)
PPE: 590243844026282212 (C21), moc umowna = 100 kW,
OSD – Energa-Operator S.A.

2. Stacja wodociągowa Dobrzyca, ul. Gorzeńskiego (dwupoziomowy dach) - dz. nr 1020/11
PPE: 590243844026064146 (C21), moc umowna = 60 kW
OSD – Energa-Operator S.A.

3. Stacja wodociągowa Koźminiec - dz. nr 123 (posadowienie na gruncie)
PPE: 590243844025961170 (C11), moc umowna = 40 kW
OSD – Energa-Operator S.A.

4. Stacja wodociągowa Karminek - dz. nr 37/1 (posadowienie na gruncie)
PPE: 590243844026346761 (C21), moc umowna = 56 kW
OSD – Energa-Operator S.A.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09330000-1 - Energia słoneczna

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 564203,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 564203,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 564203,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energynat Solutions Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1251687420

7.3.3) Ulica: Tadeusza Kościuszki 40A

7.3.4) Miejscowość: Marki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-270

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 564203,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.